Pachetul de acţiuni al SC CMB Bocşa vândut, în majoritate, unei persoane fizice

Ieri, 29 noiembrie a.c., la sediul A.P.A.P.S., ministrul privatizării, Ovidiu Muşetescu, a semnat contractul de trecere în proprietate privată a societăţii comerciale CMB S.A. Bocşa, jud. Caraş-Severin. Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a vândut persoanei fizice Victor Târlea pachetul de acţiuni reprezentând 69,923% din capitalul social al societăţii din Bocşa. Ceilalţi acţionari sunt S.I.F. Banat Crişana (13,493%), acţionarii rezultaţi în urma Programului de Privatizare în Masă (16,508%) şi managerul (0,076%).

ELEMENTE DE SINTEZĂ

privind vânzarea pachetului de acţiuni de 69,923%

deţinut de A.P.A.P.S. la S.C. C.M.B. S.A. Bocşa

- inclusă în psal -

Denumire: societatea comercială C.M.B. S.A. Bocşa

Capital social: în conformitate cu ultima Cerere de Înscriere de Menţiuni înregistrată la Registrul Comerţului, la data de 14.04.1998: 32.088.750 mii lei

Număr total de acţiuni: 1.283.550

Număr de acţiuni deţinut de A.P.A.P.S. : 897.508

Obiectul principal de activitate: construcţia, cercetarea, proiectarea, montarea, întreţinerea, repararea de confecţii metalice pentru obiective industriale, civile, termoenergetice, precum şi efectuarea operaţiunilor de comerţ exterior, marketing, consulting şi engeneering.

Personal: 709 (la data de 01.11.2002).

Rezultatele economico-financiare ale societăţii:

- mii lei -

Conform bilanţului la 31.12.2001
Conform balanţei la 31.06.2002

TOTAL VENITURI
72.093.648
61.823.986

TOTAL CHELTUIELI
72.093.648
52.807.498

Datorii
113.981.716
120.618.302

Elementele tranzacţiei: valoarea totală a tranzacţiei: 2.716.681 EURO

Alte angajamente ale investitorului:

Ø Cumpărătorul, în calitate de acţionar majoritar al societăţii, se obligă să respecte toate drepturile şi obligaţiile existente la data semnării contractului, în ceea ce priveşte:

1. Contractul Colectiv de Muncă şi / sau alte acorduri sau înţelegeri existente între sindicat şi patronatul societăţii, precum şi contractele individuale de muncă;

2. Prevederile protocolului încheiat între reprezentanţii SINDICATUL LIBER al S.C. C.M.B. S.A. Bocşa şi Victor ŢÂRLEA.

Ø Cumpărătorul se angajează să respecte numărul de locuri de muncă pe perioada realizării investiţiilor asumate.

Ø Cumpărătorul, în calitate de acţionar majoritar al societăţii, se obligă să nu propună, susţină sau hotărască în Adunarea Generală a Acţionarilor restrângerea sau modificarea obiectului principal de activitate, aşa cum este prevăzut în statut, pentru perioada realizării investiţiilor asumate de cumpărător.

Ø Cumpărătorul, în calitate de acţionar majoritar al societăţii, se obligă să realizeze o cifră de afaceri din care minimum 70% să fie obţinută din obiectul principal de activitate al societăţii, pentru perioada realizării investiţiilor asumate prin contract, cifră de afaceri care nu va fi mai mică decât cea de la data semnării prezentului contract.

Ø Cumpărătorul, în calitate de acţionar majoritar al societăţii, se obligă ca, pe durata derulării contractului, să nu înstrăineze sub nici o formă şi să nu gajeze activele aflate în proprietatea societăţii, care concură la realizarea obiectului principal de activitate.

domeniu: 
categorie: 
Autor: