35 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Agenţi de Poliţie 'Vasile Lascăr' Câmpina

Astăzi, 20 iunie, au avut loc, la Câmpina, festivităţile prilejuite de aniversarea a 35 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Agenţi de Poliţie 'Vasile Lascăr'. După cuvântul de bun-venit rostit de către directorul Scolii, comisar-şef de poliţie Alexandru Lefter, inspectorul general al Poliţiei Române, chestor principal de poliţie, prof. univ. dr.FLORIN SANDU a adresat un Mesaj corpului profesoral şi elevilor prezenţi la acest eveniment.
Şeful Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul de Interne, chestor Pelmuş Pandelea, a prezentat Decretul Preşedintelui României, domnul ION ILIESCU, de înaintare în gradul de general de brigadă în rezervă a coloneilor: Cătălin Stefan Constantin, Remus Virgil Motorga şi Constantin Paul Pavelescu, foşti comandanţi ai Şcolii.
Totodată, consilierul prezidenţial Ioan Crişan a dat citire Mesajului Preşedintelui României, domnul Ion Iliescu, adresat Şcolii Câmpina cu ocazia acestei aniversări, iar consilierul ministrului de interne, Ştefan Mitroi, a transmis Mesajul domnului ministru Ioan Rus.
La manifestările prilejuite de aniversarea Şcolii au participat şefi de direcţii din aparatul central al Ministerului de Interne şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, oficialităţi locale, şefi de inspectorate judeţene de poliţie, foşti comandanţi ai Şcolii, ziarişti din presa centrală şi locală.
Asistenţa a luat parte la ceremonialul religios şi comemorativ - la statuia lui Vasile Lascăr, patronul spiritual al Şcolii - şi la inaugurarea primului Muzeu al Agentului de Poliţie, precum şi la vizitarea laboratoarelor şi sălilor de curs.

În cei 35 de ani de activitate, aici au fost formaţi peste 55.000 de cadre pentru diverse linii de muncă ale Ministerului de Interne - agenţi pază şi ordine publică, jandarmi, pompieri, penitenciar, paşapoarte şi poliţie de frontieră.
După 1990, Şcoala Câmpina şi-a restructurat fundamental activitatea pregătind, în principiu, numai agenţi de poliţie, respectiv: ordine publică, poliţie rutieră, tehnicieni criminalişti, arest-transfer, transporturi, poliţie judiciară.
Slujind cu hotărâre şi curaj actul justiţiar, o garanţie a respectării legalităţii, impresionantul număr de poliţişti care au absolvit această Şcoală au dus în toate colţurile ţării mesajul jurământului faţă de ţară şi popor.
Pregătirea postliceală desfăşurată în această Şcoală, aflată în structura Poliţiei Române, este parte integrantă a sistemului de învăţământ de stat, planurile de şcolarizare fiind elaborate, la propunerea corpului profesoral, de către Ministerul de Interne şi apoi avizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
În prezent activitatea de pregătire este eşalonată semestrial, pe ani de studii, concepută pe arii curriculare şi pe domenii de pregătire în cadrul unor catedre distincte: poliţie ordine publică, drept, criminalistică, pregătire militară şi educaţie fizică, limbi străine şi informatică.
Noua Lege a Poliţiei Române şi Statutul Poliţistului reglementează competenţe pe standarde ocupaţionale, care se constituie în parametrii determinanţi ai fixării unor conţinutul didactice adecvate.
Fiecare catedră elaborează planuri şi programe de discipline de învăţământ ce devin instrumente optime de lucru. Toate documentele elaborate au în vedere programarea unui învăţământ orientat în direcţia dezvoltării unor cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini specifice. Totodată, se accentuează aspectul practic al formării poliţiştilor, prin proiectarea de activităţi care să consolideze abilităţi şi deprinderi necesare profesiei.

Mesajul inspectorului general al Poliţiei Române, chestor principal de poliţie, prof. Univ. dr.FLORIN SANDU, cu ocazia aniversării a 35 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

În calitate de şef al Poliţiei Naţionale am marea bucurie de a transmite aprecierile speciale, deosebite ale conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române faţă de modul profesionist în care ofiţerii şi agenţii, corpul profesoral din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi-a asumat, de-a lungul anilor, nobila şi dificila misiune de formare şi modelare a viitorilor poliţişti, investiţi cu exerciţiul autorităţii publice.
Aniversăm astăzi, într-o ambianţă festivă, 35 de ani de la înfiinţarea primei Şcoli militare din ţara noastră pentru pregătirea subofiţerilor de poliţie, având ca principală misiune asigurarea ordinii publice şi garantarea siguranţei interioare a statului,imperative care au fost anticipate cu 100 de ani în urmă de patronul spiritual al Şcolii, eminentul avocat Vasile Lascăr.
Sărbătoarea de astăzi are loc în contextul în care municipiul Câmpina se pregăteşte să aniverseze, în acest an, 500 de ani de la prima sa atestare documentară.
Totodată, trebuie să remarc şi salut iniţiativa conducerii Şcolii de a inaugura primul Muzeu al Agentului de Poliţie, acum când se împlinesc 100 de ani de la apariţia primului Regulament al Agentului de Poliţie, emis de Vasile Lascăr, fost ministru de interne între anii 1896 - 1897, precum şi între 1902 - 1904.
Rememorând astăzi drumul parcurs în cei 35 de ani de existenţă se cuvine să evidenţiem strădania şi munca de pionierat a celor care au fost investiţi cu dificila sarcină de a pregăti, instrui şi forma nu doar apărători ai legii, ci şi caractere puternice, îmbinând activitatea practică şi necesităţile instituţionale cu cercetarea ştiinţifică.
Răspunzând unor comandamente sociale, de-a lungul timpului aici s-au format peste 55.000 de cadre pentru diverse linii de muncă ale Ministerului de Interne: pază, ordine publică, poliţie rutieră, criminalistică, poliţie judiciară, jandarmi, pompieri, penitenciare, paşapoarte şi poliţie de frontieră, mulţi dintre ei reuşind, printr-o muncă asiduă de perfecţionare, să obţină grade de ofiţeri, ocupând funcţii de răspundere în Ministerul de Interne.
De fapt, acest număr impresionant de cadre-subofiţeri, care depăşeşte cu mult numărul locuitorilor municipiului Câmpina, care este de peste 38.000, constituie interfaţa Poliţiei cu Comunitatea.
Ei, agenţii, sunt primii care intră în contact cu cetăţeanul, cu problemele sale zilnice, cu necazurile şi bucuriile cotidiene.
Ei sunt mesagerii, vectorii, creatorii de imagine cei mai importanţi ai actului decizional, de la toate nivelurile.
Iată de ce, conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române şi eu, personal, apreciem deopotrivă importanţa acestei categorii de poliţişti, eforturile sistematice ale comandanţilor şi întregului corp didactic, dar şi ale cursanţilor de a-şi însuşi cele mai noi cunoştinţe de specialitate, de a fi mediatorii nemijlociţi cu cetăţeanul.
Şcoala Câmpina, ca parte a învăţământului de stat, s-a bucurat în permanenţă de sprijinul logistic, de îndrumare şi consideraţia conducerilor Ministerului de Interne şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Este un fapt îmbucurător că absolvenţii acestei Şcoli au dus mai departe, în toate localităţile ţării, mesajul legământului faţă de ţară şi popor, slujind cu demnitate, hotărâre şi curaj actul justiţiar, o garanţie a respectării legalităţii.
Au învăţat de la cei ce le-au fost mentori să reprezinte şi să apere legea, să lupte împotriva abuzurilor şi ilegalităţilor, să dezaprobe comportamentul brutal, lipsa de solicitudine, incompetenţa.
Este, cred, o datorie de onoare să amintim şi să ne plecăm frunţile cu veneraţie, la acest moment aniversar, faţă de înaintaşii care au susţinut necesitatea înfiinţării unei şcoli speciale de poliţie pentru pregătirea personalului poliţienesc.
Cu siguranţă, cea mai proeminentă personalitate a vieţii publice româneşti din perioada interbelică a fost strălucitul avocat Vasile Lascăr, patronul spiritual al acestei Şcoli. De numele lui se leagă adoptarea, în 1903, a primei legi organice a poliţiei, concepută după principii ştiinţifice moderne ale vremii, pornind de la realităţile şi necesităţile specifice româneşti.
Multe dintre prevederile şi normele „Legii
asupra organizării poliţiei generale a statului”,prin care se stabileau atribuţiile poliţiştilor, sunt viabile şi astăzi.
Menţionez doar două atribuţii ale poliţiei:
apără libertatea, proprietatea şi siguranţa personală;
previne infracţiunile de la legi şi regulamente.
Se cuvine să amintim la acest moment festiv numele primului comandant al Scolii, din anul 1968, colonelul Constantin Cătălin, precum şi a urmaşilor acestuia: coloneii Constantin Pavelescu, Remus Motorga, Ion Ivănescu, Rus Remus, al generalului Damian Miclea şi colonelului Constantin Cândea, care prin dăruire şi profesionalism au dat strălucire acestei Şcoli.
Înţelegând necesitatea şi oportunitatea bunei funcţionări a unui sistem de învăţământ adaptat la cerinţele timpului, personalităţi marcante ale Poliţiei Române au sprijinit şi susţinut îndeaproape modernizarea acestei Şcoli. Amintesc doar câţiva: generalul de corp de armată George Ioan Dănescu, generalul de divizie Ion Eugen Sandu, generalii de divizie, Costică Voicu, Nicolae Berechet, Vasile Dobrinoiu şi, nu în ultimul rând, actualul ministru de interne, domnul Ioan Rus.
Anul 2002 va rămâne în istoria Poliţiei Române ca un moment de referinţă privind transformarea sa fundamentală dintr-o instituţie militară, percepută exclusiv în slujba statului, într-una care slujeşte, cu prioritate, interesele legitime ale cetăţeanului şi comunitatea.
Entuziasmul, motivaţia, nivelul înalt de pregătire al tinerilor absolvenţi ai acestei şcoli, cu siguranţă vectori ai noului, îmbinate cu profesionalismul, responsabilitatea şi dăruirea poliţiştilor mai vechi ne dau garanţia îndeplinirii reformei instituţionale, a redefinirii rolului şi locului poliţistului în societate, investit cu onoranta şi dificila misiune de a-i apăra şi ocroti valorile.
În ce ne priveşte, am încercat şi credem că am reuşit să asigurăm integrarea tinerilor în activitatea unităţilor de poliţie, pe timpul practicii cât şi după încadrare, oferindu-le posibilitatea să-şi valorizeze cât mai bine cunoştinţele teoretice, iar schimbul de generaţie să se producă fără sincope.
Având în vedere că ne aflăm într-un spaţiu de pregătire, dar în primul rând de educaţie, cred cu tărie că noile deziderate ce stau în faţa poliţiei, în special în relaţia poliţist - comunitate, vor deveni viabile în măsura în care comportamentul poliţistului, responsabilizarea valorilor morale şi civice, adoptarea unei conduite corecte în relaţiile oficiale sau neoficiale vor deveni reguli de muncă curente, astfel încât să crească încrederea cetăţenilor în calitatea intervenţiei poliţistului.
Cred că sunteţi de acord cu mine, chiar dacă ne aflăm la un moment festiv, că numai printr-o activitate concertată, inovatoare, prin care fiecare poliţist va trata cu maximă atenţie şi condescendenţă problemele oamenilor, vom găsi cheia demolării „Mitului Garcea”, care aplică legea cu „pulanul”.
Deziteratele urgente ce ne stau în faţă, deopotrivă practicieni şi teoreticieni, implică eforturi manageriale sporite pentru fundamentarea pregătirii la înalte standarde de competenţă, structurarea procesului de învăţământ în consonanţă cu cerinţele dinamicii sociale.
Asigur valorosul corp profesoral, precum şi elevii acestei Şcoli, care au ales să îndeplinească cu fervoare profesia de poliţist în serviciul public, de întregul sprijin al Conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al meu personal în realizarea misiunilor ce le-au fost încredinţate.

domeniu: 
categorie: