Şedinta de Guvern din 7 aprilie 2004 (VI)

Guvernul a aprobat în şedinţa din 7 aprilie 2003 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice în cadrul prefecturilor. Înfiinţarea acestor comitete este prima formă de dialog civic instituţionalizat între autorităţi şi reprezentanţi ai persoanelor vârstnice şi va permite implicarea acestei categorii de persoane în
identificarea soluţiilor optime pentru problemle specifice.
Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice are, în principal, următoarele atribuţii:
• analiza problemelor cu caracter socio-economic care privesc persoanele vârstnice;
• elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;
• elaborarea de rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect, conducerii Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Coordonarea metodologică a activităţii comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice este asigurată de către Ministerul Administraţiei şi Internelor în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

La şedinţele comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica dezbătută.

Din comitetele consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice fac parte:
• prefectul;
• un subprefect, numit prin ordin de către prefect;
• reprezentanţi ai direcţiilor judeţene pentru solidaritate socială şi familie, ai caselor judeţene de asigurări de sănătate şi ai caselor judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti, numiţi prin ordin de către prefect, la propunerea conducerii instituţiilor publice respective;
• reprezentanţi ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor, după caz, numiţi prin ordin de către prefect;
• reprezentanţii organizaţiilor judeţene de pensionari, respectiv ale municipiului Bucureşti;
• preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti.

Conducerea şedinţelor de lucru ale comitetului consultativ este asigurată de prefect. Comitetul se întruneşte lunar, la convocarea prefectului. Comitetele vor fi înfiinţate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii.

domeniu: