21 mai 2022

Concurs pentru ocuparea a 12 posturi vacante de ajutor şef de post

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Revoluţiei, nr. 4 – 6, judeţul Sibiu, organizează CONCURS pentru ocuparea a 12 posturi vacante de ajutor şef de post, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

– 1 post ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Răşinari din cadrul Secţiei nr. 1 Poliţie Rurală Şelimbăr;

– 1 post ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Roşia din cadrul Secţiei nr. 1 Poliţie Rurală Şelimbăr;

– 1 post ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Şelimbăr din cadrul Secţiei nr. 1 Poliţie Rurală Şelimbăr;

– 1 post ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Aţel din cadrul Secţiei nr. 2 Poliţie Rurală Mediaş;

– 1 post ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Blăjel din cadrul Secţiei nr. 2 Poliţie Rurală Mediaş;

– 1 post ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Nocrich din cadrul Secţiei nr. 3 Poliţie Rurală Agnita;

– 1 post ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Arpaşu de Jos din cadrul Secţiei nr. 4 Poliţie Rurală Porumbacu de Jos;

– 2 posturi de ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Şeica Mare din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţie Rurală Axente Sever;

– 1 post ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Jina din cadrul Secţiei nr. 6 Poliţie Rurală Orlat;

– 1 post ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Orlat din cadrul Secţiei nr. 6 Poliţie Rurală Orlat;

– 1 post ajutor şef de post la Postul de Poliţie Comunal Biertan.

Înscrierea candidaţilor se va realiza pe toate posturile de ajutor şef de post din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu enumerate anterior, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute.

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat „admis”).
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (condiţie ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat „admis”);
n) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
o) să deţină permis de conducere, categoria „B”;
p) să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;
q) să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Înscrierea se realizează, în perioada _13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@sb.politiaromana.ro.

Cererile de înscriere însoţite de documentaţia solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu la numărul de telefon 0269/208.312, precum şi pe site-ul instituţiei sb.politiaromana.ro, secţiunea Carieră, sub-secţiunea Posturi scoase la concurs.