Publicat: 1 Iulie, 2016 - 19:14
Share

Avocatul Poporului a efectuat, în 7 aprilie 2016, o vizită inopinată la Complexul de Servicii Sociale Găești. Echipa de vizită a fost alcătuită din reprezentanți ai Avocatului Poporului, medici, psihologi și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale.

Obiectivele vizitei au fost următoarele: verificarea tratamentului și a condițiilor de cazare ale beneficiarilor, precum și verificarea aspectelor sesizate în mass-media referitoare la abuzurile la care ar fi fost supuși beneficiarii de către unele cadre ale complexului, aspecte care au făcut obiectul sesizării din oficiu a instituției Avocatul Poporului.

În urma vizitei, Avocatul Poporului a recomandat Complexului de Servicii Sociale Găești să ia măsurile legale ce se impun pentru:

1. Organizarea și funcționarea Complexului

— protecția beneficiarilor împotriva abuzurilor personalului, prin instituirea unor forme de supraveghere a comportamentelor cadrelor, având în vedere lipsa de comunicare și încredere între personal și beneficiari, în condițiile în care tinerii implicați în incident nu au formulat plângeri, nu au sesizat personalul;

— stabilirea cu claritate a criteriilor de admitere în complex și transfer a copiilor, având în vedere că centrul găzduia beneficiari cu grad de handicap de la mediu la grav, unii dintre aceștia prezentând și tulburări de comportament;

— suplimentarea numărului de personal de îngrijire pentru Centrul de plasament pentru copiii cu deficiențe, având în vedere necesitatea reconsiderării modalității de abordare a nevoilor specifice fiecărui copil;

— adoptarea unor măsuri de siguranță a beneficiarilor care să permită contactul cât mai larg al acestora cu mediul înconjurător;

— personalizarea spațiilor în care sunt cazați și își desfășoară activitatea beneficiarii, precum și a îmbrăcăminții acestora, indiferent de gradul de dependență;

— acordarea unei atenții sporite igienei și întreținerii spațiilor destinate pregătirii și servirii hranei;

— igienizarea corespunzătoare și dotarea cu produse igienico-sanitare a tuturor grupurilor sanitare.

2. Asistență medicală

— suplimentarea activităților de terapie ocupațională, astfel ca beneficiarii să primească mai multă consiliere psihologică și terapie ocupațională și comportamentală și mai puțină medicație specifică neuropsihiatrică, având în vedere ponderea redusă a activităților recreative și terapeutice în timpul liber, după programul școlar;

— monitorizarea mai strictă a administrării tratamentului injectabil cu specific psihiatric în situațiile de urgență, care ar trebui să constituie ultima soluție, punându-se accent pe măsurile preventive de natură a evita situațiile de abuz, terapia injectabilă să se efectueze numai la recomandarea medicului de specialitate NPI și să fie consemnată în registrul de consultații;

— efectuarea contenționării conform recomandării medicului, pe o perioadă cât mai scurtă de timp, fără ca persoana să fie expusă celorlalți beneficiari și fără a suplini lipsa personalului;

— intensificarea supravegherii beneficiarilor având în vedere frecvența înregistrărilor medicale privind plăgi tăiate, arsuri, escoriații;

— examinarea posibilității încheierii unui contract de colaborare cu un medic stomatolog, care să asigure periodic asistența stomatologică a beneficiarilor.

3. Asistență socială

— obținerea licenței de funcționare pentru serviciile sociale derulate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

— respectarea prevederilor Ordinului nr. 27/2004 al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial, respectiv:

completarea programelor de intervenție specifică cu obiective pe termen scurt (cel mult o lună) și lung (de cel mult un an), durata aferentă activităților și modalitățile de monitorizare și evaluare/reevaluare a acestor programe (Standardul 4 — Planul de servicii personalizat);

asigurarea condițiilor pentru cazarea temporară, de scurtă durată, a vizitatorilor și completarea procedurii operaționale privind menținerea legăturii cu familia cu mențiuni privind restricțiile în acest sens (Standardul 5 — Menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante sau apropiate față de copil);

asigurarea mijloacelor concrete de contactare și comunicare a copiilor cu familia și alte persoane importante pentru aceștia, adecvate tipului dizabilității sau gradului de handicap (Standardul 6 — Implicarea comunității);

consemnarea în registrul de sugestii a opiniilor beneficiarilor cu privire la organizarea și funcționarea centrului de plasament, opinii care să rezulte în urma organizării unor discuții de grup cu copiii/tinerii de către personalul desemnat de către șeful de centru (Standardul 8 — Participarea copiilor în cadrul serviciului pentru protecția copilului de tip rezidențial);

aplicarea procedurii operaționale 'Sesizări și reclamații';

sancționarea educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copiilor în cazul în care aceștia absentează de la școală (Standardul nr. 20-Controlul comportamentului);

aducerea la cunoștința întregului personal a prevederilor procedurii operaționale privind absența unui copil (Standardul 21-Absența unui copil fără permisiune);

consemnarea în dosarul copilului a notificărilor efectuate și a măsurilor întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate (Standardul 22-Notificarea cu privire la evenimentele importante);

organizarea unor activități diversificate de petrecere a timpului liber pentru beneficiarii Complexului.

4. Asistență psihologică

— implicarea în pregătirea profesională a angajaților centrului, în special prin cursuri de pregătire în problematica copilului cu cerințe speciale, cursuri necesare pentru desfășurarea activităților în centru;

— susținerea activității psihologice prin sprijinirea psihologului în obținerea dreptului de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din România și a pregătirii de specialitate;

— dotarea Cabinetului psihologic cu teste și cărți de investigație psihologică recomandate pentru evaluarea copiilor cu nevoi speciale, în vederea respectării punctului 13 din Fișa postului nr. 912, respectiv realizarea evaluării psihologice a beneficiarilor complexului, identificarea problemelor de natură psihologică, intervenția în limitele competenței profesionale și recomandarea căilor eficiente de soluționare a problemelor din centru;

— realizarea unei mai bune evaluări inițiale, pe parcurs și finale a copiilor din centru (inclusiv evaluarea complexă a nevoilor specifice fiecărui copil și a comportamentelor specifice), precum și desfășurarea de programe terapeutice specifice copilului cu cerințe speciale de către specialiști cu pregătire în acest domeniu (asimilarea deprinderilor de viață autonomă, responsabilizarea beneficiarilor, asigurarea securității și stabilității copiilor, managementul stresului, eșecului și frustrării, managementul furiei și a comportamentelor agresive, exprimarea și managementul emoțiilor, creșterea stimei de sine și încrederii în sine, managementul comportamentelor nepotrivite, diminuarea nesiguranței și îngrijorării legate de siguranța beneficiarilor după vârsta de 18 ani, integrarea copiilor în societate și în viața de familie, terapie ocupațională etc);

— folosirea unor metode educative pozitive care nu implică agresiunea de nici un fel, ci motivarea și responsabilizarea, prin organizarea de seminarii, workshop-uri în cadrul centrului de către specialiști în care să se prezinte metodele pozitive de educație.

Mai multe detalii despre aspectele constatate în cadrul vizitei pot fi consultate pe site-ul instituției, la secțiunea MNP-Rapoarte-Rapoarte 2016.

Matei Vîrtosu

Purtător de cuvânt,

AVOCATUL POPORULUI

1 iulie 2016