3 decembrie 2021

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7 040 milioane euro

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada ianuarie – iunie 2021p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7 040 milioane euro, comparativ cu 4 059 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 1 557 milioane euro, respectiv 1 110 milioane euro; balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 276 milioane euro, respectiv cu 38 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – iunie 2020p ianuarie – iunie 2021p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 44 186 48 245 -4 059 53 008 60 048 -7 040
A. Bunuri şi servicii 37 866 42 330 -4 464 46 403 52 462 -6 059
a. Bunuri 26 462 35 381 -8 919 34 094 44 570 -10 476
b. Servicii 11 404 6 949 4 455 12 309 7 892 4 417
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 223 72 1 151 1 221 85 1 136
– transport 3 182 1 286 1 896 3 480 1 468 2 012
– turism – călătorii 613 1 407 -794 876 1 729 -853
– alte servicii 6 386 4 184 2 202 6 732 4 610 2 122
B. Venituri primare 3 725 4 030 -305 3 859 5 274 -1 415
C. Venituri secundare 2 595 1 885 710 2 746 2 312 434

p – date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae România au însumat 3 138 milioane euro (comparativ cu 996 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 2 543 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 595 milioane euro.

In perioada ianuarie – iunie 2021, datoria externă totală a crescut cu 2 096 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 92 471 milioane euro la 30 iunie 2021 (72,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,4 la sută față de 31 decembrie 2020;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2021 nivelul de 35 552 milioane euro (27,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,4 la sută față de 31 decembrie 2020.

 

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 6 luni 2021p
Sold la 31.12.2020p Sold la 30.06.2021p
I. Datoria externă pe termen lung 92 826 92 471 8 247
I.1. Datoria publică 57 527 57 903 2 320
I.1.1. Datoria publică directă 57 307 57 707 2 288
I.1.2. Datoria garantată public 220 196 32
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
34 139 33 387 5 927
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 137 173 12
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 160 1 181 0
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 160 1 181 0
II. Datoria externă pe termen scurt 33 101 35 552e 41 764e
Total datorie externă (I+II) 125 927 128 023 50 011

e – date estimate
p – date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,8 la sută în perioada ianuarie – iunie 2021, comparativ cu 20,1 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2021 a fost de 4,8 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2021 a fost de 81,4 la sută, comparativ cu 90,7 la sută la 31 decembrie 2020.