19 ianuarie 2022

Cerere de reexaminare asupra Legii privind pescuitul și acvacultura

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 16 aprilie 2021, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura.

Vă prezentăm textul integral al cererii:

 

București, 16 aprilie 2021

 

 

Doamnei Anca Dana DRAGU

Președintele Senatului

 

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată,

formulez următoarea

 

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura

 

La data de 8 aprilie 2021, Parlamentul României a transmis Președintelui României, în vederea promulgării, Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2016 are ca obiect de reglementare modificarea și completarea OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, vizând dispoziții referitoare la respectarea politicii comune a Uniunii Europene privind domeniul pescuitului, atribuțiile Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, concesionarea/închirierea în domeniul piscicol, condițiile privind pescuitul de agrement, precum și conferirea competenței persoanelor cu drept de inspecție și control din cadrul ANPA, pe lângă organele de urmărire penală, de a constata anumite fapte prevăzute de lege ca infracțiuni.

Potrivit preambulului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016, scopul emiterii acesteia l-a constituit respectarea unor condiționalități ex-ante, fără îndeplinirea cărora România risca suspendarea sau întreruperea asistenței financiare din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului. Totodată, actul normativ emis de Guvern în regim de urgență a avut în vedere implementarea unor măsuri pentru alinierea cadrului juridic intern la exigențele Uniunii Europene în sectorul de pescuit din România.

Legea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 a fost adoptată de Parlament ca urmare a redeschiderii procedurii de reexaminare a legii în vederea punerii de acord a prevederilor neconstituționale cu decizia instanței constituționale, în temeiul art. 147 alin. (2) din Constituție.

Analizând parcursul legislativ al legii supuse reexaminării rezultă că aceasta a fost supusă de două ori controlului Curții Constituționale (Decizia nr. 312/2018 și Decizia nr. 383/2019). În ambele situații însă, deși instanța de contencios constituțional a constatat neconstituționalitatea legii în ansamblu, aceasta nu a vizat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2016 în forma emisă de Guvern, ci legea adoptată de Parlament cu privire la această ordonanță de urgență. Astfel, de fiecare dată, instanța de contencios constituțional a avut în vedere aspecte de neconstituționalitate extrinsecă – legate de modul de adoptare a legii – precum și aspecte de neconstituționalitate intrinsecă, care impietau însă asupra unor modificări și completări aduse Ordonanței de urgență nr. 85/2016 prin legea de aprobare adoptată de forul legislativ.

Potrivit jurisprudenței constituționale, respingerea unei ordonanțe de urgență reprezintă infirmarea expresă de către Parlament a politicii legislative pe care ordonanța de urgență o exprimase, având drept consecință ca un asemenea act să își înceteze aplicabilitatea, să nu se mai aplice în viitor (Decizia nr. 498/2006, Decizia nr. 1594/2010 și Decizia nr. 593/2020). Drept urmare, în cazul de față, efectul respingerii prin lege a OUG nr. 85/2016 este cel al revenirii la aplicarea normelor din OUG nr. 23/2008 în forma inițială, anterioară modificărilor operate prin OUG nr. 85/2016, norme care, în mod evident, reprezintă un cadru legislativ desuet, care nu mai răspunde, însă, rigorilor și realității normative actuale, dar nici cerințelor de conformitate cu politica europeană comună în domeniul pescuitului.

Având această perspectivă, apreciem că este necesar ca Parlamentul să reanalizeze soluția respingerii OUG nr. 85/2016, ținând cont și de consecințele mai sus prezentate, precum și de riscul creării unui vid legislativ în domeniul gestionării activității de pescuit și acvacultură.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului român și de unică autoritate legiuitoare a țării, vă solicităm reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS – WERNER IOHANNIS