1 iulie 2022

ARACIS a finalizat evaluarea externă a studiilor universitare de doctorat

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) informează toate părţile interesate de asigurarea calităţii în învăţământul superior cu privire la faptul că, în luna decembrie 2021, agenţia a finalizat evaluarea externă a studiilor universitare de doctorat.

Evaluarea externă a fost realizată în perioada mai-decembrie 2021 şi a presupus evaluarea a 50 de instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), precum şi a fiecăruia dintre cele 397 de domenii de studii universitare de doctorat (DSD) pe care acestea le gestionează.

ARACIS a efectuat evaluarea externă în baza prevederilor Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3.651/ 12 aprilie 2021, la propunerea agenţiei. Metodologia de evaluare este rezultatul unui amplu proces de dezbateri şi consultări cu diferitele categorii de părţi interesate, şi anume instituţiile de învăţământ superior, Consiliul Naţional al Rectorilor, federaţiile studenţeşti şi reprezentanţii sindicatelor din învăţământul superior.

Pentru implementarea Metodologiei de evaluare, agenţia a elaborat Ghidul de evaluare periodică a instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, respectiv Ghidul de evaluare periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, bazându-se pe experienţa sa în evaluarea externă a instituţiilor de învăţământ superior şi a programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat.

Procesul de evaluare presupune parcurgerea de către instituţia de învăţământ superior a unui proces de evaluare internă, finalizat cu elaborarea unui raport de evaluare specific. Comisia de experţi efectuează o vizită la faţa locului, pentru analiza bazei materiale didactice şi de cercetare, şi realizează întâlniri cu reprezentanţii conducerii instituţiei evaluate şi ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat/ Consiliului Şcolii Doctorale, cu echipa care a realizat raportul de evaluare internă şi reprezentanţi ai structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii, cu membrii Comisiei de etică, directorii laboratoarelor de cercetare, cu studenţi doctoranzi şi absolvenţi, personalul didactic, angajatori.

Raportul de evaluare externă întocmit de către experţi este analizat în structurile interne ale ARACIS şi apoi aprobat în Consiliul agenţiei, iar în baza hotărârii Consiliului, Ministerul Educaţiei emite ordinul de ministru cu privire la menţinerea acreditării sau acreditarea condiţionată a instituţiilor organizatoare de studii doctorale, respectiv a domeniilor de studii universitare de doctorat.

Din toate comisiile de experţi fac parte cadre didactice coordonatoare de doctorat, experţi naţionali, experţi internaţionali şi studenţi doctoranzi. Dată fiind perioada de timp relativ scurtă în care s-a desfăşurat, procesul de evaluare externă a celui de-al treilea ciclu de studii universitare a presupus un efort colectiv din partea experţilor evaluatori membri în Registrul Naţional al Evaluatorilor, a evaluatorilor studenţi membri ai Registrului Naţional al Evaluatorilor Studenţi şi a evaluatorilor internaţionali, a căror implicare a fost crescută, motiv pentru care agenţia a extins, în anul 2021, Registrul Evaluatorilor Internaţionali. Astfel, activitatea de evaluare a presupus gestionarea unui număr de peste 1.400 de experţi.

În perioada următoare, ARACIS va realiza o analiză tematică a rezultatelor evaluării externe a studiilor universitare de doctorat care va contribui la elaborarea politicilor educaţionale în acest domeniu, precum şi la revizuirea procedurilor elaborate. Totodată, procesul de evaluare externă a studiilor universitare de doctorat continuă, prin intermediul procedurilor de evaluare intermediară (follow-up) care au un rol foarte important în verificarea modului în care instituţiile evaluate vor pune în aplicare recomandările comisiilor de evaluare externă cu privire la îmbunătăţirea activităţii viitoare în cadrul IOSUD, respectiv al domeniului de studii universitare de doctorat.

Menţionăm în final că România se află printre cele 15 state, dintre 49 membre în Spaţiul European al Învăţământului Superior, în care se realizează activităţi de evaluare externă a calităţii studiilor universitare de doctorat.

Consiliul ARACIS