7 decembrie 2021

Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primul focus grup de informare în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, în vederea creşterii calităţii serviciului public de poliţie locală”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, în vederea creşterii calităţii serviciului public de poliţie locală” (cod SIPOCA 722/MySMIS2014+ 129988).

Marţi, 18 mai 2021, a avut loc primul focus grup de informare a factorilor interesaţi, în cadrul căruia au fost prezentate rezultatele aşteptate ale proiectului, livrabilele ce intră în responsabilitatea fiecărui partener, graficul Gantt al activităţilor, astfel încât factorii interesaţi să cunoască activităţile şi perioadele estimate în care se vor desfăşura focus grupurile aplicate.

La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, ai organizaţiilor profesionale şi sindicale ale poliţiştilor locali, precum şi experţi contractaţi ai partenerilor.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE), se încadrează în Axa prioritară 1: „Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente” a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 şi are ca scop consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul poliţiei locale şi realizarea unui management eficient al resurselor pentru asigurarea unor servicii publice competitive şi a unor reglementări de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie al cetăţeanului.

Valoarea totală a proiectului este de 2.758.233, 37 lei, din care 417.441,68 lei reprezintă valoarea cofinanţării nerambursabile.

Prin implementarea activităţilor prevăzute în proiect, se urmăreşte obţinerea următoarelor rezultate:
– cadrul legal incident poliţiei locale îmbunătăţit şi clarificat;
– activităţile poliţiei locale standardizate;
– documente strategice elaborate: politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a poliţiştilor locali, analiză privind nevoile de formare, plan multianual de formare iniţială şi continuă a poliţiştilor locali.

Participanţii au arătat un real interes faţă de obiectivul proiectului de îmbunătăţire a cadrului legal şi instituţional incident poliţiei locale, susţinând necesitatea elaborării unui proiect de lege care să conducă la creşterea gradului de încredere a cetăţeanului în poliţia locală, concomitent cu recunoaşterea acesteia ca o forţă necesară şi complementară forţelor de ordine şi siguranţă publică naţionale.

Apreciind interesul manifestat de participanţi, Beneficiarul a subliniat importanţa prioritizării problemelor identificate, a corelării rezultatelor obţinute de experţii partenerilor, solicitând implicarea factorilor interesaţi pe parcursul evenimentelor viitoare, prin transmiterea de puncte de vedere şi observaţii la proiectele transmise spre consultare. De asemenea, reprezentantul Ambasadei Republicii Franceze în România a prezentat informaţii privind modul de organizare şi funcţionare a poliţiei municipale, formarea iniţială şi continuă a personalului, precum şi relaţiile de cooperare instituţională cu Poliţia Naţională şi cu Jandarmeria.

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este:

Manager proiect: Dorin Ciomag
Direcţia Generală Juridică, Relaţia cu Parlamentul şi Afaceri Europene
Serviciul Dialog Social şi Relaţia cu Structurile Asociative
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
E-mail: dorin.ciomag@mdlpa.ro