Ordonanţa de Urgenţă privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

Share
Fondul de Garantare a Creanțelor Salariale va putea fi accesat în condiții simplificate

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de
garantare pentru plata creanțelor salariale
Întrucât în actualul context socioeconomic o parte dintre angajatori au avut activitatea întreruptă sau redusă, fiind în imposibilitatea de a realiza venituri care să susţină menţinerea angajaţilor şi plata salariilor acestora şi reluarea activităţii economice,
Având în vedere instituirea stării de urgenţă, a stării de alertă sau a altei situaţii excepţionale care produce efecte negative asupra raporturilor de muncă, se impune
necesitatea reglementării unor măsuri atât pentru protejarea şi sprijinirea angajatorilor, cât şi pentru asigurarea unui nivel de protecţie adecvată angajaţilor.
Luând în considerare faptul că adoptarea acestei măsuri de sprijin are în vedere prevenirea creşterii ratei şomajului la nivel naţional, precum şi asigurarea susţinerii
plăţii salariilor angajaţilor, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de pandemia de COVID-19,
Având în vedere necesitatea continuării măsurilor de susţinere a angajatorilor și a salariaților, în contextul determinat de efectele pandemiei de COVID-19, inclusiv prin promovarea urgentă de soluţii legislative menite să asigure simplificarea procedurii plății creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii insolvenţei,
Luând în considerare faptul că întârzierea implementării unor reglementări cu impact social la nivel naţional pot genera apariția unor conflicte între angajați și angajatorii aflați în procedură de insolvență, este necesară adoptarea, în regim de urgenţă, a modificărilor propuse prin prezentul proiect de act normativ,
Ținând cont de faptul că aceste elemente vizează interesele generale ale salariaților români şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I.
Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
“ Art. 2
Din Fondul de garantare se asigură plata creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii insolvenţei, denumiţi în continuare angajatori în stare de insolvenţă.“
2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
” Art. 17
(1) Angajatorii sunt obligați să restituie sumele suportate în plus din Fondul de garantare pentru plata creanțele salariale ale salariaților față de cele cuvenite în raport cu cota prevăzută la art. 220^6 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data efectuării plăţii creanţelor salariale cuvenite salariaţilor, în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificărilor în acest sens.
(2) În situația în care se pronunță închiderea procedurii de insolvență, ca urmare a redresării angajatorilor, inclusiv în perioada de observație, prevăzută la art. 5 alin. (1) punctul 42 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, aceștia sunt obligați să restituie sumele suportate din Fondul de garantare, în termen de 6 luni de la pronunțarea hotărârii de închidere a procedurii.”
3. La articolul 19, alineatul (3) va avea următorul cuprins: “(3) Cererile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt însoțite de documente care atestă că
împotriva angajatorului a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă de deschidere a procedurii insolvenței.”
4. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
”(1) În cazul în care angajatorii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 17 nu restituie de bunăvoie sumele suportate din Fondul de garantare, agenţiile teritoriale vor proceda la acţiuni de executare silită.”
ART. II.
Cererile prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, depuse anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează potrivit prevederilor legale, în vigoare la momentul depunerii acestora.
Art. III
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va modifica, în mod corespunzător, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM MINISTRU
FLORIN- VASILE CÎTU

Tag-uri Institutii: