Aplicarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în cazul unui proiect de ordin

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ: Proiect de Ordin pentru modificarea pct.8 din anexa nr.1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare

Prin dispoziţiile art.XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 a fost modificat art.17 din Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, a fost introdusă obligaţia ca, la înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social să fie prezentate oficiului registrului comerţului:
a) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
b) un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz.   
Pentru aplicarea acestor dispoziţii legale, a fost aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din  1 iulie 2010.
Prin modificările aduse prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr.3374/2011, s-a prevăzut că termenul de soluţionare a „Cererii de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spatiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social” este de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent a cererii însoţită de documentaţia completă.
În scopul îmbunătăţirii serviciilor furnizate de organele fiscale, al simplificării şi debirocratizării procedurilor de administrare fiscală şi pentru a se asigura posibilitatea pregătirii documentaţiei necesare la înmatricularea societăţilor comerciale sau la schimbarea sediului social al acestora, se propune reducerea termenului de soluţionare a acestor cereri, organele fiscale urmând a soluţiona cererile de îndată. 
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională.
De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro 
Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei. 
domeniu: 
categorie: