Situaţia dosarelor rezolvate privind legea 10/2001

Având în vedere numãrul mare de solicitãri în cadrul audientelor de la Prefectura municipiului Bucuresti privind problemele legate de situatia aplicãrii Legii 10/2001, vã informãm cã în luna septembrie au fost analizate cele mai multe dosare: 6.000 notificãri, din totalul de 16.796 înregistrate. Mai rãmân în competenþa instituþiei noastre aproximativ 4.000 de
notificãri pentru care solicitãm persoanelor îndreptãþite la despãgubiri
bãneºti în temeiul Legii 10 sã-ºi completeze dosarele cu acte necesare în
termenul prevãzut de lege (termenul limitã pânã la care se completeazã dosarele
este 14.02.2003).
În urma analizei notificãrilor s-au transmis cãtre Primãria
Municipiului Bucureºti un nr. de 11.600 notificãri în conformitate cu
dispoziþiile art. 10, 11 ºi 33 din Legea 10/2001 coroborate cu art. 12 alin. 14
din HG 614/2001.
Prefectura mun. Bucureºti vã pune la dispoziþie câteva date legate de situaþia
concretã a stadiului aplicãrii Legii 10/2001:
De competenþa Prefecturii Bucureºti, în conformitate cu dispoziþiile art. 36
alin. (2) din Legea nr. 10/2001, sunt notificãri prin care persoana
îndreptãþitã solicitã acordarea de despãgubiri bãneºti sau opteazã pentru
despãgubiri bãneºti pentru imobile preluate abuziv, imobile aflate ori care s-
au aflat pe raza Capitalei.
Despãgubiri bãneºti se acordã pentru imobile cu destinaþie de locuinþã, numai
în situaþiile concret reglementate de lege, astfel:
- în cazul imobilelor prevãzute de art. 16 din lege ºi care în prezent sunt
utilizate ca sedii ale unitãþilor bugetare din învãþãmânt, sãnãtate, aºezãminte
social-culturale, instituþii publice, sedii ale partidelor politice legal
înregistrate, ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ºi altele,
necesare în vederea continuãrii activitãþii specifice acestor instituþii;
- în cazul imobilelor prevãzute la art. 19 din lege, cu destinaþia de locuinþã
ºi care au fost trecute cu titlu în proprietatea statului sau a altor persoane
juridice dupã 6 martie 1945 ºi care se aflau în posesia statului sau a altor
persoane juridice la data de 22 decembrie 1989 ºi au fost vândute foºtilor
chiriaºi cu respectarea Legii nr. 112/1995.
Potrivit dispoziþiilor art. (4) din lege, persoana îndreptãþitã, poate opta
pentru despãgubiri ºi în cazul bunurilor deþinute la data intrãrii în vigoare a
acestei legi, de o organizaþie cooperatistã, indiferent de destinaþia pe care
au avut-o imobilele la data preluãrii.
La nivelul Prefecturii mun. Bucureºti, au fost înregistrate 16.796 de
notificãri în baza Legii nr. 10/2001. A fost respins un numãr de aproximativ 80
de notificãri care nu respectau condiþiile prevãzute de lege: fie au fost
fãcute în afara termenului prevãzut de lege, fie au fost depuse prin executor
judecãtoresc fãrã competenþe, fie notificarea se referea la mai multe imobile
situate la adrese diferite. Unele din aceste situaþii vor fi reglementate prin
noi norme de aplicare (ce urmeazã a fi adoptate).
Pentru notificãrile analizate ºi care au rãmas în competenþa instituþiei
noastre, se formuleazã adrese cãtre persoanele îndreptãþite, prin care li se
comunicã documentele necesare pentru completarea dosarelor.

Acte necesare completãrii notificãrilor depuse în baza Legii nr.10/2001
- Actul de proprietate în copie legalizatã ;
- Autorizaþie de construire;
- Actele care dovedesc calitatea de persoanã îndreptãþitã la
acordarea de mãsuri reparatorii sub formã de despãgubiri bãneºti -
acte de stare civilã, certificat de moºtenitor în copie legalizatã;
- Situaþia juridicã ( în baza cãrui act normativ imobilul a trecut în
proprietatea statului) ºi locativã (actualã) a imobilului pentru care se
solicitã acordarea de mãsuri reparatorii sub formã de despãgubiri
bãneºti;
- Istoric de rol emis de Direcþia Impozite ºi Taxe Locale a primãriei
de sector pe raza cãruia se situeazã sau s-a situat imobilul din care
sã rezulte cã fostul proprietar a figurat înscris în evidenþele
fiscale, cu indicarea datei ºi a motivului încheierii rolului ;
- Document actualizat din care sã rezulte dacã imobilul pentru care
se solicitã despãgubiri în baza Legii nr. 10/2001 a fãcut sau nu
obiectul vreunei cereri formulate de solicitant în baza Legii nr. 112/1995
(obþinut de la Primãria Municipiului Bucureºti, respectiv, Comisia de
Aplicare a Legii nr. 112/1995) ;
- Document actualizat din care sã rezulte dacã s-au primit sau
nu despãgubiri, în baza Legii nr. 112/1995 sau în baza altui act
normativ (obþinut de la Consiliul General al Municipiului Bucureºti-
Administraþia Fondului Imobiliar)
- Valoarea estimativã a imobilului pentru care se solicitã
acordarea de mãsuri reparatorii sub formã de despãgubiri bãneºti.
- Declaraþie pe proprie rãspundere autentificatã de un birou notarial din care
sã rezulte cã nu existã pe rolul instanþelor judecãtoreºti acþiune în
constatarea nulitãþii contractelor de vânzare-cumpãrare încheiate în baza
Legii nr.112/1995 sau acþiune în revendicare cu privire la imobilul pentru care
solicitaþi despãgubiri bãneºti; în cazul în care existã o astfel de acþiune,
trebuie ataºat un certificat de grefã din care sã rezulte cã acþiunea a fost
suspendatã potrivit art.47 alin.(1) din Legea nr.10/2001;
- Declaraþie pe proprie rãspundere autentificatã de un birou notarial din care
sã rezulte cã nu s-au primit despãgubiri potrivit acordurilor internaþionale
încheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie,
dacã persoana nu mai are cetãþenie românã (art-5 din Legea nr. 10/2001).
Termenul limitã, prevãzut de Legea nr.10/2001(cu modificãrile ulterioare),
pentru depunerea actelor necesare completãrii notificãrilor este 14.02.2003.
Acordarea despãgubirilor în temeiul Legii 10/2001, va fi posibilã numai dupã
elaborarea unui act normativ (al Ministerului de Finanþe) în care se vor
stabili normele metodologice de calcul al despãgubirilor cât ºi procedura de
platã a acestora.

Exemple de cereri de despãgubiri (autoevaluarea notificatorilor):
- aproximativ 41.000 dolari pentru un apartament cu o suprafaþã de 80,2 mp,
- aprox. 17.500 dolari apartament cu o supraf. 62,61 mp,
- aprox. 300.000 dolari pentru imobil 530 mp suprafaþã clãditã,
- aprox. 30.000 dolari apartament de 72,8 mp,
- aprox. 50.000 cu o supraf. de 53,24 mp.
Aºa cum se remarcã existã o tendinþã de supraevaluare din partea
notificatorului.
Valoarea estimativã pentru cele mai mari despãgubiri solicitate:
1. 13 milioane $ - notificã Regia Autonomã de Transport Bucureºti R.A.
 APLICAREA DE MASURI REPARATORII PRIN ECHIVALENT PENTRU IMOBILUL CE I - A
APARTINUT, SITUAT IN FOSTA COMUNA SUBURBANA COLENTINA (ILFOV) ACTUALA
STR.GHEORGHITEI COLT CU STR TUDOR MIHAI NR.1 SI STR OITUZ NR.43, SECT.2, COMPUS
DIN TEREN SI SUPRAFATA DE 136,234 MP. SI CONSTRUCTIE EXISTENTA PE ACEASTA SI
INSTALATIILE SI DOTARIILE AFERENTE.
2. 3.700.000$ - NOTIFICA BARNOSCHI VASILE MIRON IOACHIM SANDU
 SOLICITA IMOBIL SITUAT IN CALEA RAHOVEI NR.54 - 56 - 58 ,SECT.4, ACTUALA
GEORGE GEORGESCU NR.10 - 12 - 14 SI STR JUSTITIEI NR.52 - 54, IMOBILUL ERA
COMPUS DIN TEREN IN SUPRAFATA DE 12.000 MP. CLADIRILE AFERENTE PENSIONARULUI
POMPILIAN, AU FOST DOBANDITE IN BAZA TRATAMENTULUI OLOGRAF PRIN CARE POMPILIU
OCTAVIAN I LE - A LASAT MOSTENIRE SOLICITANTULUI DETINAND ASTFEL O COTA PARTE
DE 1/9 DIN IMOBILUL MENTIONAT MAI SUS. ACUM IMOBILUL ESTE OCUPAT DE S.C
ASCENSORUL S.A SI DE CATRE P.M.B. NEFIIND AFECTAT DE DETALII DE SISTEMATIZARE.

3. 2.700.000$ - NOTIFICATA R.A.T.B
 SOLICITA IMOBILUL SITUAT IN BUC. FOSTA SPLAIUL UNIRII NR. 20 - 202 SI STR
LUNCII NR 29. SECTOR 4, COMPUS DIN TEREN IN SUPRAFATA DE 16.0000 MP IMPREUNA CU
CONSTRUCTIILE EXISTENTE, INSTALATIILE SI DOTARIILE AFERENTE ( FOST DEPOU
SPLAIUL UNIRII )
4. 2.650.000$- NOTIFICA R.A.T.B.
 IMOBILUL SITUAT IN BUC , FOSTA STR LACUL TEIULUI NR. 12 0 - 130 ,SECTOR 2,
ACTUALMENTE BD. LACUL TEI, COMPUS DIN TEREN IN SUPRAFATA DE 31.810 MP.
5. 73 miliarde lei - SOLICITA MARIA GRUIA , CONSTANAT GRECESCU, DANA
DUFAUT, DAN BOLONEY,MARIA RAMNICEANU, ENA GEORGESCU
 IMOBILUL SITUAT IN CALEA DUDESTI NR 29 - 31 , SECTOR 3, UN TEREN IN SUPRAFATA
DE 4.381,2 MP, CU CONSTRUCTIE PE O SUPRAFATA DE 976,5 MP, FORMATA DIN 2 LOCURI
DE CASA DE LOCUIT.
6. 2.089.000$ - SOLICITA STAMBULESCU GHE.
 IMOBIL ( T+ C ) IN PREZENT DEMOLATA , SITUAT IN STR. SF. APOSTOLI NR 18, SECT
5, TEREN IN SUPRAFATA DE 3469,79 MP, SITUAT IN ZONA 0, IAR CONSTRUCTI A (P+M)
CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 653,35MP, ERA IMOBIL DE LUX, FIIND DOTATA CU
INCALZIRE CENTRALA, FUNCTIONANAD CU GAZE, APA CURENTA, ELECTRICITATE SI UN
INALT GRAD DE FINISARE A INTRERIOARELOR, CU PICTURI MURALE, EXECUTATE DE TH.
AMAN , VARUL LUI ION CARCALETEANU , BUNICUL SOTIEI SOLICITANTULUI.
7. 2.000.000$ - SOLICITA CARSTEANU ALIN , GIUGLEA BOGDAN, VISAN
LAURA, POPESCU INA
 IMOBILUL SITUAT IN STR. DIANEI NR 5, AP 1, 2, 3, 4, 6, 8 CU COTA AFERENTA
DION TERENUL CONSTRUIT SI NECONSTRUIT .LOCINTELE AU FOST VANDUTE CHIRIASILOR
OCUPANTI.
8. 49.500.000.000 lei - SOLICITA MARIA GRUIA , CONSTANAT GRECESCU, DANA
DUFAUT, DAN BOLONEY,MARIA RAMNICEANU, ENA GEORGESCU
 IMOBILE ( T + C ) SITUATE IN STR. ROPMANA NR 2, SECT 1 SI RESPECTIV TACHE
IONESCU NR 46, ACTUALMENTE GHE. MAGHERU NR 48. IMOBILUL CUPRINDEA IN TACHE
IONESCU NR 46 UN TEREN IN SUPRAFATA DE 1440,80 MP , CU O CONSTRUCTIE TOTALIZAND
1501,80 MP. ( SOBSOL , PARTER SI 3 ETAJ A, IN CARE FUNCIONAU ATELIERELE SI
GARAJELE ' EFTIMIU' ), IN STR ROMANA NR 2, UN TEREN DE 527,74MP SI CONSTR.
TOTALIZAND 584MP (SOBSOL, PARTETR SI MANSARDA) FOLOSITE PT BIROURI SI LOCUINTE.
9. 1.500.000$ - SOLICITA BARTIC CRISTINA
 IMOBIL SITUAT IN CAL. RAHOVEI NR 105, DEMOLAT. IMOBILUL SE COMPUNEA DIN TEREN
DE 1395MP, PE CARE SE AFLAU 4 CORPURI DE CLADIRE , CORPUL A SI CORPUL D
FORMAT DIN PARTER , ETEJ, PIVNITA , IAR CORPUL B SI C FORMATE DIN PARTER SI
PIVNITA , UN DEPOZIT DE CARAMIDA SI 3 MAGAZII, SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL
ERA DE 709MP, SUPREFATA CONSTR. DESFASURATA ERA DE 1375MP, IAR SUPRAFATA UTILA
DE 1085MP, LA CARE SE ADAUGA SUPRAFATA UTLA A PIVNITELOR DE 246MP.
10. 1.500.000 $ - SOLICITA IONESCU FLORIN , PAVELESCU MARIAN , IONESCU
CIDRIN , IONESCU IOAN , TUDOR VERGINIA , MIHAI POENARU , NICOLAU STELA, NEACSU
TEODOR, BREDAU VIORICA, BREDAU CODRIN, BREDAU TEODOR
 IMOBIL SITUAT IN STR SANDU ALDEA NR 107, COMPUS DIN TEREN DE 640 MP, PE CARE
SE AFLA UN IMOBIL AVAND DEMISOL, PARTER, ETAJ 1 SI MANSARDA, TOATE FIIND
LOCUIBILE, AVAND CCA.14 APARTAMENTE CE AU FOST VANDUTE CHIRIASILOR. IMOBILUL
ESTE CONSTRUIT DIN CARAMIDA , STRUCTURA DIN BETON, INCALZIRE CU SOBE TERACOTA,
RACORDAT LA CANALIZARE SI APA CURENTA, FIIND ACOPERIT CU TABLA SI AMPLASAT
INTR - O ZONA ISTORICA.

Numãrul mare de notificãri ºi complexitatea activitãþii de analizã au ca
rezultat prelungirea programului de lucru la peste 10 ore pe zi pentru acest
colectiv. Prefectura mun. Bucureºti înþelege îngrijorarea cetãþenilor privind
acordarea drepturilor ce li se cuvin, dar petiþiile prin care ni se solicitã în
mod repetat sã le comunicãm când li se vor rezolva cererile (petiþii la care
legea ne obligã sã rãspundem, aglomereazã timpul de lucru al funcþionarilor ºi
aºa încãrcaþi de sarcini). În cadrul Prefecturii mun. Bucureºti se desfãºoarã o
activitate susþinutã în scopul rezolvãrii tuturor dosarelor depuse de cetãþenii
Capitalei.

domeniu: 
categorie: