Publicat: 16 Aprilie, 2019 - 16:33
Share

Se menţin restricţiile privind circulaţia porcinelor vii, sacrificarea porcinelor şi circulaţia produselor alimentare din carne de porc.

În data de 15.04.2019 focarele de pestă porcină africană din zona Orko a municipiului Sf.Gheorghe şi respectiv Valea Crişului au fost declarate stinse.

Focarele au apărut şi au fost declarate în data de 01.02.2019 şi respectiv 05.04.2019.

De la data declarării şi până la această dată au fost urmate procedurile de supraveghere, monitorizare şi stingere conform legislaţiei UE şi cele din România, precum şi conform Manualului operaţional. În această perioadă, în zonele de supraveghere şi cele de protecţie au fost inspectate 1135 de gospodării cu porcine, efectuându-se examenul clinic la 6961 de porcine. Au fost recoltate 770 probe pentru examene de laborator. Au fost ucise preventiv 127 porcine (2 cadavre găsite la declarare fără despăgubiri), in valoare totala de 53.514 lei - focarul Orko. Deasemenea, în cazul focarului de la Valea Crişului, se aşteaptă finalizarea dosarului, pentru 13 porci ucişi preventiv, în valoare de 15.480 lei. Pentru 1 porc mort şi 3 porci neconforme în BND nu se acordă despăgubire.

În această perioadă au fost examinaţi un număr de peste 200 mistreţi împuşcaţi sau găsiţi morţi pe teritoriul judeţului, toate fiind negative pentru pesta porcină africană.

Pentru nerespectarea măsurilor dispuse de DSVSA au fost aplicate trei amenzi contravenţionale în valoare totală de 5100 lei.

Conform legislaţiei în vigoare, în continuare se menţin restricţiile privind circulaţia porcinelor vii şi a produselor alimentare din carne de porc, astfel :

Pentru porcinele vii :

Obligaţiile proprietarilor de suine din judeţul Covasna:

- Să identifice prin crotaliere fiecare suină din gospodărie prin grija medicului veterinar împuternicit (de la circumscripţiile sanitare veterinare).

- Să crească suinele doar în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini, alţi proprietari de porci sau cu mistreţi.

- Să nu deţină porcine la stâni şi tabere de vară.

- Să nu intre în adăposturile porcilor fără a schimba hainele sau încălţămintea de stradă. 

- Să examineze porcinele din gospodărie zilnic şi să anunţe la medicul veterinar oficial sau împuternicit orice semn de boală.

- Să nu sacrifice animalele bolnave.

- Să nu hrănească porcinele cu deşeuri menajere.

- Să apeleze numai la personal autorizat (medici sau tehnicieni veterinari) pentru diferite tratamente sau însămânţari artificiale.

- Să nu participe la târguri de suine, să nu cumpere porci de la samsari, indivizi necunoscuţi sau fără acte sanitare-veterinare.

- Să anunţe medicul veterinar de circumscripţie despre orice vânzare sau sacrificare de suine.

Vânzarea porcinelor se va putea efectua doar în zonele enumerate în Partea III. a Anexei Deciziei UE 709/2014, actualizat, cu următoarele condiţii:

1. Medicul veterinar de circumscipţie să completeze "Fişa de inspecţie pentru supravegherea P.P.Afr." cu 24 de ore înaintea transportului de porcine.

2. Medicul veterinar de circumscipţie să completeze "Certificatul de sănătate pentru animale din specia suine".

3. Medicul veterinar de circumscipţie să completeze "Formularul de mişcare F2"

4. În cazul porcinelor transportate în alt judeţ medicul veterinar de circumscipţie să ceară "Accept interjudeţean".

Există şi posibilitatea acordării de derogări

Posibilităţile de Derogare de la interdicţia de expediere a porcilor vii din zonele enumerate în partea III a Anexei Deciziei UE 709/2014, actualizat.

Prin derogare de la interdicţia prevăzută la articolul 2 litera (a), statele membre în cauză pot autoriza expedierea de porci vii care provin din zonele enumerate în partea III din anexă către alte zone enumerate în partea II de pe teritoriul aceluiaşi stat membru sau către zonele enumerate în partea II sau în partea III din anexă din alt stat membru, cu condiţia ca:

1. porcii să provină dintr-o exploataţie cu un nivel adecvat de biosecuritate aprobat de autoritatea competentă, exploataţia se află sub supravegherea autorităţii competente, iar porcii corespund cerinţelor prevăzute la articolul 3 punctul 1 şi la articolul 3 punctul 2 sau 3;

("(a) porcii îndeplinesc orice alte garanţii adecvate privind sănătatea animală, bazate pe un rezultat pozitiv al unei evaluări a riscului privind măsurile împotriva răspândirii pestei porcine africane impuse de autoritatea competentă din statul membru al locului de origine şi aprobate de autorităţile competente ale statelor membre ale locurilor de tranzit şi de destinaţie, înainte de deplasarea porcilor; cu toate acestea, nu este necesară aprobarea de către autorităţile competente ale statelor membre ale locurilor de tranzit şi de destinaţie în cazul în care toate locurile de origine, de tranzit şi de destinaţie a porcilor sunt situate în zone enumerate în anexă şi sunt continue, asigurându-se astfel faptul că porcii sunt deplasaţi numai prin zone enumerate în anexă; 

(b) statul membru al locului de origine informează imediat Comisia şi celelalte state membre referitor la garanţiile privind sănătatea animală şi aprobarea de către autorităţile competente menţionate la litera (a) şi autorizează o listă de exploataţii care respectă garanţiile respective privind sănătatea animală; cu toate acestea, nu este necesară efectuarea informării respective de către statul membru de origine în cazul în care toate locurile de origine, de tranzit şi de destinaţie a porcilor sunt situate în zone enumerate în anexă şi sunt continue, asigurându-se astfel faptul că porcii sunt deplasaţi numai prin zone enumerate în anexă;".)

2. porcii să fie situaţi în centrul unei zone cu o rază de cel puţin trei kilometri în care toate animalele din crescătoriile respectă cerinţele prevăzute la articolul 3 punctul 1 şi la articolul 3 punctul 2 sau 3;

3. autoritatea competentă a exploataţiei de expediere să informeze în timp util autoritatea competentă a exploataţiei de destinaţie cu privire la intenţia de a trimite porcii, iar autoritatea competentă a exploataţiei de destinaţie trebuie să notifice autoritatea competentă a exploataţiei de expediere cu privire la sosirea porcilor;

4. transportul porcilor în şi prin zonele din exteriorul regiunilor menţionate în partea III din anexă să se facă pe rute de transport predefinite, iar vehiculele utilizate pentru transportul porcilor trebuie să fie curăţate, dacă este necesar, dezinsectizate şi dezinfectate cât mai repede posibil după descărcare;

5. pentru porcii vii expediaţi către zonele enumerate în partea II sau partea III din anexă din alt stat membru, se aplică următoarele cerinţe suplimentare:

(a) porcii îndeplinesc orice alte garanţii adecvate privind sănătatea animală, bazate pe un rezultat pozitiv al unei evaluări a riscului privind măsurile împotriva răspândirii pestei porcine africane impuse de către autoritatea competentă din statul membru al locului de origine şi aprobate de autoritatea competentă a statului membru de tranzit şi de autoritatea competentă din statul membru de destinaţie, înainte de deplasarea animalelor respective;

(b) statul membru al locului de origine informează imediat Comisia şi celelalte state membre cu privire la garanţiile privind sănătatea animală şi aprobarea de către autorităţile competente menţionate la litera (a) şi autorizează o listă de exploataţii care respectă garanţiile privind sănătatea animală;

(c) se instituie o procedură de transport în conformitate cu articolul 16a, sub controlul autorităţilor competente din statele membre de origine, de tranzit şi de destinaţie, pentru a se asigura că animalele, transportate în conformitate cu cerinţele suplimentare prevăzute la litera (a), sunt transportate în condiţii de siguranţă şi nu sunt ulterior deplasate către un alt stat membru;

(d) în cazul porcilor vii care respectă cerinţele prezentului articol, se adaugă următoarea menţiune suplimentară la certificatele de sănătate corespunzătoare pentru porcinele menţionate la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 64/432/CEE: "Porci în conformitate cu articolul 3a din Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei."

În domeniul siguranţei alimentelor se menţin restricţiile privind : sacrificarea porcinelor, circulaţia cărnii de porc şi a produselor din carne de porc, cu posibilităţile de derogare conform Deciziei UE 709/2014, actualizat, articolul 12.

Derogările se acordă de către serviciile de specialitate din cadrul DSVSA Covasna.

 

Tag-uri Institutii: