S.C. Combinatul de Oţeluri Speciale S.A. Târgovişte s-a privatizat

Ministrul Privatizării, Ovidiu Muşetescu, a semnat, miercuri, 28 august a.c., la sediul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, contractul de vânzare-cumpărare pentru 83,99% din capitalul social al S.C. Combinatul de Oţeluri Speciale S.A. Târgovişte. Obiectul principal de activitate al acestei societăţi comerciale, inclusă în programul PSAL I, îl reprezintă producerea şi comercializarea de oţeluri speciale (aliate şi înalt aliate), pentru scule, bare, blocuri, semifabricate forjate, profile laminate şi bare trase, bandă şi tablă pentru industria electrotehnică, precum şi alte activităţi de cercetare, proiectare şi prestări de servicii.

Cumpărătorul celor 33 788 927 de acţiuni este firma CONARES TRADING AG din Elveţia, iar valoarea totală a tranzacţiei este de peste 60 de milioane USD.

CONARES TRADING AG se angajează în realizarea unei evoluţii crescătoare a cifrei de afaceri, din care minimum 70% să fie obţinut din obiectul principal de activitate al societăţii.

Prin contractul de privatizare, cumpărătorul se obligă, pentru o perioadă de minim 5 ani de la data transferului de proprietate asupra acţiunilor, să nu aprobe în AGA modificarea activităţii de bază a societăţii, să nu hotărască în mod voluntar dizolvarea şi lichidarea societăţii, divizarea sau fuziunea putând fi făcute numai cu acordul A.P.A.P.S. De asemenea, cumpărătorul se obligă să menţină numărul de salariaţi existent la data semnării contractului de vânzare-cumpărare şi să crească salariile în funcţie de productivitatea muncii, cu obligaţia de a depune toate diligenţele în vederea încheierii unui Acord social cu Sindicatul Liber Independent din societate, în termen de 60 de zile de la semnarea contractului.

Pentru o perioadă de cinci ani, cumpărătorul se obligă să determine societatea să nu înstrăineze, să nu închirieze şi să nu greveze cu sarcini bunurile care sunt proprietatea societăţii şi care concură la realizarea activităţilor de bază, decât cu acordul scris al Autorităţii pentru Privatizare.

Firma CONARES TRADING AG se obligă să asigure, gratuit şi pe cheltuiala sa, know-how-ul care este proprietatea exclusivă în domeniul producţiei metodelor tehnologice (în afară de licenţe), date de marketing, accesul la piaţa de desfacere, metode în domeniul economico-financiar etc, în măsura în care acestea nu sunt interzise de legislaţia românească în vigoare.

Autoritatea pentru Privatizare se obligă, prin contractul de vânzare-cumpărare, să depună toate diligenţele pe lângă Ministerul Industriei şi Resurselor, pentru ca, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data semnării contractului, acesta să acorde eşalonarea la plată, pe o durată de 3-5 ani, a debitelor principale datorate Distrigaz-Sud S.A. şi Electrica S.A., inclusiv cele asumate de către cumpărător, şi scutirea la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere aferente acestora, calculate până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Totodată, A.P.A.P.S. se obligă să depună toate diligenţele pentru emiterea ordinelor comune privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare, a creanţelor proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de către vânzător, mai puţin cele asumate de către cumpărător, în conformitate cu Legea 137 / 2002 şi cu Normele Metodologice aprobate prin HG 577 / 2002.

Trecerea în proprietate privată a S.C. COS S.A. reprezintă cea mai bună soluţie pentru îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare a societăţii comerciale din Târgovişte, având în vedere că, la data de 31.03.2002, societatea înregistra datorii de aproximativ două ori mai mari decât valoarea totală a capitalului social lei.

Cu ocazia semnării contractului de vânzare-cumpărare a S.C. COS S.A. Târgovişte, ministrul Ovidiu Muşetescu a declarat că acesta a fost încheiat în baza mandatului acordat de Guvernul României. „Respectarea strategiei de restructurare a siderurgiei româneşti, aprobată prin Hotărâre de Guvern, a fost unul dintre punctele pe care Executivul şi-a bazat decizia de aprobare a acestei tranzacţii”, a declarat preşedintele Autorităţii pentru Privatizare. „A.P.A.P.S. a găsit cea mai bună soluţie pentru ieşirea societăţii din Târgovişte din situaţia economico-financiară dificilă în care se află, preocupându-se şi de viitorul oamenilor care lucrează în acest centru siderurgic”.

domeniu: 
categorie: