Publicat: 7 Iunie, 2017 - 14:23
Share

Prin modificările aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și al ocupării forței de muncă, au fost introduse noi servicii acordate șomerilor,au crescut subvențiile acordate agenților economici pentru angajarea șomerilor,a crescut cuantumul primelor de mobilitate, s-a modificat modalitatea de acordare a acestora și a fost introdusă prima de activare.

Șomerii neindemnizați înregistrați la AJOFM Sibiu , în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni vor primi o primă de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă.

Există însă trei condiții care trebuie îndeplinite:

— șomerii să fie înregistrați la AJOFM Sibiu;

— să nu beneficieze de indemnizație de șomaj;

— angajarea să se producă după ce s-au înregistrat la AJOFM Sibiu.

Pentru acordarea primei de activare, șomerii neindemnizați trebuie să depună la sediul AJOFM Sibiu din str. Morilor nr. 51 A, în termen de maximum 30 de zile de la data angajării, următoarele documente: o cerere-tip,copie după contractul de muncă, angajament pentru respectarea art.73^3 din lege, care constituie titlu executoriu, potrivit legii, declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că, în ultimele 12 luni, acesta nu a mai fost în raporturi de muncă s-au de serviciu cu persoana respectivă.

Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare și nici cu prima de instalare care se acordă șomerilor care se încadrează în muncă într-o altă localitate, situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate.

De asemenea pentru a încuraja mobilitatea lucrătorilor se acordă prima de instalare și de încadrare.

Astfel, șomerii care decid să își schimbe domiciliul la o distanță mai mare de 50 kilometri, pentru a se angaja, vor beneficia de o primă de instalare acordată în cuantum diferențiat:

a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul;

b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;

c) în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;

d) în situația în care persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale, locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de:

— 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);

— 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b).

Prima de instalare, in cuantumurile de la punctele a), b) și c) se acordă în două tranșe: o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării și o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prima de instalare stabilită în cuantumul prevăzut la punctul d) se acordă într-o singură tranșă.

Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la libera circulației a lucrătorilor în spațiul UE si SEE pe o perioadă de cel puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Finanțarea acestor măsuri active se va face, pentru prima dată, din fonduri externe nerambursabile și din fondurile publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Primele de mobilitate se acordă persoanelor care au domiciliul sau reședința ori își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate care se aprobă și se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Pentru județul Sibiu acestea sunt: Alțâna, Biertan, Brădeni, Brateiu, Cârțișoara, Chirpăr, Hoghilag, Iacobeni, Jina, Laslea, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Nocrich, Șeica Mică, Târnava, Vurpăr.

Potrivit noilor modificări legale s-a schimbat cuantumul și modalitătea de acordare a primei de încadrare ? cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Prima de încadrare se acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul stabil sau reședința.

Totodată, O.U.G nr. 60/2016 care completează și modifică Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă majorează și cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor. Aceste subvenții se vor da și pentru încadrarea în muncă a unor categorii noi, respectiv șomerii de lungă durată și tinerii NEET.