17 octombrie 2021

CNIPMMR implementează în perioada februarie 2020 – mai 2022 proiectul “Pașaport de Export“

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada februarie 2020 – mai 2022 proiectul “Pașaport de Export”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 4,613,393.41 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 4,613,393.41 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini necesare derulării activităților de internaționalizare / export ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Vest. Obiectivul general este în linie cu Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile si de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, cu Prioritatea de investiții 10.iii “Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite” și cu Obiectivul specific 3.12. “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.

Proiectul are următoarele obiective specifice:
Dezvoltarea competențelor necesare derulării activităților de export pentru 400 de angajați prin participarea la cursuri integrate de formare profesională. Acțiunile de formare vor aduce un plus de cunoaștere pentru participanți, fiind derulate transferuri de informații cu privire la cele mai relevante arii tematice din domeniul comerțului exterior.
Cresterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste domenii / specializări inteligente privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.
Susținerea a cel puțin 40 de IMM-uri în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă, în speță prin realizarea “Ghidului Exportatorului”. Acest ghid va crea premisele pentru creșterea competitivității prin inovare pe termen mediu și lung și va descrie parcursul optim de urmat de o întreprindere pe termen lung pentru maxim de competitivitate în activitățile de export.
Promovarea inovării sociale prin crearea de parteneriate la nivelul celor patru regiuni care vor implica stakeholderi relevanți pentru obiectivele proiectului: reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai autorităților publice locale din regiune, reprezentanți ai agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă și reprezentanți ai mediului academic, prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes care vor constitui rețeaua Ambasadorilor Exportului în cadrul activităților proiectului.