Publicat: 27 Mai, 2019 - 13:31
Share

Avocatul Poporului solicită anularea, ca nelegale, a unor Hotărâri ale Consiliului Local Stăneşti, judeţul Gorj, prin care s-a instituit taxă de salubritate pentru fiecare gospodărie şi nu pe numărul de persoane - Acţiune în contencios administrativ

Avocatul Poporului a formulat o acţiune în contencios administrativ prin care solicită anularea următoarelor acte emise de către Consiliul Local al Comunei Stăneşti: hotărârea nr. 4 din data de 21 ianuarie 2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi alte taxe speciale aplicabile în anul fiscal 2017 la nivelul Comunei Stăneşti, judeţul Gorj şi hotărârea nr. 2 din data de 14 ianuarie 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi alte taxe speciale aplicabile în anul fiscal 2018 la nivelul Comunei Stăneşti, judeţul Gorj.

Acţiunea Avocatului Poporului este urmarea mai multor petiţii, prin care un cetăţean semnala faptul că a solicitat scutirea de la plata taxelor cu destinaţie specială de salubrizare, pentru imobilul situat în satul Vălari, comuna Stăneşti, judeţul Gorj, întrucât în acest imobil - casă nu locuieşte nicio persoană. Petentul a apreciat că Primăria Comunei Stăneşti era obligată să ţină cont de faptul că imobilul - casă nu este locuit de nicio persoană şi, în acest context, să nu perceapă taxa de salubrizare, având în vedere că acest imobil nu a generat niciun deşeu. Petiţionarul a comunicat faptul că Primăria nu a dat curs solicitărilor sale.

În context, Avocatul Poporului s-a adresat Primăriei Stăneşti, care a comunicat că "nu există excepţii şi nici scutiri la plata taxei de salubrizare, tocmai în ideea de a nu crea discriminare. Taxa de salubrizare nu se instituie doar pentru cei ce beneficiază în mod direct de colectarea deşeurilor, ea include acţiunile de salubrizare a întregii comune. Dacă taxa s-ar fi stabilit pe persoană, ar fi generat aceleaşi interpretări, deoarece, chiar dacă sunt mai mulţi membri în gospodărie, având domiciliul în comună, nu toţi pot fi beneficiari ai serviciului, unii dintre ei fiind plecaţi din localitate". În plus, "Consiliul Local Stăneşti a stabilit taxa de salubrizare având în vedere necesitatea respectării condiţiilor impuse de legislaţia privind protecţia mediului".

Avocatul Poporului apreciază, în context, că actele administrative contestate, respectiv hotărârile Consiliului Local al Comunei Stăneşti, au fost emise cu încălcarea prevederilor legale, stabilind taxa specială de salubrizare pentru fiecare gospodărie/familie şi nu pe numărul de persoane. Faţă de principiile stabilite de Legea nr. 101/2006, care impun o tarifare echitabilă, corelată cu cantitatea şi calitatea serviciilor prestate, nediscriminarea şi egalitatea de tratament a utilizatorilor, aprobarea taxei de salubrizare pe gospodărie, indiferent de numărul de persoane ce o compun, nu e conformă cu principiile taxării echitabile şi nici cu cel al nediscriminării utilizatorilor, fiind evidentă încălcarea acestor principii, din moment ce gospodăriile pot avea un număr diferit de persoane în compunere, iar cantitatea serviciului prestat este, prin urmare, diferită, în funcţie de numărul persoanelor ce compun respectivele gospodării.

Avocatul Poporului consideră că în mod nelegal, Consiliul Local al Comunei Stăneşti a adoptat hotărâri prin care stabileşte obligaţii de plată a taxei de salubrizare prin raportare la rol fiscal/gospodării, iar nu la numărul de persoane ce intră în componenţa acestor gospodării, ajungând să se calculeze astfel de taxe inclusiv pentru imobilele nelocuite. Din cuprinsul hotărârilor Consiliului Local al Comunei Stăneşti rezultă, fără echivoc, faptul că taxa de salubrizare a fost stabilită în funcţie de gospodărie, iar nu de numărul de persoane care compun acea gospodărie şi care beneficiază în mod direct de serviciul de salubrizare prestat.

Este evident că astfel se încalcă dispoziţiile Legii nr. 101/2006, referitoare la principiul tarifării echitabile, corelată cu cantitatea serviciului prestat, cât şi principiul nediscriminării şi al egalităţii de tratament al utilizatorilor, din moment ce locuinţele au un număr diferit de persoane în compunere, motiv pentru care cantitatea serviciului prestat diferă tocmai după numărul acestor persoane.

Situaţia impusă de Primăria Comunei Stăneşti este de natură a produce dezechilibre serioase cu privire la suportarea preţului prestaţiei, raportat la contraprestaţia operatorului, cu grave consecinţe în ceea ce priveşte respectarea principiului nediscriminării şi al egalităţii de tratament al utilizatorilor serviciului de salubritate.

Întregul conţinut al Acţiunii în contencios administrativ poate fi consultat pe site-ul instituţiei, la secţiunea Contencios administrativ - 2019.

Matei Vîrtosu
Purtător de cuvânt,
AVOCATUL POPORULUI

27 mai 2019

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: