Noi prevederi ale Codului Fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie 2008

Guvernul a modificat, printr-o hotărâre, normele metodologice de aplicarea a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Noile reglementări implementează metodologia de aplicare a OUG nr. 106/2007 pentru modificarea Codului Fiscal, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Hotărârea adoptată de Guvern aduce clarificări privind unele aspecte legate de înregistrarea contractelor încheiate de persoanele juridice române cu persoanele juridice străine sau persoanele fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor activităţi care pot constitui sediu permanent în România.

În noile reglementări de aplicare a Codului fiscal se va preciza că persoanele juridice române nu au obligaţia înregistrării contractelor  încheiate cu persoanele juridice străine sau persoanele fizice nerezidente pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României.

În domeniul impunerii veniturilor obţinute din România de nerezidenţi, a fost completat cadrul legislativ cu posibilitatea depunerii la plătitorii de venit a certificatelor care atestă rezidenţa, în original şi în copie, obligaţie pe care o au nerezidenţii beneficiari ai veniturilor din România.

Prezentăm mai jos principalele reglementări ale actului normativ adoptat miercuri de Guvern.

Impozitul  pe profit
• Clarifică regimul fiscal aplicabil cheltuielilor cu pierderile tehnologice, cu transportul şi cazarea unor persoane fizice asimilate salariaţilor, precum şi a celor legate de stocuri şi mijloace fixe distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră;
• Introduce unele precizări legate de aplicarea scutirii de la plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române.
Impozitul  pe venit
• Corelează prevederile din normele metodologice referitoare la data de la care devin impozabile veniturile  băneşti realizate din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare (1 ianuarie 2009);
• Actualizează normele metodologice ca urmare a includerii în categoria veniturilor impozabile începând cu 1 ianuarie 2008 a venitului obţinut de titularul brevetului de invenţie prin cesionarea acestuia;
• Corelează prevederile din normele metodologice ca urmare a eliminării din categoria veniturilor impozabile din investiţii  a celor din dizolvarea fără lichidare a unei persoane juridice determinată de modificarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (abrogarea art. 236).

Taxa pe valoarea adaugată
• Clarifică unele aspecte privind punerea în practică a noilor reglementări aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2008;
• Asigură conformitatea legislaţiei naţionale cu unele decizii ale Curţii Europene de Justiţie, în special în ceea ce priveşte regimul taxei pe valoarea adăugată aferent serviciilor financiare şi de asigurare.

În acest context, principalele aspecte tehnice reglementate prin proiectul de hotărâre a guvernului se referă la:
- Stabilirea condiţiilor pentru neimpozitarea bunurilor pierdute sau furate, dovedite legal;
- Clarificarea unor aspecte ce decurg din modificarea exigibilităţii taxei pentru livrări şi achiziţii intracomunitare;
- Stabilirea unor reguli tranzitorii în contextul introducerii ajustării unice în cazul bunurilor de capital utilizate total sau parţial în alte scopuri decât activitaţile economice sau pentru realizarea de operaţiuni care nu dau drept de deducere a taxei;
- Stabilirea unor reguli tranzitorii în contextul eliminării măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adaugată pentru livrările de clădiri, părţi de clădire şi terenuri de orice fel, precum şi pentru lucrările de construcţii-montaj;
- Clarificarea anumitor aspecte în contextul prelungirii termenului pentru plata efectivă a taxei pe valoarea adăugată la organele vamale - până la 31 decembrie 2011;
- Clarificarea anumitor aspecte privind aplicarea structurii de comisionar în sensul taxei pe valoarea adaugată;
- Organizarea şi ţinerea evidenţei operaţiunilor efectuate de asocierile în participaţiune sau de  alte  asocieri tratate drept asocieri în participaţiune;
- Modificarea conţinutului registrului nontransferurilor, registrului pentru bunurile mobile corporale primite din alt stat membru, precum şi modificarea conţinutului jurnalelor pentru vânzări şi pentru cumpărări în scopul întocmirii decontului de taxă;
- Autofacturarea bunurilor/serviciilor acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol, sponsorizare, mecenat, peste plafoanele stabilite de lege;
- Precizări privind notificarea opţiunii de taxare pentru arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, precum şi pentru livrările de bunuri imobile scutite de taxă;
- Includerea în  baza de impozitare a taxei pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii a cheltuielilor cu impozite şi taxe datorate de furnizori/prestatori în legatură cu livrările de bunuri/prestările de servicii şi recuperate de la clienţi prin refacturare;
- Includerea în baza de impozitare a taxei pentru achiziţii intracomunitare a cheltuielilor de transport în cazul în care transportul este în sarcina vânzătorului;
- Definirea din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugată a serviciilor constând în lucrări şi  expertize efectuate asupra bunurilor mobile corporale ;
- Reglementarea anumitor aspecte privind corectarea documentelor în situaţiile în care persoanele impozabile au emis facturi în regim de taxare şi ulterior intră în posesia documentelor justificative care le  dau dreptul la aplicarea unei scutiri;
- Înregistrarea în scopuri de TVA a instituţiilor publice;
- Încadrarea din punct de vedere a taxei pe valoarea adaugată a operaţiunilor financiar-bancare şi de asigurare.

Accize şi alte taxe speciale

În domeniul accizelor armonizate:
• Pentru definirea unitară a produselor supuse accizelor armonizate prin poziţii tarifare, subpoziţii tarifare sau coduri tarifare, au fost precizate Regulamentele Comisiei Europene utilizate ca instrumente de lucru în acest sens în toate statele membre ale Uniunii Europene;
• S-au emis unele reguli privind comercializarea şi transportul tutunului brut şi al celui parţial prelucrat, în vederea aplicării corecte şi perceperii accizelor la aceste produse;
• S-au adus îmbunătăţiri prevederilor privind regimul de autorizare a antrepozitelor fiscale, atât pentru asigurarea unor condiţii unitare de autorizare pentru toţi operatorii economici producători de produse supuse accizelor armonizate, cât şi  pentru simplificarea procedurilor de autorizare;
• A fost simplificată procedura de acordare a scutirii de la plata accizelor în cazul combustibililor pentru motor destinaţi navelor şi aeronavelor aparţinând instituţiilor care aplică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranţa şi securitatea naţională;
• Au fost reconsiderate prevederile aferente biocarburanţilor, în concordanţă cu prevederile Directivei nr.96/2003/CE.
În domeniul accizelor nearmonizate a fost reglementată metodologia de restituire a accizelor pentru produsele supuse accizelor nearmonizate achiziţionate din state membre sau din import şi care ulterior sunt exportate sau livrate către un alt stat membru.

Impozite si taxe locale
• După data de 1 ianuarie 2007, s-a impus precizarea documentelor ce atestă dobândirea mijloacelor de transport în cazul importului acestora din cadrul ţărilor membre UE sau din afara acestora.
• S-au introdus precizări referitoare la documentele ce trebuie prezentate pentru situaţiile de dobândire a mijloacelor de transport în baza unui contract  de leasing, dobândite după data de 1 ianuarie 2007.
• Pentru acordarea facilităţilor în consecinţa actului de investire s-au făcut precizări privind schemele de ajutor de stat în conformitate cu prevederile legale în materie.

domeniu: 
categorie: