Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind venitul minim garantat

Joi, 29 septembrie 2005, în şedinţa executivului a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. Noutăţile propuse de acest act normativ se referă la:

Ø Completarea definiţiei familiei prin includerea familiei monoparentale;

Ø Cuprinderea în categoria beneficiarilor şi a persoanelor fără reşedinţă, precum şi a celor fără locuinţă;

Ø Introducerea în categoria persoanelor care lucrează şi a celor care au statut de funcţionar public sau care realizează venituri cu caracter salarial;

Ø Stabilirea repartizării orelor de muncă în folosul comunităţii proporţional cu cuantumul ajutorului social, prin aplicarea unui tarif orar corespunzător salariului minim pe economie raportat la o normă lunară de 170 ore;

Ø Introducerea obligaţiei pentru primari de a întocmi un plan lunar de acţiuni sau lucrări de interes comunitar şi de a ţine o evidenţă a orelor de muncă efectuate de persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi de a afişa lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social şi persoanele care urmează să efectueze lucrări de interes local la sediul primăriei;

Ø Introducerea reglementării privind transmiterea de către AJOFM la solicitarea primarilor a tabelului nominal cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă ori a celor care au participat la serviciile pentru stimularea ocupării şi pentru formare profesională;

Ø Introducerea unor reglementări privind definirea persoanelor apte de muncă şi a excepţiilor de la îndeplinirea obligaţiilor de a efectua orele de muncă în folosul comunităţii;

Ø Pentru simplificarea procedurilor de testare a veniturilor familiilor care solicită ajutor social, pentru stabilirea venitului net lunar al familiei au fost introduse liste care să cuprindă:

§ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale;

§ categoriile de bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate şi care exclud persoanele de la acordarea ajutorului social;

§ veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor care exced bunurile de strictă necesitate, stabilite potrivit unor limite minime şi maxime aprobate la nivel naţional.

Ø Reglementarea noţiunii de titular al ajutorului social prin introducerea sintagmei „reprezentantul familiei” ca fiind, după caz, unul din membri familiei care are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile ori tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite;

Ø Pentru persoanele fără reşedinţă şi a celor fără locuinţă s-a lăsăt posibilitatea solicitării dreptului la ajutorul social de la primăria localităţii sau, după caz, a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială aceştia trăiesc;

Ø Introducerea prevederii conform căreia în cazul refuzului de a furniza informaţii necesare întocmirii anchetei sociale, familia nu primeşte ajutor social;

Ø Introducerea obligativităţii transmiterii de către AJOFM şi Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă la solicitarea primarului, a tabelului nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social cărora li s-a oferit un loc de muncă, respectiv care au plecat cu contract de muncă în străinătate;

Ø Introducerea obligativităţii efectuării de anchete sociale la interval de 6 luni în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social;

Ø O mai bună reglementare a recuperării sumelor încasate necuvenit de la beneficiari;

Aplicarea noilor prevederi garantează plata ajutoarelor sociale şi va conduce la realizarea unui model unitar de testare a veniturilor pentru toate prestaţiile sociale, care se bazează pe acest principiu.

De asemenea, se va impune o legătură mai strânsă cu ocuparea (măsuri active) a persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, legătură care va conduce la reducerea numărului persoanelor care lucrează fără contracte de muncă.

Adoptarea acestui act normativ corespunde Programului de Guvernare, unde se precizează că „venitul minim garantat, care se adresează celor mai sărace segmente sociale, se va acorda astfel încât acestea să depăşească nivelul de sărăcie în care trăiesc, însă, fără a descuraja atitudinea faţă de muncă. Venitul se va acorda în funcţie de necesităţile reale, însă procedurile de selecţie vor fi simplificate şi perfecţionate. Guvernul va urmări să nu mai existe întârzieri în acordarea acestui ajutor”.

domeniu: 
categorie: