Conferinţa de presă săptămânală susţinută de prefetul de Hunedoara

Astăzi, 30.04.2004, la sediul Prefecturii judeţului Hunedoara s-a desfăşurat conferinţa săptămânală de presă susţinută de prefect Aurelian Serafinceanu împreună cu secretarul general al Prefecturii, Florin Ştefan şi şefii celorlalte structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Principala temă a conferinţei de presă a fost modul de
organizare şi pregătire a alegerilor locale din 6 iunie 2004. Potrivit
materialului prezentat de dl. prefect, până la această dată, Prefectura
judeţului Hunedoara a întreprins următoarele măsuri:

- s-a emis Ordinul Prefectului judeţului Hunedoara nr. 119/14.04.2004
prin care s-au numerotat cele 69 de circumscripţii electorale
municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Hunedoara;

- s-a întocmit lista nominală cu juriştii din judeţul Hunedoara,
care nu fac parte din nici un partid politic în vederea desemnării ca
preşedinţi şi locţiitori ai birourilor electorale de circumscripţii
municipale, orăşeneşti şi comunale;

- s-a întocmit lista nominală cu alte persoane decât juriştii,
compatibili de a îndeplini funcţia de preşedinte şi locţiitor a
birourilor electorale de circumscripţie municipale, orăşeneşti şi
comunale;

- s-a emis Ordinul Prefectului nr. 123/16.04.2004 privind stabilirea
numărului consilierilor pentru Consiliul Judeţean şi al Consiliilor
locale potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001;

- au fost delimitate şi numerotate prin dispoziţii ale primarilor
secţiile de votare din unităţile administrativ - teritoriale ale
judeţului Hunedoara, pregătindu-se şi machetele pentru publicaţii;

- s-au stabilit sediile circumscripţiilor electorale, programul de
lucru, adresa şi numerele de telefon, efectuându-se publicitatea
acestora.

- s-a acordat sprijin formaţiunii de evidenţă informatizată a persoanei
şi primarilor pentru cuprinderea în listele electorale permanente pe
toţi cetăţenii cu drept de vot;

- s-a emis Ordinul Prefectului judeţului Hunedoara nr.124/2004
privind constituirea Comisiei tehnice a judeţului Hunedoara şi a
Grupului tehnic de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor
locale din data de 6 iunie 2004;

- au fost distribuite broşurile primite de la Guvernul României cu
Legea nr. 67/2004 şi Hotărârile 500-509 care reglementează alegerile
locale din 6 iunie 2004.

- în data de 21.04.2004 a fost organizată o şedinţă de lucru cu
reprezentanţii Poliţiei, Jandarmeriei, Gardienilor Publici şi unităţile
militare ale MAN pentru asigurarea pazei circumscripţiilor electorale
şi a secţiilor de votare, a locurilor de tipărire a buletinelor de
vot şi proceselor verbale, precum şi a transportului acestora.

- a fost stabilit sediul Biroului Electoral Judeţean în sediul
Prefecturii fiind dotat cu telefoane, fax şi alte utilităţi.

- în data de 23.04.2004 conducerea Prefecturii împreună cu Biroul
Electoral Judeţean ( Preşedinte domnul judecător Domşa Traian şi
locţiitor judecător Zdrenghea Elena) au organizat o instruire
cu primarii şi secretarii unităţilor administrativ teritoriale. Cu
acest prilej, Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei a
înmânat primarilor listele electorale permanente cuprinzând toţi
cetăţenii cu drept de vot.

- la cerere, au fost remise partidelor politice date referitoare la
circumscripţiile electorale, preşedinţii şi locţiitori acestora, alte
date necesare operaţiunilor generate de desfăşurarea alegerilor
din 6 iunie 2004.

- în data de 27.04.2004, au fost confecţionate cele 69 de ştampile
destinate birourilor electorale de circumscripţie comunale,
orăşeneşti şi municipale. De asemenea, a fost confecţionată ştampila
Biroului electoral de circumscripţie nr. 22 Hunedoara. Toate aceste
ştampile au fost înmânate - pe bază de procese verbale –
preşedinţilor de circumscripţii.

- s-a emis Ordinul Prefectului nr. 189/2004 prin care s-a stabilit ca
tuşul pentru ştampile necesar alegerilor să fie de culoare roşie, pe
întreg teritoriul judeţului.

- în data de 29.04.2004 a fost avansată comanda pentru executarea
ştampilelor de control necesare celor 501 secţii de votare care
vor funcţiona pe teritoriul judeţului Hunedoara.

- prefectul judeţului Hunedoara organizează zilnic şedinţe operative
cu şefii structurilor deconcentrate din judeţ în care se dezbat aspecte
vizând organizarea şi desfăşurarea alegerilor, asigurarea ordinii şi
liniştii publice, rezolvarea sesizărilor cetăţenilor, aprovizionarea
cu produse alimentare de strictă necesitate, starea de sănătate, ş.a.
Până în prezent Comisia tehnică a judeţului Hunedoara şi
Biroul Electoral Judeţean au realizat toate acţiunile cuprinse în
programul calendaristic propriu, întocmit în baza Hotărârii
Guvernului nr. 501/2004.

Referitor la tema pregătirii alegerilor, prefectul Aurelian
Serafinceanu a mai precizat că în judeţul Hunedoara au fost organizate
501 secţii de votare. Numărul total de consilieri locali şi judeţeni
care vor fi aleşi în data 6 iunie 2004 este de 839, dintre care 33
consilieri judeţeni, 135 consilieri locali pentru municipii, 117
consilieri locali pentru oraşe şi 587 consilieri locali pentru comune.

În ceea ce priveşte buletinele de vot, dl. prefect a afirmat că
a fost asigurată o cantitate de 50 t de hârtie pentru tipărirea
acestora, iar după stabilirea numărului de candidaţi pentru fiecare
localitate în parte, se va face o selecţie de oferte pentru stabilirea
tipografiei care va tipări buletinele de vot.

Totodată, dl. secretar general al Prefecturii a precizat că la
alegerile din 6 iunie 2004, exercitarea dreptului la vot se va face doar
pe baza actului de identitate şi doar în localitatea de domiciliu, iar
urna volantă va putea fi utilizată doar în baza unei cereri formulate în
scris de către solicitant.

Tot în cadrul conferinţei de presă comisarul şef de Poliţie,
Ioan Poantă, prim adjunct al şefului Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Hunedoara a afirmat că paza buletinelor de vot, transportul
acestora către secţiile de votare, paza panourilor de afişaj electoral
precum şi paza circumscripţiilor electorale şi a secţiilor de votare va
fi asigurată de efective ale Poliţiei, Jandarmeriei şi Gardienilor
Publici. De asemenea, comandantul Comandamentului de Jandarmi Judeţean,
col. Viorel Sălan a prezentat principalele obiective ale jandarmilor
pentru această perioadă şi modificările şi completările la Legea 60/1991
privind obligaţiile organizatorilor adunărilor publice. Totodată, au mai
fost prezentate presei şi informări ale celorlalte structuri ale MAI din
judeţul Hunedoara, referitoare la activitatea desfăşurată în această
săptămână.

domeniu: