Deputatul Stanciu Anghel este verificat de către ANI.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă şi indicii referitoare la posibila săvârşire a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României, de către Stanciu Anghel, Deputat în Parlamentul României.

(conform dispoziţiilor art. 2531 din Codul Penal al României, conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, iar, potrivit prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative).
Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010 în ceea ce priveşte informarea persoanelor evaluate, STANCIU ANGHEL fiind informat, prin adresele nr. 123091/G/I.I./29.11.2011 şi nr. 123895/G/I.I./30.11.2011, despre declanşarea activităţii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. STANCIU ANGHEL nu a depus un punct de vedere la dosarul de evaluare.
În urma evaluărilor demarate la data de 28.06.2011, s-au constatat următoarele:
STANCIU ANGHEL, Deputat în Parlamentul României, a propus angajarea şi a avizat contractele individuale de muncă privind angajarea lui STANCIU ANGHEL CÃTÃLIN şi STANCIU ELEONORA MARIA, fiul şi nora acestuia, în perioada 15.12.2008 - în prezent, în funcţiile de referenţi în cadrul Biroului Parlamentar - Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, încălcând, astfel, prevederile Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Beneficiul patrimonial obţinut, în perioada 15.12.2008 - în prezent, de către STANCIU ANGHEL CÃTÃLIN şi STANCIU ELEONORA MARIA, fiul şi nora lui STANCIU ANGHEL, a fost de 53.868 Lei (aproximativ 12.527 Euro).
Având în vedere cele de mai sus, au fost dispuse următoarele măsuri:
  -   sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibila săvârşire de către  STANCIU ANGHEL, Deputat în Parlamentul României, a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României;
 -   iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie, precum şi interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii şi funcţiei respective.
 Menţionăm că Agenţia Naţională de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cu privire la săvârşirea de către 14 membri ai Parlamentul României a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României (http://www.integritate.eu/1654/section.aspx/2099; http://www.integritate.eu/1654/section.aspx/2086; http://www.integritate.eu/1676/section.aspx/2202 şi http://www.integritate.eu/1676/section.aspx/2228).
Beneficiul patrimonial total, obţinut de rudele celor 14 membri ai Parlamentul României, în urma angajării prin nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese, este de 501.983 Lei (aproximativ 118.700 Euro).
 
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
 
domeniu: