20 septembrie 2021

Condițiile de înscriere la cursurile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Au demarat înscrierile pentru candidaţii care îşi doresc să urmeze cursurile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi, astfel:

– 7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă/specializare „Drept”, specialitatea „jandarmi”;

– 100 de locuri cu taxă alocate personalului Ministerului Afacerilor Interne la Facultatea de Poliţie, pentru învăţământul la distanţă (ID) – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă/specializare „Drept”;

– 60 de locuri alocate la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea „jandarmi” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

* 52 de locuri alocate Jandarmeriei Române (2 locuri sunt alocate absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială);
* 2 locuri alocate SIE;
* 1 loc alocat Comenduirii;
* 5 locuri alocate SPP;

– 6 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea „jandarmi”.

Data limită de depunere a cererilor de înscriere este 11 iulie 2021, inclusiv, iar data limită de depunere a dosarelor este 23 iulie 2021, inclusiv.
Tematica, bibliografia, precum şi activităţile specifice înscrierii şi a probei de verificare a cunoştinţelor sunt stabilite şi planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială de internet a instituţiei de învăţământ.

Evaluarea psihologică se realizează potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuţii de recrutare (candidaţii vor fi anunţaţi din timp).

Proba eliminatorie de evaluare a performanţelor fizice se susţine în perioada 16 – 22.08.2021, iar proba de evaluare a cunoştinţelor se susţine în perioada 25 – 26.08.2021 la Centrul Zonal din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie ,,Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca. Repartizarea şi planificarea pentru susţinerea probelor amintite mai sus, se realizează de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea pe site-ul instituţiei de învăţământ.

Examinarea medicală se realizează în ordine descrescătoare a mediilor obţinute la proba scrisă, în perioada 31.08 – 19.09.2021, cu trimitere de la unitatea de recrutare.

Taxa de înscriere se achită în perioada 26 – 29.07.2021 (data operaţiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Date suplimentare, se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa – Năsăud – Biroul Resurse Umane – tel. 0263239733, int. 24535 sau 24536 sau pe site-ul instituţiei: www.jandarmeriabistrita.ro/carieră/admiteri.

Cererea de înscriere (Anexa nr. 2 – se poate descărca de pe site-ul I.J.J. Bistriţa-Năsăud – secţiunea admitere sau se ridică de la Biroul Resurse Umane al I.J.J. Bistriţa-Năsăud) – poate fi depusă şi electronic la adresa: relatiipublice@jandarmeriabistrita.ro

Informaţii suplimentare

Condiţii generale pentru candidaţi:

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

– să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

– să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică, sau să nu fie încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;

– nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;

– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale U.E. în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

– să nu fi fost exmatriculat pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Candidaţii recrutaţi pentru admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru specializarea „Drept” şi „Ordine şi Siguranţă Publică”, pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/program de studii universitare de licenţă din cadrul unei singure facultăţi.

În conformitate cu prevederile art. 142 alin. (6) – (6 indice 3) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi „ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care rezultă că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.