ANI a constatat incompatibilitatea în cazul Consilierului judeţean Călăraşi,Georgescu Bogdan George

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către Georgescu Bogdan George, Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010, referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, Georgescu Bogdan George fiind informat, prin adresa nr. 76189/G/I.I./01.07.2011 (confirmare de primire din data de 13.07.2011), despre declanşarea procedurii de evaluare. Prin intermediul adresei nr. 122332/G/I.I./23.11.2011 (confirmare de primire din data de 05.12.2011), lui Georgescu Bogdan George i-au fost aduse la cunoştinţă elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Georgescu Bogdan George nu a depus un punct de vedere la dosarul de evaluare.
În urma evaluărilor demarate la 09.05.2011, s-au constatat următoarele:
Georgescu Bogdan George s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioda 31.01.2005 – 25.06.2008, respectiv 26.06.2008 – 27.04.2009, întrucât a deţinut, simultan, atât funcţia de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, cât şi funcţia de Director la Cancelaria Prefectului în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Călăraşi, încălcând, astfel, prevederile art. 88, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare.
La data de 26.06.2008, a fost validat mandatul lui Georgescu Bogdan George de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi.
În perioada 31.01.2005 - 27.04.2009, Georgescu Bogdan George a deţinut funcţia de Director la Cancelaria Prefectului în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Călăraşi.
Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 88, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, “funcţia de consilier local este incompatibilă cu: (…) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv”.
Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani. 

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilităţii, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ. Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
domeniu: 
categorie: