Publicat: 25 Iunie, 2018 - 08:33

Reprezentanţii universităţilor Consorţiului Universitaria au subliniat, în cadrul lucrărilor desfăşurate în perioada 22-23 iunie 2018, la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, necesitatea adoptării unor măsuri legate de calitatea învăţământului superior, finanţarea acestuia, restricţiile şi obligaţiile financiare ale universităţilor, necesitatea reevaluării şcolilor doctorale şi a criteriilor de clasificare a universităţilor, importanţa depolitizării totale a conducerii Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR), precum şi necesitatea modificării sistemului de votare existent la nivelul CNR.

"Consorţiul Universitaria apreciază că datoria Consiliului Naţional al Rectorilor este şi aceea de a reprezenta universităţile în relaţia cu factorul politic şi, în anumite segmente de activitate, chiar cu societatea civilă. Pentru a-şi îndeplini corect şi eficient această funcţie, conducerea Consiliului Naţional al Rectorilor trebuie să fie complet depolitizată (...) prin neimplicarea totală a membrilor acesteia în orice activitate de natură politică", se arată în rezoluţia adoptată la finalul lucrărilor, potrivit căreia universităţile sunt pregătite să ia în calcul "formarea unei noi structuri colegiale care să corespundă acestor standarde".

De asemenea, Consorţiul Universitaria solicită ca rolul şi impactul universităţilor membre în Consiliul Naţional al Rectorilor să fie proporţionale cu locul universităţii respective în sistemul de învăţământ superior din România, confirmat de performanţa şi prestigiul instituţiei de învăţământ, precum şi de dimensiunea comunităţii academice.

"Întrucât valoarea egală a votului fiecărei universităţi nu reflectă realitatea reprezentativităţii în sistemul de învăţământ superior românesc, este imperios necesar să se identifice soluţii de echivalare a valorii votului fiecărei universităţi cu ponderea reală a universităţii respective în sistemul academic românesc, respectiv dimensiunea instituţiei, impactul internaţional şi activitatea de cercetare", se arată în Rezoluţia Consorţiului.

În acest sens, Consorţiul apreciază că ponderea votului universităţilor în Consiliul Naţional al Rectorilor trebuie să fie stabilită în funcţie de performanţa şi prestigiul universităţii respective în sistemul de învăţământ superior din România, precum şi de dimensiunea comunităţii academice. Aceasta deoarece "valoarea egală a votului fiecărei universităţi nu reflectă realitatea reprezentativităţii în sistemul de învăţământ superior românesc".

Reuniunea Consorţiului Universitaria a readus în prim plan problemele legate de finanţarea universităţilor, participanţii apreciind că realitatea şi ultimele decizii guvernamentale nu răspund aşteptărilor şi nevoilor de dezvoltare ale universităţilor. În acest context, solicităm Ministerului de Finanţe ca veniturile proprii ale universităţilor să rămână la dispoziţia acestora fără a fi necesară deblocarea soldurilor de către ministerul de resort.

Pe de altă parte, reprezentanţii universităţilor susţin implicarea activă a Consorţiului Universitaria în comisiile de analiză şi elaborare a modificărilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, apreciind că "orice discuţie referitoare la o nouă lege a educaţiei nu poate fi legitimă fără implicarea reprezentanţilor universităţilor membre ale Consorţiului - universităţile româneşti clasate pe primele poziţii la nivel naţional în ierarhizările internaţionale, în topul preferinţelor angajatorilor şi ale studenţilor".

În acest context, membrii Consorţiului fac un apel către experţii internaţionali implicaţi de Ministerul Educaţiei Naţionale în elaborarea diverselor metodologii de evaluare şi clasificare academică să ia în considerare necesitatea integrării mediului academic românesc în cel internaţional, fără a reflecta interese politice conjuncturale. Membrii Consorţiului susţin clasificarea universităţilor din România exclusiv pe baza unei metodologii care să recunoască şi să recompenseze excelenţa academică.

Mai mult, membrii Consorţiului Universitaria solicită redistribuirea de către MEN a locurilor bugetate rămase neocupate în urma sesiunii de admitere din iulie, la nivel naţional, către universităţile din Consorţiu, având în vedere că cifrele de şcolarizare ale acestora au fost reduse în urma alocării preliminare din luna aprilie.

Vă invităm să consultaţi în anexă textul integral al Rezoluţiei Consorţiului Universitaria de la Cluj-Napoca.

