Administraţia 'Apele Române' a fost reorganizată

Administraţia Naţională 'Apele Române' va colabora permanent cu comisiile de dezastre, cu unităţile de ordine publică şi sanitare, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale, stabileşte Statutul de organizare şi funcţionare a instituţiei, adoptat astăzi printr-o hotărâre de Guvern. Instituţia va avea un rol important în prevenirea şi gestionarea unor situaţii de criză provocate de calamităţi naturale.

Potrivit actului normativ, Administraţia Naţională 'Apele Române', va asigura repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea sa, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

Instituţia se va ocupa de refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea Administraţiei Naţionale 'Apele Române', afectate de calamităţile naturale.

De asemenea, Administraţia coordonează activităţile de hidrologie operativă şi prognoză hidrologică.

Statutul de funcţionare şi organizare a Administraţiei Naţionale 'Apele Române' menţine unele atribuţii ale instituţiei, existente în reglementările actuale:

• exploatarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii naţionale de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa, a albiilor minore ale cursurilor de apa, a cuvelor lacurilor şi bălţilor în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei marii, a zonelor umede şi a celor protejate aflate în administrare.
• elaborarea şi ţinerea la zi a cadastrului apelor şi a dreptului de folosire a apelor.
• coordonarea exploatării lacurilor de acumulare, pe bazine hidrografice, indiferent de deţinătorul acestora.
• luarea de măsuri operative obligatorii de exploatare a apelor şi elaborarea regulamentelelor de exploatare bazinală în perioadele de ape mari, în caz de poluări accidentale, precum şi în caz de introducere a restricţiilor în alimentarea cu apă.

• organizarea şi desfăşurarea activităţii de urmărire a comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice din administrare
• elaborarea Planului de management naţional, a Planurilor de management bazinal şi al districtelor internaţionale;
• elaborarea Planurilor de amenajare ale bazinelor hidrografice;
• elaborarea diagnozelor şi prognozelor hidrologice şi avertizarea în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase;
• asigurarea secretariatelor tehnice permanente în domeniul apărării împotriva inundaţilor; participarea la coordonarea acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice;

• avertizarea şi intervenţia în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase şi de accidente la construcţiile din administrare;
• elaborarea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine hidrografice, precum şi acordarea asistenţei tehnice la elaborarea de către utilizatorii de apă şi comisiile locale a planurilor proprii de apărare;

• aplicarea strategiei şi coordonarea tehnică de specialitate la nivel naţional, a acţiunilor preventive şi operative pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteriologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale, a folosinţelor de apă;
• participarea în caz de producere a poluărilor accidentale la activităţile operative de avertizare a utilizatorilor de apă şi a autorităţilor administraţiei publice din aval, de eliminare a cauzelor şi de diminuare a efectelor, de monitorizare a propagării undei poluante;

• evaluarea daunelor produse de poluarea accidentală şi a costurilor serviciilor executate de Administraţia Naţională 'Apele Române' pentru monitorizarea şi combaterea poluării accidentale în vederea recuperării acestora de la poluator, conform principiului poluatorul plăteşte;
• evaluarea impactului activităţii umane asupra stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, precum şi a riscului neatingerii stării bune a apelor.

Administraţia Naţională 'Apele Române' are în subordine 11 direcţii de ape, organizate ca instituţii publice la nivelul bazinelor hidrografice şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, cu personalitate juridică, precum şi unităţi fără personalitate juridică.

Statutul de organizare şi funcţionare preia normele europene în domeniul, Administraţia Naţională 'Apele Române' fiind instituţia responsabilă cu implementarea Directivei Cadru privind apa nr. 2000/60/CE.

Statutul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale 'Apele Române', aprobat de Guvern în şedinta de astăzi, înlocuieşte Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei.

domeniu: 
categorie: