16 octombrie 2021

Concurs pentru ocuparea a 13 posturi vacante de ajutor şef post din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Concurs pentru ocuparea a 13 posturi vacante de ajutor şef post din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, strada Alexei Tolstoi nr. 2, judeţul Bacău, organizează

CONCURS :

Pentru ocuparea a 13 posturi vacante de ajutor şef post din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Înscrierea candidaţilor se va realiza pe toate cele 13 posturi de ajutor şef post din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute.

Înscrierea se realizează, în perioada 13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail: sursaexterna@bc.politiaromana.ro.

Cererile de înscriere însoţite de documentaţia solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2 şi a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ şi transmise împreună la adresa de e-mail sursaexterna@bc.politiaromana.ro.

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
a) Probă de evaluare a performanţei fizice;
b) Proba scrisă, rezolvarea unui test-grilă;

a) Proba de evaluare a performanţei fizice

Evaluarea performanţei fizice are caracter eliminatoriu şi se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016.

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiţei prezentate (Anexa 6).

Proba se desfăşoară numai în săli de sport.

Este declarat „promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 3’20”.

Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie, nota la proba fizică nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota la „testul grilă”, ci va fi luată în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulţi candidaţi la „testul grilă”, caz în care va fi declarat „admis” candidatul care a obţinut notă mai mare la proba fizică.

Candidaţii declaraţi „respins” la proba de evaluare a performanţelor fizice nu vor fi planificaţi la proba scrisă.

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, www.bc.politiaromana.ro, secţiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

b) Proba scrisă

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 23.10.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia Centrală de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Mult succes tuturor!

Întocmit,
Inspector principal de poliţie Păduraru Cătălina