Din Consorţiul Universitaria fac parte Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia de Studii Economice din Bucureşti, ale căror conduceri se reunesc periodic pentru a dezbate problemele punctuale ale sistemului universitar românesc, dar şi strategii de dezvoltare. Rezoluţiile şi propunerile concrete rezultate în urma discuţiilor specialiştilor din universităţi sunt transmise Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru a putea constitui un punct de pornire pentru dezbatere şi analiză.

***

REZOLUŢIA Consorţiului Universitaria,
Cluj-Napoca, 22-24 iunie 2018

Noi, reprezentaţii universităţilor membre ale Consorţiului "Universitaria", Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea "Alexandru loan Cuza" din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia de Studii Economice din Bucureşti, ne reafirmăm dorinţa şi disponibilitatea de a dialoga în mod real cu Ministerul Educaţiei Naţionale în probleme referitoare la învăţământul superior românesc, cum ar fi direcţiile strategice de dezvoltare a acestuia, activitatea de cercetare, finanţarea sau internaţionalizarea, precum şi de a ne implica în mod activ în identificarea soluţiilor pentru creşterea calităţii învăţământului superior din România.

Considerăm că misiunea Consorţiului "Universitaria" este să colaboreze cu factorii de decizie din domeniul învăţământului superior, în special cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu Ministerul Cercetării şi Inovării, pentru a consolida evoluţia universităţilor româneşti.

Reuniunea Consorţiului Universitaria a readus în prim plan problemele legate de finanţarea universităţilor, constatând din nou că realitatea şi ultimele decizii guvernamentale nu coincid cu aşteptările şi nevoile noastre de dezvoltare şi sunt de natură să afecteze în mod nedorit performanţele şi calitatea educaţiei şi a activităţii de cercetare.

Susţinem implicarea activa a Consorţiului Universitaria în comisiile de analiză şi elaborare a modificărilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, în care membrii Consorţiului au decis să fie reprezentaţi de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Orice discuţie referitoare la o nouă lege a educaţiei nu poate fi legitimă fără implicarea reprezentanţilor universităţilor membre ale Consorţiului - universităţile româneşti clasate pe primele poziţii la nivel naţional în ierarhizările internaţionale, în topul preferinţelor angajatorilor şi ale studenţilor. Ne manifestăm interesul şi angajamentul pentru participarea la elaborarea legii educaţiei, precum şi a normelor metodologice de aplicare.

Consorţiul Universitaria apreciază că datoria Consiliului Naţional al Rectorilor este şi aceea de a reprezenta universităţile în relaţia cu factorul politic şi, în anumite segmente de activitate, chiar cu societatea civilă. Pentru a-şi îndeplini corect şi eficient această menire, conducerea Consiliului Naţional al Rectorilor trebuie să fie complet depolitizată, iar rolul şi impactul membrilor Consiliului Naţional al Rectorilor să fie proporţional cu importanţa instituţiei reprezentate. In acest sens, apreciem că ponderea votului universităţilor în Consiliul Naţional al Rectorilor trebuie să fie stabilită în funcţie de locul universităţii respective în sistemul de învăţământ superior din România, confirmat de performanţa şi prestigiul instituţiei de învăţământ, precum şi de dimensiunea comunităţii academice. întrucât valoarea egală a votului fiecărei universităţi nu reflectă realitatea reprezentativităţii în sistemul de învăţământ superior românesc, este imperios necesar să se identifice soluţii de echivalare a valorii votului fiecărei universităţi cu ponderea reală a universităţii respective în sistemul academic românesc, respectiv dimensiunea instituţiei, impactul internaţional şi activitatea de cercetare.

Consorţiul Universitaria cere depolitizarea conducerii Consiliului Naţional al Rectorilor, prin neimplicarea totală a membrilor acesteia în orice activitate de natură politică. Prin activitatea sa, prin modul de desfăşurare a şedinţelor sale, prin rezoluţiile pe care le emite, Consiliul Naţional al Rectorilor este obligat să-şi arate autonomia faţă de Ministerul Educaţiei Naţionale, un vasalitatea şi obedienţa faţă de acesta. Ne exprimăm speranţa că aceste seturi de bune practici internaţionale vor fi implementate de Consiliul Naţional al Rectorilor. în caz contrar, Consorţiul Universitaria va lua în calcul formarea unei noi structuri colegiale care să corespundă acestor standarde.

În ceea ce priveşte relaţia de natură financiară a universităţilor cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS), susţinem cu fermitate eliminarea tuturor categoriilor de taxe, cu excepţia celor percepute pentru acreditarea programelor noi.

În acelaşi timp, se impune renunţarea de către Ministerul de Finanţe la obligarea universităţilor de a-şi reduce cheltuielile cu bunurile şi serviciile la nivelul a 90% faţă de anul 2017. în condiţiile în care costurile cu utilităţile şi rata inflaţiei au crescut semnificativ, această restricţie a generat presiuni financiare suplimentare. De asemenea, este necesară reducerea ponderii de 20% a burselor acordate din veniturile proprii din totalul fondului de burse.

Rămânând consecvenţi rolului pe care ni l-am asumat în societatea românească, aducem în discuţie o serie de măsuri punctuale, stabilite la nivelul panelurilor de specialitate:

Panelul de specialitate Competitivitate (cercetare, inovare, curriculum, doctorate, extensii)

1. În contextul, problemelor legate de finanţare, membrii Consorţiului Universitaria solicită respectarea reglementărilor legale în vigoare şi reiterează alocarea ponderilor de 6% din PIB pentru educaţie şi 1% pentru cercetare;

2. Consorţiul Universitaria promovează nevoia de finanţare a cercetării şi susţine nu doar necesitatea suplimentării fondurilor alocate cercetării, a creşterii numărului de competiţii pentru proiecte, a periodicităţii şi predictibilităţii organizării acestora, ci mai ales a acordării finanţării de bază pentru poziţiile de cercetător şi pentru susţinerea infrastructurii de cercetare. Mai mult, finanţarea academică trebuie să fie corelată prioritar cu excelenţa şi competitivitatea academică aşa cum este aceasta reflectată în clasamentele internaţionale de referinţă.

3. Membrii Consorţiului fac un apel către experţii internaţionali implicaţi de Ministerul Educaţiei Naţionale în elaborarea diverselor metodologii de evaluare şi clasificare academică să ia în considerare necesitatea integrării mediului academic românesc în cel internaţional, fără a reflecta interese politice conjuncturale. Membrii Consorţiului susţin clasificarea universităţilor din România exclusiv pe baza unei metodologii care să recunoască şi să recompenseze excelenţa academică. Similar, universităţile din Consorţiu susţin necesitatea evaluării şcolilor doctorale pe baza unei metodologii clare, transparente, cu un număr rezonabil de indicatori orientaţi spre excelenţa în cercetarea ştiinţifică şi alocarea locurilor la doctorat pe baza unor criterii de performanţă clare şi transparente.

4. Reprezentanţii tuturor universităţilor sunt de acord cu adresa referitoare la pregătirea psihopedagogică a studenţilor masteranzi (Modulul pedagogic -nivelul 2) propusă de UBB. Adresa, care prevede că accesul la pregătirea psihopedagogică de nivel 2 nu trebuie limitat pentru cei care doresc să urmeze un masterat în alt domeniu decât cel în care au luat licenţa, va fi trimisă Ministerului Educaţiei Naţionale în numele Consorţiului Universitaria.

5. Universităţile din Consorţiu subliniază necesitatea înfiinţării programelor de licenţă cu dublă specializare şi solicită ca ARACIS să publice o metodologie clară de înfiinţare pentru acest tip de programe.

Panelul de specialitate Finanţe, administrativ, mediu de afaceri şi resurse umane

1. Referitor la finanţarea instituţională pe anul 2018, membrii Consorţiului consideră necesară publicarea de către CNFIS a rapoartelor privind starea învăţământului superior şi măsurile de optimizare ce se impun pe anii 2016 şi 2017, precum şi publicarea datelor furnizate de universităţi referitoare la calculul finanţării suplimentare, inclusiv a rezultatelor verificării acestor date raportate de universităţi;

2. În ceea ce priveşte alocarea indemnizaţiei de hrană pentru angajaţii din învăţământ, membrii Consorţiului susţin urmărirea fiscalizării după modelul tichetelor de masă, ceea ce presupune renunţarea la plata contribuţiilor sociale din aceste sume;

3. Cu referire la restricţiile de scoatere la concurs a posturilor nedidactice din învăţământul superior, Consorţiul propune renunţarea impusă prin lege, conform căreia scoaterea la concurs a unui post e condiţionată de vacantarea a două posturi;

4. Având în vedere necesitatea aplicării prevederilor GDPR, Consorţiul consideră necesară standardizarea procedurilor specifice pentru învăţământul superior;

5. În privinţa acordării burselor studenţeşti, Consorţiul propune armonizarea regimului de acordare a acestora, indiferent de cetăţenia studenţilor;

6. În ceea ce priveşte alocarea de fonduri de investiţii, Consorţiul solicită MEN identificarea unor surse/ linii de finanţare pentru obiectivele de investiţii ce presupun amenajarea clădirilor, ţinând cont de noile condiţii de siguranţă şi securitate impuse de ISU, respectiv de condiţiile de acces în clădirile universităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi;

7. Referitor la reducerea cheltuielilor, membrii Consorţiului consideră oportună renunţarea la restricţiile privind încadrarea în 90% din cheltuielile cu bunurile şi serviciile aferente anului anterior;

8. Analizând problema armonizării practicilor la nivel instituţional, Consorţiul propune realizarea de schimburi de experienţă între instituţii în vederea îmbunătăţirii utilizării TIC pentru managementul academic, cercetare, resurse umane, domeniul financiar-contabil;

9. La nivelul organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, membrii Consorţiului convin asupra elaborării unei solicitări de armonizare a cadrului legislativ referitor la: condiţiile de vechime pentru posturile de cercetare, condiţiile de constituire a comisiilor de concurs pentru posturile de cercetare, atribuţiile forurilor decizionale în cazul concursurilor pentru posturile de cercetare şi modalitatea de soluţionare a contestaţiilor;

10. Discutând veridicitatea datelor raportate pe cercetare, Consorţiul apreciază ca fiind necesară înfiinţarea unei linii de finanţare prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI), care să susţină verificarea datelor raportate de instituţiile de învăţământ superior pentru finanţarea suplimentară;

11. In ceea ce priveşte practica studenţilor, membrii Consorţiului propun armonizarea modului de raportare a practicii studenţeşti către CNFIS;

12. Consorţiul propune crearea unei reţele unitare de alumni.

Panelul de specialitate Comunicare, relaţii internaţionale, IDD

1. Se propune armonizarea acţiunilor de comunicare, a strategiilor de internaţionalizare, precum şi de atragere a studenţilor la nivelul universităţilor Consorţiului;

2. Pentru amplificarea prezenţei la nivel internaţional, se propune participarea Consorţiului Universitaria în Black Sea Universities Network şi în Balkan Universities Association;

3. Membrii Consorţiului Universitaria îşi manifestă îngrijorarea faţă de scăderea interesului studenţilor pentru participarea la mobilităţi de tip Erasmus şi îşi propun identificarea unor soluţii pentru creşterea acestui interes;

4. Consorţiul îşi propune participarea comună a universităţilor membre la târgurile educaţionale internaţionale, organizarea unor întâlniri tematice şi creşterea convergenţei între universităţi;

5. În vederea intensificării activităţilor de internaţionalizare, membrii Consorţiului consideră oportună organizarea unor întâlniri periodice cu instituţii de reprezentare a universităţilor externe;

6. Membrii Consorţiului consideră necesară realizarea unui studiu comparativ cu privire la problemele de etică şi integritate în universităţi;

7. Reprezentanţii Consorţiului vor realiza un material video comun destinat promovării Consorţiului, în vederea atragerii de noi studenţi către cele mai bune cinci universităţi din România.

Panel de specialitate Studenţi

1. Studenţii reprezentanţi consideră că angajabilitatea trebuie urmărită la nivel naţional printr-un sistem de măsuri coerente. In acest sens, studenţii Consorţiului îşi asumă crearea un spaţiu digital comun pentru promovarea ofertelor de internship, angajare, conferinţe, alte oportunităţi destinate studenţilor;

2. În contextul în care importanţa implicării stakeholder-ilor în viaţa academică este subliniată din ce în ce mai mult la nivel internaţional, reprezentanţii studenţilor din Consorţiu consideră că mediul de afaceri ar trebui să aducă mai multă plus-valoare mediului universitar;

3. În condiţiile în care, la un an de la înfiinţarea Societăţilor Antreprenoriale Studenţeşti, legislaţia în domeniu este încă ambiguă, se impune o evaluare a activităţii proprii în vederea îmbunătăţirii normelor de reglementare şi a creşterii eficienţei.

Semnează:

Acad. Prof. Ioan Aurel Pop
Rector al Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Prof. Dr. Mircea Dumitru,
Rector al Universităţii din Bucureşti

Prof. dr. Mihaela Onofrei,
Rector al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Prof. Dr. Marilen Gabriel Pirtea,
Rector al Universităţii de Vest din Timişoara

Prof. Dr. Nicolae Istudor,
Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti