10 august 2022

ARACIS și-a publicat Raportul anual de activitate pentru anul 2020

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a publicat Raportul anual de activitate pentru anul 2020

Raportul anual de activitate al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) pentru anul 2020, disponibil la adresa https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/05/Raport-de-activitate-ARACIS_2020.pdf, a fost elaborat în conformitate cu obligaţiile legale, având totodată în vedere dorinţa agenţiei de a prezenta, într-o manieră sintetică şi accesibilă publicului larg, activităţile desfăşurate.

În raport sunt descrise acţiunile întreprinse de agenţie, pentru îndeplinirea misiunii sale, conform Strategiei ARACIS pentru perioada 2018 – 2021. Totodată, raportul se referă şi la activităţile desfăşurate de ARACIS ca agenţie parteneră în cadrul proiectelor finanţate din surse naţionale şi internaţionale, şi anume „Îmbunătăţirea politicilor publice în învăţământul superior şi creşterea calităţii reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN” (1), „Implicarea efectivă a părţilor interesate în activităţile de asigurare externă a calităţii – ESQA” (2) şi „Adoptarea unei abordări reflexive a egalităţii de gen pentru transformarea instituţională – TARGET” (2).

În anul 2020, în condiţiile restricţiilor impuse de pandemie, cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi al Guvernului României, au fost identificate şi puse în aplicare, prin reglementări adaptate situaţiei, soluţii care au permis agenţiei să îşi îndeplinească în continuare misiunea asumată, referitoare la asigurarea calităţii educaţiei în învăţământul superior din România.

Astfel, în perioada raportată, ARACIS a finalizat evaluarea externă şi a transmis către Ministerul Educaţiei avizele acordate pentru şase instituţii de învăţământ superior, 217 programe de studii universitare de licenţă, 99 de programe de studii universitare de masterat şi 143 de domenii de studii universitare de masterat. Activităţile de evaluare externă au fost realizate cu implicarea tuturor părţilor interesate în procesul de asigurare a calităţii. De asemenea, agenţia a continuat demersurile pregătitoare pentru începerea evaluării ciclului al treilea de studii universitare – doctorat, astfel încât, în perioada următoare, ARACIS să poată organiza şi efectua vizitele de evaluare la instituţiile de învăţământ superior.

În anul 2020, au fost organizate trei sesiuni de formare, în sistem de videoconferinţă, la care au participat 927 de experţi evaluatori ai ARACIS şi reprezentanţi ai universităţilor. Cursurile online parcurse de experţii evaluatori fac parte din pregătirea continuă a acestora, în vederea actualizării cunoştinţelor privind asigurarea internă şi externă a calităţii în domeniul educaţiei.

Activitatea ARACIS de editare a unor publicaţii cu privire la sistemul de învăţământ superior şi evaluarea externă a calităţii educaţiei a continuat şi în anul 2020, prin publicarea Revistei pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. Totodată, agenţia a fost activă pe plan internaţional, prin participarea la acţiunile organizate de Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA) sau în cadrul colaborării cu alte agenţii ori cu alte organizaţii implicate în asigurarea calităţii în învăţământul superior, cum sunt Reţeaua Central-Est Europeană a Agenţiilor de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (CEENQA), Reţeaua Europeană pentru Acreditarea Educaţiei în Inginerie (ENAEE) şi Reţeaua Internaţională a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (INQAAHE).

Raportul a fost aprobat în cadrul şedinţei Consiliului ARACIS din data de 29 aprilie 2021.

CONSILIUL ARACIS

Bucureşti, 19 mai 2021

*

(1) Co-finanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

(2) Co-finanţat din Programul ERASMUS+: Învăţământ Superior – Alianţele cunoaşterii.

(3) Co-finanţat din Programul Orizont 2020.