Publicat: 17 Octombrie, 2019 - 13:03

Miercuri, 16 octombrie, s-a încheiat, la Râmnicu Vâlcea, reuniunea Comitetului Comun de Monitorizare a Programului Operaţional Regional, în cadrul căreia au fost prezentate studiile de evaluare privind rezultatele Programului în perioada 2014-31 decembrie 2018 şi 2007-2013.

Pentru realizarea celor 18 studii, Biroul de evaluare din cadrul Autorităţii de Management a POR a contractat serviciile unor experţi independenţi. Astfel:

* 11 studii pentru evaluarea intervenţiilor POR în perioada 2014-31 dec. 2018 (axele prioritare AP1, AP2, AP3, AP5, AP6, AP7, AP8, AP9, AP10, AP11) au fost realizate de Asocierea Lattanzio Advisory Spa şi Lattanzio Monitoring & Evaluation SRL (cu durata de 11 luni, în valoare de 1.381.840,05 lei). Principalele metode aplicate pentru evaluare au fost:
- analize documentare din surse statistice şi administrative,
- anchete de opinie,
- interviuri cu actorii relevanţi,
- focus-grupuri cu factorii de decizie, promotorii de proiecte şi utilizatorii finali,
- sondaje în rândul utilizatorilor,
- paneluri de experţi,
- studii de caz ş.a.

* 6 studii de evaluare a impactului POR 2007-2013, pentru Domeniile Majore de Intervenţie (DMI):
- 1.1: "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere";
- 3.1: "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate";
- 3.2: "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale";
- 3.4:"Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă";
- 4.3: "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor";
- 5.1:"Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe".

În cazul celor 6 studii, s-a urmărit identificarea, şi prin metode contrafactuale, a impactului intervenţiilor realizate prin POR 2007-2013 şi contribuţia Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) la realizarea obiectivelor dezvoltării regionale, la cel puţin un an de la închiderea programului. Studiile au fost realizate de Asocierea SC Civitta Strategy & Consulting SA (lider de asociere), SC Archidata SRL, SC NTSN Conect şi SC Grupul De Consultanţă pentru Dezvoltare DCG (cu durata de 6 luni, în valoare de 1.242.360 lei).

Rezultatele evaluărilor reprezintă un instrument de management, atât pentru factorii de decizie, cât şi pentru toţi cei implicaţi în gestionarea programului.

Conform art. 56, alin. (3) din Regulamentul Comisiei 1303/2013, "toate evaluările sunt examinate de Comitetul de Monitorizare şi trimise Comisiei."

Tot conform recomandărilor Comisiei Europene, toate studiile de evaluare sunt verificate de un Comitet Ştiinţific al Evaluării, ai cărui membri aparţin mediului academic şi de consultanţă din România şi care au misiunea de a verifica fiecare etapă a derulării studiilor de evaluare, din punctul de vedere al metodologiei folosite, al credibilităţii rezultatelor şi al calităţii rapoartelor, şi de a elabora studiul de evaluabilitate, la începutul fiecărei etape de evaluare.

Pentru POR, funcţia de Comitet Ştiinţific al Evaluării este asigurată de Asocierea Smart Integration SRL şi AAM Management Information Consulting Ltd (cu durata de 5 ani, până în 2023, şi valoarea totală de 2.029.634,32 lei).
http://www.inforegio.ro/ro/implementare/evaluarea-programului

*** POR 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. Alocarea estimată se ridică la 8,38 miliarde euro, din care 6,86 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE (prin FEDR), iar 1,52 miliarde de euro - contribuţia naţională. Autoritatea de Management a programului funcţionează la nivelul MDRAP.

POR 2014-2020 finanţează proiecte care contribuie la obiectivul general de creştere a competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să-şi poată gestiona în mod eficient resursele şi să-şi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

Comitetul de Monitorizare al POR (CM POR) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2014-2020. CM POR urmăreşte desfăşurarea programului, examinează toate problemele care afectează performanţa acestuia, având posibilitatea de a emite recomandări către Autoritatea de Management în ceea ce priveşte implementarea, dezbate şi aprobă rapoartele anuale şi raportul final care este supus spre aprobare Comisiei Europene: http://www.inforegio.ro/ro/cmpor.