Publicat: 10 Mai, 2018 - 12:12

Avocatul Poporului a formulat o acţiune în contencios administrativ prin care a solicitat anularea parţială a mai multor hotărâri ale Consiliului Local al comunei Dofteana, judeţul Bacău, cu privire la modalităţile de instituire a taxelor de salubritate, PSI şi de pază, în cazul unui cetăţean, repunerea părţilor în situaţia anterioară, repararea pagubei şi suspendarea acelor hotărâri până la soluţionarea cauzei.

Acţiunea Avocatului Poporului este urmarea unor petiţii adresate instituţiei centrale şi Biroului Teritorial Bacău, în 2017 şi 2018, prin care un cetăţean semnala faptul că a moştenit o proprietate în comuna Dofteana, însă nu mai locuieşte acolo din 1976, iar în 2015 a solicitat scutirea de la plata taxelor cu destinaţie specială de salubritate, PSI şi pază, întrucât în acest imobil nu locuieşte nicio persoană. Petentul a specificat faptul că a cerut Consiliului Local al Comunei Dofteana să nu îi calculeze taxă de salubritate, PSI şi pază deoarece un imobil nelocuit nu poate genera niciun fel de deşeuri, care să necesite colectare, transport, depozitare, pe raza comunei Dofteana, iar protecţia împotriva incendiilor şi paza bunurilor sunt asigurate de persoane/instituţii ale statului specializate în acest sens.

În urma analizării situaţiei de fapt şi a examinării aspectelor în fapt şi în drept, Avocatul Poporului a constatat că hotărârile Consiliului Local al Comunei Dofteana au fost emise cu încălcarea prevederilor Legii nr. 101/2006, taxa specială de salubritate fiind stabilită pentru fiecare rol/familie/gospodărie şi nu pe numărul de persoane. Faţă de principiile stabilite de Legea nr. 101/2006, care impun o tarifare echitabilă, corelată cu cantitatea şi calitatea serviciilor prestate, nediscriminarea şi egalitatea de tratament a utilizatorilor, aprobarea taxei de salubritate pe rol/gospodărie, indiferent de numărul de persoane ce o compun, nu e conformă cu principiile taxării echitabile şi nici cu cel al nediscriminării utilizatorilor, fiind evidentă încălcarea acestor principii, din moment ce gospodăriile pot avea un număr diferit de persoane în compunere, iar cantitatea serviciului prestat este, prin urmare, diferită, în funcţie de numărul persoanelor ce compun respectivele gospodării.

Situaţia impusă de Primăria Comunei Dofteana este de natură a produce dezechilibre serioase cu privire la suportarea preţului prestaţiei, raportat la contraprestaţia operatorului, cu grave consecinţe în ceea ce priveşte respectarea principiului nediscriminării şi al egalităţii de tratament al utilizatorilor serviciului de salubritate. De asemenea, Avocatul Poporului consideră că hotărârile Consiliului Local al Comunei Dofteana creează o discriminare nejustificată între persoanele - moştenitori care au dezbătut succesiunea lăsată de defuncţi şi cei care nu au întreprins acest demers, autoritatea publică hotărând să aplice unele taxe doar persoanelor care deţin certificat de moştenitor, chiar dacă imobilele ce alcătuiesc masa succesorală nu sunt locuite, faţă de situaţia nedezbaterii succesiunii, caz în care taxa de salubrizare nu este datorată.

Care este oare diferenţa între persoanele diligente, care deţin certificat de moştenitor şi celelalte persoane, în condiţiile în care niciunele nu locuiesc/domiciliază pe raza teritorială a Comunei Dofteana? Avocatul Poporului concluzionează că un imobil nelocuit, faţă de care s-a dezbătut succesiunea, produce totuşi deşeuri menajere, faţă de unul pentru care succesiunea nu este dezbătută.

În ceea ce priveşte taxa PSI, Avocatul Poporului consideră că instituirea acesteia este nelegală întrucât nu rezultă care este temeiul impunerii unei asemenea taxe, având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la nivel local prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti. Deşi consiliile locale au obligaţia să constituie servicii de urgenţă voluntare (art. 31 alin. (3) din Legea nr. 307/2006), Consiliul Local al Comunei Dofteana nu justifică temeiul perceperii taxei PSI.

De asemenea, cu privire la instituirea taxei de pază, Avocatul Poporului observă faptul că taxele speciale de pază pot fi instituite prin hotărâre a consiliului local, însă pe baza unui plan de pază a comunei, care să prevadă asigurarea pazei tuturor bunurilor cetăţenilor (inclusiv terenuri, mijloace de transport), nu doar a unora dintre ele (clădiri/construcţii) şi fără a se face distincţie/discriminare în funcţie de sex şi vârstă, respectiv după cum bunul aparţine unei persoane fizice de sex masculin sau feminin, şi cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani. Avocatul Poporului observă faptul că modalitatea de instituire a taxei de pază este nelegală, creând discriminări între locuitorii aceleiaşi comune, atât sub aspectul naturii bunurilor păzite şi supuse taxării, cât şi sub aspectul vârstei şi sexului persoanei obligate la plata unei asemenea taxe.

Întregul conţinut al Acţiunii în contencios administrativ poate fi consultat pe site-ul instituţiei, la secţiunea Contencios Administrativ - 2018.

Matei Vîrtosu
Purtător de cuvânt
AVOCATUL POPORULUI
10 mai 2018

Tag-uri Institutii: