Noi reguli la plecarea din ţară pentru cetăţenii români

Cetăţenii români care călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare, trebuie să prezinte la controlul de frontieră efectuat la ieşirea din ţară dovada deţinerii unei sume minime în valută, precum şi documente care justifică scopul şi condiţiile şederii planificate. Suma minimă în valută pentru fiecare persoană, se constituie dintr-o sumă fixă, de 150 euro sau echivalent, care să acopere cheltuielile de transport până în ţara de destinaţie şi întoarcere în România, şi dintr-o sumă corespunzătoare numărului de zile de şedere declarată.

Cuantumul sumei minime în valută corespunzătoare numărului de zile de şedere este următorul:
a) 20 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de şedere declarată, dar nu mai puţin de 5 zile, în cazul călătoriei în fostele state socialiste pentru care nu este necesară viza de intrare, cu excepţia celor care au devenit membre ale Uniunii Europene sau
b) 30 euro sau echivalent pentru fiecare zi de şedere declarată, dar nu mai puţin de 5 zile, în cazul călătoriei în statele din Uniunea Europeană şi în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare.

Dovada sumei se face prin una din următoarele forme:
a) suma în valută efectivă, sub forma bancnotelor şi monedelor în circulaţie;
b) cecuri de călătorie;
c) carduri cu utilizare internaţională, însoţite de extras de cont eliberat cu cel mult 24 de ore înaintea prezentării la ieşirea din ţară;
d) alte garanţii financiare cum sunt: scrisoare de garanţie sau angajament de
sponsorizare, semnate de persoana care găzduieşte cetăţeanul român pe teritoriul
statului de destinaţie şi autentificate conform legii statului respectiv; garanţia
legală din partea unei bănci sau ordine de plată valabile, după caz.

Sunt exceptate de la prezentarea sumei de 150 de euro persoanele care la ieşirea din ţară fac dovada achitării integrale a cheltuielilor de transport până în ţara de destinaţie şi întoarcere în România.

Sunt exceptate de la prezentarea sumei persoanele care la ieşirea din ţară prezintă voucherul sau un alt document care atestă plata în avans a serviciilor structurilor de primire turistice din ţara de destinaţie.

Dovada scopului şi a condiţiilor şederii planificate se face, după caz, cu oricare dintre documentele următoare:
a) pentru călătorii în scop profesional: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din România care să ateste calitatea de comerciant; în cazul în care persoana care urmează să se deplaseze în străinătate are o altă calitate în cadrul societăţii decât cea care poate fi atestată prin certificat, se prezintă şi o împuternicire de reprezentare din partea societăţii respective sau a comerciantului;

- invitaţie din partea unei firme sau autorităţi la întruniri sau manifestări în
scop de afaceri, de serviciu sau legate de activitatea profesională desfăşurată;

- alte documente care atestă existenţa relaţiilor de afaceri sau a relaţiilor
având legătură cu activitatea profesională desfăşurată;

- bilete de intrare la târguri şi congrese;

b) pentru călătorii în scop de studii sau alte forme de pregătire: confirmarea de înscriere la o instituţie de învăţământ în scopul participării la pregătiri şi perfecţionări teoretice şi practice; carnetul de student şi certificatul de studii de la instituţiile de învăţământ.

c) pentru călătorii în scop turistic sau particular: documente justificative de la structurile de primire turistice; confirmarea rezervării de servicii turistice de la structurile de primire turistice din ţara de destinaţie, inclusiv confirmări care privesc rezervări efectuate prin intermediul internetului; voucher, eliberat de o agenţie de turism licenţiată potrivit legii; invitaţie din partea unei persoane din străinătate care găzduieşte cetăţeanul român.

d) pentru călătorii în alte scopuri: înscrieri, programe sau documente care să ateste faptul că persoana urmează a se deplasa pentru a se înscrie sau a participa la un concurs de admitere la o instituţie de învăţământ din străinătate; confirmări de participare, bilete de intrare sau chitanţe, etc., pentru manifestări politice, ştiinţifice, sau religioase, pe cât posibil cu indicarea unor detalii, cum ar fi numele instituţiei care invită sau durata şederii;

- documente care să ateste faptul că persoana se deplasează în străinătate
pentru a participa la simpozioane, conferinţe, manifestări cultural-sportive sau
pentru a urma tratament medical, ori îmbolnăvirea sau decesul unei rude stabilite în străinătate.

Invitaţiile trebuie să fie însoţite de traducerea în limba română.

Sunt exceptate de la obligaţia prezentării dovezii deţinerii sumelor persoanele care deţin documentele din care să rezulte asigurarea financiară a călătoriei.

Se exceptează de la îndeplinirea condiţiilor:
următoarele categorii de persoane:
a) minorul sub 14 ani, înscris în paşaportul părinţilor;
b) minorul care se deplasează la rude sau la părintele/părinţii care lucrează
ori sunt stabiliţi în statul de destinaţie. În aceste situaţii se vor prezenta documente
doveditoare;

c) cetăţenii români care se deplasează în străinătate ca urmare a unui
angajament de muncă, pe baza unui permis de muncă valabil pentru ţara de
destinaţie, indiferent de durata deplasarii;

d) cetăţenii români care călătoresc în statele vecine în regim de mic trafic.

Sunt exceptaţi şi cetăţenii români care prezintă la ieşirea din ţară următoarele documente:
a) permis de şedere valabil, eliberat de autorităţile competente ale unui stat
membru al Uniunii Europene;
b) document oficial care atestă existenţa dreptului de şedere precum şi, după
caz, de tranzit, pe teritoriul altor state decât cele membre ale Uniunii Europene,
dacă urmează să călătorească direct pe teritoriul acelor state.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 octombrie 2005.

..:: Citeste 'Ghidul cetatenilor romani care calatoresc in strainatate' ::..

domeniu: 
categorie: