Publicat: 10 Mai, 2015 - 12:30
Share

Corpul de control al primului ministru a sesizat DNA în legătură cu săvârșirea a 52 de posibile fapte de natură penală în domeniul fondului forestier proprietate publică a statului.

"Biroul de presă al Guvernului este abilitat să vă pună la dispoziție sinteza rapoartelor de control privind verificările efectuate în legatură cu valorificarea produselor fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea unor direcții silvice județene, unități din structura Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva,  precum și adresa Corpului de Control al primului-ministru către Directia Națională Anticorupție", se arată într-un comunicat al Guvernului.

"Corpul de control al primului ministru a efectuat acțiuni de verificare la direcțiile silvice din județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Mehedinți, Neamț și Suceava în legătură cu valorificarea produselor fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea acestor entități precum și la Regia Națională a Pădurilor Romsilva, în legătură cu adoptarea de către acesta, în anul 2009, fără temei legal, a unui regulament. În urma verificărilor efectuate au rezultat indicii privind săvârșirea unui număr de 52 posibile fapte de natură penală", se arată în raportul Corpului de control.

Controlul efectuat a vizat perioada 16 martie 2009-31 decembrie 2012.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

rapoartelor de control privind verificările efectuate în legătură cu valorificarea produselor fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea unor direcţii silvice judeţene, unităţi din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

Potrivit dispoziţiilor legale, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva „este regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură”, şi are ca scop principal gestionarea durabilă şi unitară a fondului forestier proprietate publică a statului.

Din dispoziţia Domnului Prim-Ministru, Corpul de control al primului- ministru a efectuat verificări la:

 1. Direcţiile silvice din judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ şi Suceava, unităţi fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în legătură cu verificarea respectării dispoziţiilor legale referitoare la valorificarea produselor fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea entităţilor controlate;
 2. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva (denumită în continuare Romsilva), în legătură cu adoptarea de către aceasta, în anul 2009, fără temei legal, a unui Regulament privind valorificarea, prin vânzare, a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

Perioada supusă verificărilor a fost 16.03.2009 - 31.12.2012.

* * *

În urma verificărilor, efectuate la direcţiile silvice menţionate mai sus şi la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, au fost constatate următoarele nereguli şi încălcări ale dispoziţiilor legale:

1. Adoptarea, cu depăşirea competentelor legale, de către Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. a unui regulament privind vânzarea masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului, administrat de către Romsilva

În şedinţa din data de 09.09.2009 Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva a aprobat Regulamentul privind valorificarea prin vânzare, a masei lemnoase care se recoltează anual, din fondul forestier proprietate publică a statului, administrat de către RNP - Romsilva.

Adoptarea acestui regulament s-a realizat cu depăşirea competenţelor legale ale Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr: 229/2009.

Romsilva nu avea competenţa să elaboreze şi să aprobe un astfel de regulament, întrucât regia nu avea calitatea de „autoritate publică centrală care răspunde de silvicultură” în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, această calitate fiind deţinută, la acea dată de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Direcţiile silvice din subordinea Romsilva au pus în aplicare dispoziţiile Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 11/09.09.2009 a Consiliului de Administraţie al Romsilva, în condiţiile în care era în vigoare Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor Regulamentului, aprobat de către Consiliul de Administraţie al Romsilva, documentaţia de preselecţie depusă de operatorii economici înainte de data licitaţiei nu mai trebuia să conţină şi „certificatul de bonitate financiară”, precum şi documentele care să ateste faptul că operatorul economic nu înregistra datorii la bugetul general consolidat, respectiv documentele prevăzute, în mod expres, în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004.

Aplicarea Regulamentului, aprobat de către Consiliul de Administraţie al Romsilva, cu depăşirea competenţelor legale ale acestuia, a facilitat participarea la licitaţii a unor operatori economici care nu au făcut dovada că „dispun de mijloacele materiale şi financiare necesare, precum şi de forţă de muncă specializată”

necesare exploatării masei lemnoase, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în defavoarea celor care îndeplineau condiţiile de participare la procedurile de vânzare a masei lemnoase prevăzute în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Despre alocarea unor volume de masă lemnoasă către Direcţia Silvică Bistriţa - Năsăud, de la alte direcţii silvice, si exploatarea acestora prin intermediul unor operatori economici În perioada 2009 - 2012, Direcţia Silvică Bistriţa - Năsăud a beneficiat de suplimentarea volumelor de masă lemnoasă de la alte direcţii silvice, în baza hotărârilor Consiliului de Administraţie al Romsilva, ca urmare a solicitărilor transmise către Romsilva, de către direcţia silvică.

Principalele motive invocate de către reprezentanţii Direcţiei Silvice Bistriţa - Năsăud în adresele prin care au solicitat alocarea, respectiv suplimentarea volumelor de masă lemnoasă de la alte direcţii silvice, au fost următoarele:

- resursele limitate de fond forestier aflat în administrarea direcţiei silvice, insuficiente pentru realizarea indicatorilor avuţi în vedere la întocmirea bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli;

- funcţionarea în cadrul direcţiei silvice a unui sector de exploatare specializat, cu personal calificat, disponibil să execute lucrări de exploatare a masei lemnoase.

- apariţia unor evenimente naturale (doborâturi de vânt şi rupturi de zăpadă) în urma cărora au rezultat produse accidentale în partizile aflate în exploatare.

Direcţia Silvică Bistriţa - Năsăud a fost singura direcţie silvică din cadrul Romsilva care a beneficiat de suplimentarea cotei de tăiere.

Cu toate că alocarea masei lemnoase de la alte direcţii silvice s-a realizat şi în vederea exploatării acesteia de către Secţia de exploatare, întreţinere şi reparaţii utilaje Bistriţa, Direcţia Silvică Bistriţa - Năsăud a exploatat cu preponderenţă, în procent de 68,34%, această masă lemnoasă prin intermediul

unor operatori economici cu care a încheiat contracte de prestări servicii de exploatare forestieră.

 1. încălcarea, de către reprezentanţii Direcţiei Silvice Mehedinţi, a dispoziţiilor legale referitoare la componenta si întrunirea comisiilor de preselectie/licitatie

Potrivit dispoziţiilor legale aplicabile vânzării masei lemnoase de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, comisiile de preselecţie şi de licitaţie trebuiau să fie constituite dintr-un număr minim de membri, iar pentru a fi legal întrunite, la şedinţele acestora trebuiau să fie prezente cel puţin trei pătrimi din numărul de membri.

În legătură cu componenţa comisiilor de preselecţie s-a constatat faptul că preselecţia unor operatori economici s-a realizat de către comisii care au avut în componenţă un număr mai mic de membri decât cel prevăzut în legislaţia în vigoare la acel moment.

S-a mai constatat şi faptul că ia data de 30.10.2009, comisia de licitaţie nu a fost legal întrunită, la şedinţa de licitaţie participând doar doi din cei patru membri ai comisiei.

Menţionăm faptul că, în urma acestei licitaţii au fost încheiate zece contracte de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, în baza cărora Direcţia Silvică Mehedinţi a furnizat o cantitate de 8.928 m3 de masă lemnoasă, în valoare totală de 516.947 RON.

 1. Admiterea la licitaţii, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a unor operatori economici care au depus documentaţii de preselecţie incomplete sau neconforme cu prevederile caietelor de sarcini

Potrivit dispoziţiilor legale, pentru participarea Ia licitaţie, operatorii economici trebuiau să depună documentaţia de preselecţie conţinând anumite înscrisuri, expres nominalizate, pe baza cărora comisia de preselecţie hotăra admiterea sau respingerea cererii de participare la licitaţie. S-a constatat că unii operatori economici au fost admişi să participe la licitaţii în condiţiile în care documentaţia de preselecţie depusă era incompletă ori neconformă cu prevederile caietelor de sarcini. De exemplu:

 1. Membrii comisiei de preselecţie din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş au admis, la licitaţia de vânzare a masei lemnoase pe picior din data de 27.11.2009, societăţile Mar-Triplex S.R.L., Norimar Forest S.R.L., Palpitant Club S.R.L., Ra Bo Nic Prod S.R.L., Gricon S.R.L. şi Ania S.R.L., fără ca acestea să depună documentele obligatorii prevăzute în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: certificatul de bonitate financiară, cazierul tehnic de exploatare şi documente care să ateste că operatorul economic nu înregistra datorii la bugetul general consolidat şi faţă de Romsilva, pentru masa lemnoasă achiziţionată.
 2. La Direcţia Silvică Bistriţa - Năsăud s-a constatat că unele documente de calificare depuse de către unii operatori economici nu au fost completate în conformitate cu cerinţele prevăzute în caietele de sarcini, constându-se faptul că o parte din cei care au depus documentaţia de preselecţie nu au menţionat, în mod expres, în cererea de înscriere la licitaţie, partizile şi volumul total de masă lemnoasă pentru care doreau să liciteze, deşi aveau această obligaţie prevăzută în caietele de sarcini.
 3. La Direcţia Silvică Bistriţa - Năsăud au mai fost identificate situaţii în care, prin cererea de înscriere la licitaţie, un operator economic a solicitat să participe la licitaţie pentru anumite partizi, iar în procesul-verbal de preselecţie a fost consemnat faptul că acesta s-a înscris la licitaţie pentru alte partizi (care nu au fost însă menţionate în cererea de înscriere), acestuia fiindu-i atribuite şi partizi pentru care nu s-a înscris la licitaţie.

Astfel, prin cererea înregistrată cu nr. 928/28.02.2012 la Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud, societatea Pistrele S.R.L. a solicitat înscrierea la licitaţia din data de 02.03.2012, pentru partida nr. 196/375820, însă în procesul-verbal de preselecţie nu a fost menţionată această partidă, iar în procesul-verbal, încheiat cu ocazia şedinţei de licitaţie, s-a consemnat faptul că, la preselecţia din data de 28.02.2012, societatea Pistrele S.R.L. s-a înscris şi a fost admisă să participe la licitaţie pentru partizile menţionate la poziţiile 2, 3 şi 4 din lista de licitaţie, partizi care nu erau nominalizate în cererea de înscriere.

Admiterea la licitaţii, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a unor operatori economici care nu au făcut dovada achitării garanţiei de contractare. anterior datei licitaţiei

Potrivit dispoziţiilor legale aplicabile vânzării masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în perioada supusă verificărilor, operatorii economici admişi pentru licitaţie, în urma preselecţiei, aveau obligaţia de a constitui anterior datei ţinerii licitaţiei, în contul organizatorului, o garanţie de 5% din valoarea de începere a iicitaţiei şi de a depune dovada plăţii ia secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie, neîndeplinirea acestei ultime condiţii determinând interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic în cauză.

S-a constatat faptul că unii operatori economici au fost admişi la licitaţii cu toate că nu au făcut dovada achitării garanţiei de contractare, în contul organizatorului, anterior datei licitaţiei. De exemplu:

 1. La Direcţia Silvică Suceava s-a constatat că societatea Antinari Giulia Impex S.R.L. a fost admisă să participe la licitaţia din data de 23.11.2010 fără să facă dovada constituirii garanţiei de contractare anterior datei ţinerii licitaţiei.

Biletul la ordin, emis de către societatea Antinari Giulia Impex S.R.L. la data de 18.11.2010 şi ataşat la cererea de înscriere la licitaţie, pentru plata sumei de 148.166 RON reprezentând garanţia de contractare, nu conţine data scadenţei, ci doar stipulaţia „la termen”, fără a se specifica acest termen.

Direcţia Silvică Suceava nu a prezentat la plată biletul la ordin şi nu a încasat suma de 148.166 RON de la societatea Antinari Giulia Impex S.R.L.

 1. La Direcţia Silvică Suceava s-a mai constatat că societatea Mugur Silva S.R.L. a fost admisă la licitaţia din data de 23.11.2011, fără ca aceasta să facă dovada achitării garanţiei de contractare anterior datei desfăşurării licitaţiei.

Cecul în sumă de 13.844 RON, ataşat cererii de înscriere la licitatie, cu care societatea Mugur Silva S.R.L. a făcut dovada plăţii garanţiei de contractare nu a avut acoperire decât pentru suma de 3.842,61 RON, sumă ce a fost virată în contul Direcţiei Silvice Suceava la data de 24.11.2011, ulterior datei licitatiei.

 1. La Direcţia Silvică Mehedinţi s-a constatat că, în perioada 16.03.2009 - 31.12.2012, membrii comisiilor de licitaţie au permis participarea la 12 şedinţe de licitaţie a unor societăţi care nu au achitat garanţia de contractare.Exemplificăm, în acest sens, următoarele cazuri:
 • societatea Fag International S.R.L. care a fost admisă să participe la şedinţa de licitaţie din data de 15.09.2010, fără a face dovada plăţii garanţiei de contractare în cuantum de 10.248 RON;
 • societatea Trans Exfor S.R.L. care a fost admisă să participe la şedinţele de licitaţie din datele de 15.09.2010 şi 30.09.2010, fără a depune dovezile constituirii garanţiilor în cuantum de 17.827 RON, respectiv de 12.357 RON;
 • societatea Trans Fag Forest S.R.L. care a fost admisă să participe la şedinţele de licitaţie din datele de 02.02.2010 şi 23.04.2012, fără a depune dovezile constituirii garanţiilor în cuantum de 10.639 RON, respectiv de 13.582 RON.

6. Admiterea la licitatii a unor operatori economici care nu au prezentat atestatul de exploatare

Pentru a fi admişi la licitaţie, operatorii economici trebuiau să facă dovadă că sunt atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră, sens în care aveau obligaţia de a depune, în vederea preselecţiei, şi „atestatul de exploatare emis de comisia împuternicită în acest scop" neprezentarea acestuia reprezentând un motiv pentru neadmiterea înscrierii agentului economic la licitaţie.

 1. La Direcţia Silvică Mehedinţi s-a constatat că unii operatori economici au fost admişi la unele licitaţii în condiţiile în care nu au prezentat comisiilor de preselecţie atestatul de exploatare, şi anume:
 • societatea Trans Fag Forest S.R.L. - admisă în data de 28.01.2010 pentru participarea Ia licitaţia din data de 02.02.2010;
 • societatea For Company S.R.L. - admisă în data de 12.02.2010 pentru participarea la licitaţia din data de 16.02.2010;
 • societatea Trans Exfor S.R.L. - admisă în data de 27.09.2010 pentru participarea la licitaţia din data de 30.09.2010.
 1. La Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud s-a constatat că reprezentanţii societăţii Leomina Agroprod S.R.L. au depus, la data de 19.05.2009, în vederea înscrierii la licitaţia din data de 22.05.2009, documentul intitulat „certificat de atestare/reatestare seria C nr. 07402/24.1.2008” care, potrivit adresei Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 12607/CD/21.08.2014, transmisă Corpului de control al primului-ministru, nu a fost emis de către Comisia

de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră pentru societatea Leomina Agroprod S.R.L, ci pentru societatea Marginea Mugur S.R.L.

Potrivit aceleiaşi adrese, societatea Leomina Agroprod S.R.L. nu a deţinut un certificat de atestare/reatestare în activitatea de exploatare forestieră până la data de 25.02.2010, când i s-a emis Certificatul de Atestare/Reatestare seria A nr. 3983/25.02.2010, valabil până la data de 25.02.2012.

Reprezentanţii societăţii Leomina Agroprod S.R.L. au depus „certificatul de atestare/reatestare seria C nr. 07402/24.1.2008” ş\ la data de 09.02.2010, în vederea înscrierii la licitaţia din data de 12.02.2010, organizată de către Direcţia Silvică Bistriţa - Năsăud. Potrivit menţiunilor din acest înscris, acesta era „valabil până la data de 24.1.2010”, dată anterioară momentului desfăşurării preselecţiei.

Cu toate acestea, comisia de preselecţie a acceptat participarea societăţii Leomina Agroprod S.R.L. la licitaţie, sub rezerva prezentării la ridicarea autorizaţiei de exploatare, în cazul adjudecării, a noului atestat de exploatare, în curs de emitere.

Prin urmare, s-a constatat faptul că membrii comisiei de preselecţie au admis societatea Leomina Agroprod S.R.L. pentru licitaţia din data de 12.02.2010 în condiţiile în care aceasta nu a depus un atestat de exploatare valabil.

7. Admiterea la licitaţii a unor societăţi care aveau datorii la bugetul general consolidat al statului

în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 85/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru participarea Ia licitaţie, operatorii economici trebuiau să depună, înainte de data licitaţiei, documentaţia de preselecţie care trebuia să conţină o serie de documente, printre care şi certificatul de bonitate financiară şi documente care să ateste că operatorul economic nu înregistra datorii la bugetul general consolidat al statului.

S-a constatat că membrii comisiilor de preselecţie au admis, cu ocazia verificărilor documentaţiilor de preselecţie, participarea, la licitaţiile de masă lemnoasă pe picior, a anumitor societăţi, în condiţiile în care acestea nu au depus certificate de bonitate financiară şi/sau documente care să ateste lipsa datoriilor la bugetul general consolidat al statului.

Aceste societăti au fost favorizate în admiterea la licitatii si obţinerea contractelor de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior, în detrimentul societăţilor care îndeplineau întru totul condiţiile impuse de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004, cu modificările şi completările ulterioare. De exemplu:

 1. La Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud s-a constatat că un număr de 14 operatori economici au fost admişi să participe la licitaţii cu toate că la data preselecţiei înregistrau datorii către bugetul de stat.

Exemplificăm, în acest sens, societatea Leomina Agroprod S.R.L. care, la data preselecţiei (03.08.2010) aferente licitaţiei din data de 06.08.2010, avea datorii către bugetul de stat în cuantum de 91.453 RON.

 1. La Direcţia Silvică Maramureş s-a constatat că societatea Silvatica S.R.L. a fost admisă la licitaţia organizată în data de 05.05.2009 în condiţiile în care la data preselecţiei (01.05.2009) avea o datorie către bugetul de stat în sumă de 376.931 RON, iar societatea R.G. Holz Company S.R.L. a fost admisă să participe la licitaţiile din datele de 31.07.2009 şi 12.10.2010, cu toate că la datele preselecţiilor (28.07.2009 şi 08.10.2010) avea datorii către bugetul de stat în cuantum de 204.010 RON, respectiv de 712.251 RON.
 2. La Direcţia Silvică Neamţ s-a constatat că unele societăţi participante la preselecţiile pentru licitaţiile de masă lemnoasă pe picior şi fasonată înregistrau datorii faţă de bugetele locale. Exemplificăm, în acest sens, societatea Negura S.R.L. care, la data preselecţiei (19.11.2009), înregistra datorii la bugetul local al comunei Dumbrava Roşie în cuantum total de 56.071,08 RON, iar la data preselecţiei din data de 26.05.2010, aceste datorii erau în cuantum de 85.541,34 RON.

De asemenea, s-a mai constatat şi faptul că un număr de 19 societăţi participante la licitaţiile organizate de către Direcţia Silvică Neamţ în perioada 16.03.2009 - 02.12.2010 aveau la data preselecţiei datorii către bugetul de stat, aşa cum rezultă din situaţia transmisă Corpului de control al primului-ministru de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, cu adresa nr. 40913/30.09.2014.

8. Admiterea la licitatii a unor societăti care aveau datorii către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau unităţile acesteia

Din verificările, prin sondaj, a procedurilor de preselecţie, organizate de către direcţiile silvice din judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ şi Suceava în perioada supusă controlului, s-a constatat că, în unele cazuri, nu au fost respectate dispoziţiile regulamentelor de vânzare a masei lemnoase cu privire la operatorii economici care înregistrau datorii către Romsilva.

Acest aspect a condus la favorizarea mai multor operatori economici în procesul de admitere la licitaţie. De exemplu:

 1. La Direcţia Silvică Suceava s-a constatat faptul că, în vederea participării la licitaţie, unii solicitanţi au anexat la cererea de înscriere declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice în care acesta a declarat că societatea nu are datorii restante faţă de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi faţă de unităţile acesteia, iar reprezentanţii Biroului financiar-contabilitate din cadrul direcţiei silvice au confirmat cele afirmate de aceştia cu toate că solicitanţii respectivi înregistrau datorii restante către unităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi, prin urmare, cererile acestora de participare la licitaţie trebuiau respinse.

Astfel, societăţile Forestar S.A., Melnic Com Prod S.R.L. şi Kronospan Sebeş S.A. au fost admise să participe la licitaţii în condiţiile în care la datele completării declaraţiilor pe proprie răspundere ale reprezentanţilor legali ai acestora, societăţile menţionate înregistrau datorii restante către unele unităţi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

În toate cele trei cazuri, împrejurarea necorespunzătoare adevărului potrivit căreia societăţile menţionate nu înregistrau datorii restante către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia la datele completării declaraţiilor pe proprie răspundere ale reprezentanţilor acestora a fost confirmată de un reprezentant (nenominalizat) al Biroului financiar - contabilitate din cadrul Direcţiei Silvice Suceava care a semnat în acest sens rubrica „CONFIRMARE” ataşată declaraţiilor.

 1. La Direcţia Silvică Maramureş s-a constatat că unii operatori economici au fost admişi să participe la licitaţii de masă lemnoasă pe picior, cu toate că la datele preselecţiilor înregistrau datorii faţă de unităţi din subordinea DirecţieiSilvice Maramureş. Exemplificăm, în acest sens, societăţile Eco-Energ-Lemn S.A., C&l Lemn Construct S.R.L., Gricon S.R.L., T Exfor S.R.L., I.A.N.I.-SIG S.R.L., Remir Forest S.R.L., Nova Artis S.R.L., Roxana Imperial Business Agrement S.R.L., Silvatica S.R.L. şi Driada Cons S.R.L.

La baza deciziilor de admitere la licitaţie au stat declaraţiile pe proprie răspundere, date de către reprezentanţii legali ai acestor societăţi în cererile de înscriere la licitaţie, în care aceştia au declarat, contrar realităţii, faptul că acestea nu aveau datorii restante faţă de Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, precum şi listele cu persoanele juridice care aveau datorii restante faţă de Romsilva şi unităţile acesteia, întocmite de reprezentanţii Direcţiei Silvice Maramureş anterior datei preselecţiei.

c) La Direcţia Silvică Neamţ s-a constatat că societăţile Kenotheoz Com S.R.L., Forestar S.A., Iramex S.R.L., Kronospan S.A., Dacforest S.R.L., Validum S.R.L., Valysor S.R.L., State Pancom S.R.L., Toma Proind S.R.L., Translem Ymg S.R.L. şi Lafor S.R.L. au fost admise, în mod repetat, pentru participarea la licitaţii şi au adjudecat în cadrul acestora diverse cantităţi de masă lemnoasă pe picior şi fasonată, în condiţiile în care, Ia momentul preselecţiilor, aveau datorii restante semnificative fată de Direcţia Silvică Neamţ si subunităţile acesteia.

9. Întocmirea incorectă sau incompletă a unor procese-verbale ale şedinţelor de preselectii sau licitatii

În conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu ocazia fiecărei şedinţe de licitaţie trebuia încheiat un proces-verbal de licitaţie, în care trebuiau consemnate menţiuni cu privire la: membrii comisiei de licitaţie prezenţi, licitatorii pentru fiecare partidă, lot sau, după caz, piesă, reprezentanţii oficiali ai acestora, menţionându-se numele şi prenumele, funcţia, numărul şi data împuternicirii, preţul de pornire la licitaţie, treapta de licitare, ofertele făcute de licitatori, ultima ofertă făcută, câştigătorul licitaţiei.

a) La Direcţia Silvică Maramureş s-a constatat că membrii unor comisii de licitaţie au întocmit, cu prilejul licitaţiilor pentru vânzarea masei lemnoase pe picior desfăşurate în datele de 27.11.2009, 09.09.2010 şi 15.11.2010, procese-verbale în conţinutul cărora au omis menţioneze numele şi prenumele, funcţia reprezentanţilor oficiali ai licitatorilor, numărul şi data împuternicirii acestora şi treapta de licitare pentru fiecare partidă, încălcând astfel prevederile legale în vigoare.

b) La Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud s-a constatat că o parte din procesele-verbale încheiate cu ocazia şedinţelor de preselecţie a agenţilor economici înscrişi la licitaţia de masă lemnoasă pe picior nu au fost completate la toate rubricile prevăzute în formularele utilizate sau nu au fost completate în conformitate cu datele consemnate în cererile de înscriere şi în dosarele de preselecţie depuse de către agenţii economici, după cum urmează:

✓ Nu a fost completată rubrica referitoare la numărul atestatului de exploatare depus de către toţi agenţii economici înscrişi la licitaţie.

✓ Nu au fost menţionate datele privind partizile pentru care agenţii economici s-au înscris la licitaţie.

✓ Datele referitoare la documentul de constituire a garanţiei au fost completate ulterior încheierii procesului-verbal de preselecţie.

10. Deficiente în legătură cu aplicarea normelor legale referitoare la cazierul tehnic de exploatare

Potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. (6) din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cazierul tehnic de exploatare este documentul care trebuie completat de către furnizorii de masă lemnoasă pe picior, cu ocazia reprimirii fiecărei partizi pentru care a existat un contract de masă lemnoasă, şi de către instituţiile cu atribuţii de control al regimului silvic, în cazul în care reprezentanţii acestora au aplicat sancţiuni operatorului economic care a efectuat exploatarea masei lemnoase.

Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. (9) din acelaşi regulament, fiecare furnizor de masă lemnoasă pe picior este obligat să facă consemnările cerute de formular, pentru fiecare societate de exploatare cu care a încheiat contract de livrare de masă lemnoasă pe picior. Această obligaţie revine şi instituţiilor cu atribuţii de control cu ocazia efectuării inspecţiilor, în cazul în care reprezentanţii acestora au aplicat sancţiuni.

Conform prevederilor legale, punctajele acordate pentru sancţiunile penale şi contravenţionale aplicate agenţilor economici pentru nerespectarea regimului silvic, precum şi numărul total de puncte prevăzut pentru pierderea dreptului acestora de a participa la licitaţii pe o perioadă de un an (în situaţia cumulării numărului total de puncte pentru abateri săvârşite prin nerespectarea regimului silvic) trebuiau stabilite prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale care răspundea de silvicultură, al conducătorului autorităţii publice centrale sub autoritatea căreia îşi desfăşurau activitatea agenţii economici care exploatau masa lemnoasă şi al conducătorului autorităţii publice centrale cu atribuţii de control al regimului silvic.

În perioada supusă controalelor nu a fost emis un astfel de ordin de către autorităţile publice centrale responsabile, fapt ce a condus Ia imposibilitatea sancţionării operatorilor economici, prin pierderea dreptului de a participa la licitaţii pe o perioadă de un an, în cazul în care ar fi săvârşit un anumit număr de contravenţii şi/sau infracţiuni pentru nerespectarea regimului silvic.

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 28 lit. g) din acelaşi regulament, necompletarea sau completarea incorectă a cazierului tehnic de exploatare reprezintă contravenţie.

Prin urmare, s-a constatat faptul că în perioada supusă verificărilor, furnizorii de masă lemnoasă pe picior şi agenţii constatatori care au aplicat sancţiuni aveau obligaţia de a face consemnările cerute de formularul de cazier tehnic de exploatare, cu excepţia celor privind punctajele, pentru fiecare societate de exploatare cu care a fost încheiat un contract de vânzare- cumpărare de masă lemnoasă pe picior.

Prezentarea cazierului tehnic de exploatare a masei lemnoase al operatorului economic era necesară pentru a se verifica dacă dreptul operatorului economic de a participa (a licitaţii nu era suspendat ca urmare a cumulării unui anumit număr de puncte acordate pentru abaterile săvârşite prin nerespectarea regimului silvic.

Având în vedere faptul că până la data controlului nu a fost emis un act normativ prin care să fie stabilite punctajele ce urmau să fie acordate pentru sancţiunile penale şi contravenţionale aplicate agenţilor economici pentru nerespectarea regimului silvic, precum şi numărul total de puncte prevăzut pentru pierderea dreptului acestora de a participa la licitaţii pe o perioadă de un an, dispoziţiile legale privind completarea cazierului tehnic de exploatare a masei lemnoase nu au fost puse în aplicare de către personalul silvic.

Astfel, operatorii economici care au săvârşit numeroase contravenţii şi/sau infracţiuni silvice au participat în continuare la licitaţii, nefiindu-le suspendat acest drept.

11. Admiterea la licitatii sau negocieri a operatorilor economici care nu au ataşat la cererile de înscriere si cazierele tehnice de exploatare, completate la zi

Potrivit dispoziţiilor legale, în cazul nedepunerii cazierului tehnic de exploatare completat ia zi, comisia de preselecţie trebuia să hotărască respingerea motivată a cererii de participare la licitaţie,

 1. La Direcţia Silvică Neamţ s-a constatat că reprezentanţii acesteia, cei ai organelor de control precum şi reprezentanţii agenţilor economici sancţionaţi pentru încălcarea regulilor regimului silvic nu au completat în mod corespunzător formularul cazierului tehnic de exploatare a masei lemnoase.

Deşi în perioada 16.03.2009 - 31.12.2012 au fost aplicate agenţilor economici care au exploatat masă lemnoasă în cadrul Direcţiei Silvice Neamţ un număr total 878 de sancţiuni dintre care 875 contravenţionale şi 3 penale, în urma verificării, prin sondaj, a dosarelor întocmite cu ocazia licitaţiilor sau negocierilor desfăşurate de către Direcţia Silvică Neamţ pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior, s-a constatat faptul că niciunul dintre cazierele tehnice de exploatare nu conţinea menţiuni cu privire sancţiunile aplicate agenţilor economici pentru încălcarea normelor care reglementează regimul silvic.

În perioada menţionată, cele mai multe sancţiuni au fost aplicate societăţii Kenotheoz Com S.R.L. (109 sancţiuni contravenţionale) şi societăţii Forestar S.A. (75 de sancţiuni contravenţionale).

 1. La Direcţia Silvică Suceava s-a constatat faptul că un număr de 52 operatori economici, aleşi prin sondaj, care au adjudecat masă lemnoasă pe​ picior în cadrul unor licitaţii sau negocieri, organizate în perioada 2011 -2012, nu au ataşat la cererile de înscriere şi cazierele tehnice completate la zi.

În fapt, aceşti operatori economici au prezentat doar coperta 1 a formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase care conţine doar următoarele date: denumirea documentului, „denumirea operatorului economic”, „codul unic de înregistrare”, „numărul de ordine în registrul comerţului” şi seria şi numărul formularului, fără a prezenta şi celelalte file ale formularului.

12. Vânzarea, de către reprezentanţii Direcţiei Silvice Suceava, cu încălcarea dispoziţiilor legale, prin negociere, a partizilor de masă lemnoasă care au făcut obiectele unor contracte de vânzare-cumpărare "reziliate”, fără a fi supuse unor noi proceduri de licitaţie

Potrivit dispoziţiilor din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare, partizile de masă lemnoasă pe picior care au făcut obiectul unor contracte care au fost „reziliate” trebuie supuse unei noi proceduri de licitaţie/negociere, după caz.

S-a constatat faptul că, după „rezilierea” unor contracte de vânzare a masei lemnoase, încheiate în urma organizării unor licitaţii, reprezentanţii Direcţiei Silvice Suceava au procedat, cu încălcarea dispoziţiilor legale, la vânzarea prin negociere a masei lemnoase, fără ca aceasta să fie supusă unei noi proceduri de licitaţie.

De exemplu, după încetarea Contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. 20226/24.11.2011, Contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior nr.21082/05.12.2011 şi Contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior nr.21082/05.12.2011, partizile care au făcut obiectele acestor contracte au fost vândute prin negociere de către Direcţia Silvică Suceava, fără a fi supuse unor noi proceduri de licitaţie.

În toate cele trei cazuri negocierea s-a realizat cu câte un singur operator economic, iar preţul negociat a fost mult mai mic decât penultimul preţ oferit în cadrul licitaţiei, ceea ce a condus la prejudicierea patrimoniului Regiei Naţională a Pădurilor - Romsilva.

13. Neperceperea de penalităţi pentru exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare sau ca urmare a ridicării cu întârziere a autorizaţiilor de exploatare, având drept consecinţă păgubirea bugetului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

Potrivit normelor care reglementează termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, exploatarea masei lemnoase se efectuează numai pe bază de autorizaţie de exploatare, emisă de către şeful ocolului silvic, în cadrul perioadelor şi termenelor prevăzute de aceasta, fiind interzisă exploatarea masei lemnoase în afara acestor termene.

 1. La Direcţia Silvică Suceava s-a constatat faptul că, în unele cazuri, reprezentanţii ocoalelor silvice din cadrul direcţiei silvice nu au calculat şi perceput penalităţi pentru exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţiile de exploatare.

De exemplu, în cazul Contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. 9328/03.06.2011, încheiat cu societatea Puiu Mare S.R.L., s- a constatat faptul că partida 1231 a fost reprimită după 166 de zile calendaristice de Ia expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de exploatare, fără ca reprezentanţii Ocolului Silvic Iacobeni să întocmească un act de constatare şi fără să perceapă şi să încaseze penalităţi de întârziere în cuantum de 6.854,47 RON, în conformitate cu prevederile contractuale, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere faţă de termenul prevăzut în graficul de eşalonare şi în autorizaţia de exploatare.

Prin neîncasarea acestor penalităţi a fost cauzată o pagubă patrimoniului Regiei Naţională a Pădurilor - Romsilva.

 1. La Direcţia Silvică Mehedinţi s-a constatat că unele societăţi au ridicat autorizaţia de exploatare după data de începere a exploatării prevăzută în anexele la contractele de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, fără ca reprezentanţii ocoalelor silvice din cadrul direcţiei silvice să perceapă penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile contractuale.

De exemplu, reprezentanţii Ocolului Silvic Baia de Aramă nu au calculat şi nu au încasat penalităţi în cuantum de 10.544,67 RON de la societatea Fag

Internaţional S.R.L., pentru ridicarea Autorizaţiei de exploatare nr. 371788/16.11.2010 cu o întârziere de 49 de zile faţă de termenul de începere a exploatării, fiind astfel cauzată o pagubă patrimoniului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

 1. Neefectuarea de controale privind respectarea regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase de către reprezentanţii ocoalelor silvice din cadrul Direcţiei Silvice Mehedinţi

Din analiza, prin sondaj, a înscrisurilor aferente executării contractelor de vânzare a masei lemnoase, s-a constatat că în urma încheierii unui număr de şapte contracte de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, reprezentanţii ocoalelor silvice au predat spre exploatare o suprafaţă totală de 137,30 hectare de pădure, fără ca ulterior să efectueze periodic controalele obligatorii ale parchetelor, cu privire la respectarea regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, încălcând astfel dispoziţiile legale în vigoare.

Cu privire la contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. 142/30.10.2009, încheiat cu societatea lonma Forest S.R.L., pentru exploatarea unei suprafeţe de 20 de hectare de pădure, s-a constatat că la data de 09.04.2014 a fost încheiat un procesul-verbal de control al parchetului (nr. 973), prin care s-a atestat efectuarea verificărilor privind exploatarea masei lemnoase aferentă contractului, cu toate că partida respectivă fusese reprimită cu aproximativ patru ani în urmă, respectiv la data de 13.06.2010.

 1. Exploatarea masei lemnoase cu încălcarea normelor privind prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor sau în afara termenelor prevăzute în autorizaţiile de exploatare. în cadrul ocoalelor silvice din subordinea Direcţiei Silvice Mehedinţi

Conform normelor legale privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, exploatarea masei lemnoase de către agenţii economici se efectuează numai pe baza autorizaţiei de exploatare şi doar în cadrul perioadelor şi termenelor stipulate de aceasta, fiind interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţi.

În cadrul derulării unor contracte de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior au fost constate următoarele încălcări ale dispoziţiilor legale privind prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor:

 • în cazul suspendării activităţii de exploatare în parchete din cauza ​calamităţilor, au fost prelungite perioadele de exploatare, fără a se menţiona în mod  expres dacă sau la acea dată au încetat calamităţile, cu încălcarea d​ispoziţiilor legale;

✓ masa lemnoasă a fost exploatată în afara termenelor prevăzute în autorizaţiile de exploatare, contrar prevederilor legale care interzic exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţii;

✓ au fost întocmite documente de calamitate necorespunzătoare realităţii, cu scopul de a prelungi ilegal perioadele de exploatare prevăzute iniţial în contracte.

S-a mai constatat că, pe parcursul executării a patru contracte, reprezentanţii ocoalelor silvice din subordinea Direcţiei Silvice Mehedinţi au reprimit parchetele după data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizaţia de exploatare, cu încălcarea dispoziţiilor legale cu privire la regulile pentru reprimirea parchetelor.

În concret, prelungirea perioadei de exploatare iniţială nu a mai fost înscrisă în autorizaţiile de exploatare, operatorii economici desfăşurându-şi activitatea în afara termenelor prevăzute în autorizaţiile de exploatare.

Exemplificăm, în acest sens, următoarele contracte de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior: nr. 25/16.02.2010, încheiat cu  societatea For Company S.R.L., nr. 34/18.03.2010, încheiat cu societatea Biota Com S.R.L., nr. 2/09.12.2010, încheiat cu societatea Cadoco Impex S.R.L. (partida nr. 129) şi nr. 66/23.04.2012, încheiat cu societatea Trans Fag Forest S.R.L. (partida nr. 2906).

16. Nereguli constatate la Direcţia Silvică Maramureş în legătură cu derularea unor contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2002 pentru încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă, cumodificările şi completările ulterioare, Romsilva este abilitată să încheie contracte pe termen lung pentru asigurarea vânzării masei lemnoase pe picior cu agenţii economici care au dobândit acest drept prin licitaţie publică, pentru volume minime de 20.000 m3/an/agent economic şi pentru o perioadă cuprinsă între 3 ani şi 10 ani.

În legătură cu derularea a două contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase, încheiate de către Direcţia Silvică Maramureş cu societăţile Holzindustrie Schweighofer S.R.L. şi Sitei S.A., au fost constatate următoarele aspecte:

✓ Reprezentanţii Direcţiei Silvice Maramureş au încheiat cu societăţile Sitei S.A. şi Holzindustrie Schweighofer S.R.L. acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase fără ca aceste societăţi să facă dovada menţinerii activităţii în domeniul prelucrării lemnului.

✓ Reprezentanţii Direcţiei Silvice Maramureş nu şi-au exprimat acordul/dezacordul scris cu privire la prestatorii propuşi de către societatea Holzindustrie Schweighofer S.R.L. pentru exploatarea masei lemnoase în cadrul contractului de vânzare-cumpărare pe termen lung nr. 6457/22.10.2003, acceptând agenţi economici care înregistrau datorii faţă de Direcţia Silvică Maramureş, cu încălcarea prevederilor din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1081/2002.

✓ Timp de 4 ani, societatea Holzindustrie Schweighofer S.R.L. a exploatat un volum total de 126.292 m3 masă lemnoasă pe picior faţă de volumul total de 200.000 m3 (respectiv 190.000 m3 cu aplicarea toleranţei), pe care trebuia să-l exploateze conform contractului de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase, ceea ce a avut drept consecinţă diminuarea veniturilor Romsilva cu suma totală de 2.152.590,91 RON.

✓ Tăierea, fără drept, de către societatea Ariana 2003 S.R.L., în cadrul contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe termen lung încheiat cu societatea Holzindustrie Schweighofer, a unui volum de 224 m3 masă lemnoasă din proprietatea publică a statului aflată în administrarea Direcţiei Silvice Maramureş.

* * *

La finalizarea acţiunilor de control, în cazul tuturor entităţilor verificate, s-au întocmit rapoarte de control care vor fi înaintate instituţiilor competente, conform prevederilor legale.Având în vedere faptul că, în urma desfăşurării acţiunilor de control la cele cinci direcţii silvice, precum şi la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, au rezultat indicii privind acte şi operaţiuni care pot întruni elementele constitutive ale unor posibile fapte de natură penală (fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în declaraţii, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu), Corpul de control al primului - ministru, ca organ cu atribuţii de control, va sesiza Direcţia Naţională Anticorupţie, urmând ca aceasta sau, după caz, instanţele de judecată să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunilor şi asupra vinovăţiei.

* * *

Sinteza rapoartelor de control privind verificările efectuate în legătură cu valorificarea produselor fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea unor direcţii silvice judeţene, unităţi din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva va fi transmisă, în copie, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi, spre informare, la Secretariatul General al Guvernului si Cancelaria Primului-Ministru.

 

Ion LAZĂR Secretar de Stat,
Şeful Corpului de control al primului - ministru

Constantin LICA Director General

Roxana CHIVOIU, Director, Direcţia juridică şi administrativă

întocmit: Isabela-Cerasela LECA Director coordonator


 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

DOAMNA LAURA CODRUŢA KOVESI PROCUROR ŞEF DIRECŢIE, DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

Corpul de control al primului-ministru a efectuat acţiuni de verificare la direcţiile silvice din judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ şi Suceava, în legătură cu valorificarea produselor fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea acestor entităţi, precum şi la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în legătură cu adoptarea de către aceasta, în anul 2009, fără temei legal, a unui regulament.

În urma verificărilor efectuate au rezultat indicii privind săvârşirea unui număr de 52 posibile fapte de natură penală, după cum urmează:

 REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

1. Fapta membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva de a-şi îndeplini în mod defectuos atribuţiile de serviciu constând în aceea că, în cadrul şedinţei din data de 09.09.2009, au adoptat Hotărârea nr. 11 prin care a fost aprobat Regulamentul privind valorificarea prin vânzare, a masei lemnoase care se recoltează anual, din fondul forestier proprietate publică a statului, administrat de către RNP - Romsilva, cu depăşirea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, fiind încălcate, astfel, prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi ale art. 122 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, având drept consecinţă aplicarea acestui regulament de către direcţiile silvice din subordinea Romsilva, în perioada 10.09.2009 - 02.12.2010, în condiţiile în care, în toată această perioadă, era în vigoare Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţi economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004, cu modificările şi completările ulterioare, faptă prin care operatorii economici care îndeplineau condiţiile de participare la procedurile de vânzare a masei lemnoase, prevăzute în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004, cu modificările şi completările ulterioare, au fost dezavantajaţi prin facilitarea accesului Ia licitaţii/negocieri a altor operatori economici, în virtutea dispoziţiilor mai puţin restrictive prevăzute în noul regulament, aprobat de Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoaneior, prevăzută la art. 246 din Codul penal (art. 297 alin. (1) din Codul penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare), raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECŢIA SILVICĂ BISTRIŢA - NĂSĂUD

Fapta reprezentanţilor societăţii LEOMINA AGROPROD S.R.L. de a modifica conţinutul documentului „certificat de atestare/reatestare seria C nr. 07402/24.1.2008\ care, potrivit adresei Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 12607/CD/21.08.2014, transmisă Corpului de control al primului-ministru, a fost emis de către Comisia de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră pentru o altă societate, respectiv pentru societatea MARGINEA MUGUR S.R.L., astfel încât să rezulte faptul că societatea LEOMINA AGROPROD S.R.L. era atestată în activitatea de exploatare forestieră, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de preselecţie necesare participării la licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de către Direcţia Silvică Bistriţa - Năsăud la data de 12.02.2010 poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 288 din Codui penal (art. 320 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările si completările ulterioare).
Fapta reprezentanţilor societăţii LEOMINA AGROPROD S.R.L. de a depune documentul „certificat de a testa re/reatestare seria C nr. 07402/24.1.2008’ la Direcţia Silvică Bistriţa - Năsăud, la data de 09.02.2010 (anexă la cererea nr. 432/08.02.2010, înregistrată la Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud cu nr. 644/09.02.2010), solicitând înscrierea societăţii la preselecţia pentru licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de către această direcţie la data de 12.02.2010, în condiţiile în care, potrivit adresei Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 12607/CD/21.08.2014, transmisă Corpului de control al primului-ministru, acest document a fost emis de către Comisia de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră pentru o altă societate, respectiv pentru societatea MARGINEA MUGUR S.R.L., urmărind astfel să demonstreze îndeplinirea condiţiilor de preselecţie de către societatea LEOMINA AGROPROD S.R.L. cu privire la atestarea în activitatea de exploatare forestieră, faptă ce a determinat admiterea societăţii LEOMINA AGROPROD S.R.L. pentru a participa la această licitaţie şi adjudecarea de către societate a unui număr total de 4 partizi (cu un volum brut total de 762 mc masă lemnoasă), poate întruni elementele constitutive ale infracţiuni de uz de fals, prevăzută de art. 291 din Codul penal (art. 323 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta reprezentantului societăţii FILER B.C. S.R.L. (BISCOVAN Călin Florin), a reprezentantului societăţii CONTACT NORD S.R.L. (FRIŞAN Gavrilă) şi a reprezentantului societăţii PETRONEVAX S.R.L. (CIUREA Valeria) de a completa şi semna, la data de 25.02.2010, Formularul 2 - „Declaraţie privind eligibilitatea" cu date necorespunzătoare adevărului, prin declararea „(...) pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice”, că nu se afla "în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice”, în condiţiile în care, potrivit adresei Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistrita - Năsăud nr. 33099/05.08.2014, transmisă Corpului de control al primului-ministru, la data completării acestor declaraţii, toţi cei 3 agenţi economici înregistrau datorii faţă de bugetul de stat, aflându-se în situaţia prevăzută la art. 181 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, iar aceste declaraţii au fost prezentate de către reprezentanţii societăţilor FILER B.C. S.R.L., CONTACT NORD S.R.L., şi PETRONEVAX S.R.L. autoritătii contractante în vederea calificării la licitatia organizată de către Direcţia Silvică Bistriţa - Năsăud Ia data de 01.03.2010, în urma cărora toţi aceşti ofertanţi au fost admişi şi desemnaţi câştigători de către comisiile de evaluare a ofertelor, pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fais în declaraţii, prevăzută de art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentantului societăţii CĂTĂLINA DOC S.R.L. (DRELCIUC loan), a reprezentantului societăţii FORIL S.R.L. (GRIGOREAN Constantin) şi a reprezentantului societăţii UNICFLOR MARK S.R.L. (MARC loan) de a completa şi semna, la data de 23.02.2012, la data de 27.02.2012, respectiv la data de data de 28.02.2012, Formularul 2 - „Declaraţie privind eligibilitatea” cu date necorespunzătoare adevărului, prin declararea „(...) pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice" că nu se afla 7/7 niciuna din situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice", în condiţiile în care, potrivit adresei Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud nr. 33099/05.08.2014 si adresei Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava nr. 4726/31.07.2014, transmise Corpului de control al primului-ministru, la data completării acestor declaraţii, toţi cei 3 agenţi economici înregistrau datorii faţă de bugetul de stat, aflându-se în situaţia prevăzută la art. 181 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, iar aceste declaraţii au fost prezentate de către reprezentanţii societăţilor CĂTĂLINA DOC S.R.L., FORIL S.R.L. si UNICFLOR MARK S.R.L. în vederea calificării la licitaţia organizată de către Direcţia Silvică Bistriţa - Năsăud la data de 29.09.2012 în urma cărora toti aceşti ofertanti au fost admişi si desemnaţi câştigători de către comisiile de evaluare a ofertelor, pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută de art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentantului societăţii NICOFAIV 2007 S.R.L., PAVEL Nicolae loan, de a completa şl semna, la data de 27.02.2010, Formularul 3 - „Informaţii privind situaţia economico-financiară” şi declaraţia anexată acestuia cu date necorespunzătoare adevărului, prin declararea „(...) pe propria răspundere”, că societatea nu avea „datorii ia R.N.P.- Romsilva, în nume propriu sau prin acţionari/asociaţi care au aceeaşi calitate şi la alte societăţi comerciale” în condiţiile în care, potrivit adresei Direcţiei Silvice Neamţ nr. 2826/31.07.2014, transmisă Corpului de control al primului-ministru, la data completării acestor documente, agentul economic înregistra o datorie restantă faţă de Direcţia Silvică Neamţ, în sumă de 27.246,12 RON, iar aceste documente au fost prezentate de către reprezentantul societăţii NICOFAIV 2007 S.R.L. autorităţii contractante în vederea calificării la licitaţia organizată de către Direcţia Silvică Bistriţa -Năsăud la data de 29.02.2012, în urma căreia acest ofertant a fost admis si desemnat câştigător de către comisiile de evaluare a ofertelor, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută de art. 292 din Codul penal (art 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

DIRECŢIA SILVICĂ MARAMUREŞ

Fapta reprezentanţilor societăţii ARIANA 2003 S.R.L. de a tăia, fără drept, un număr de 171 arbori din partida 115P, cu un volum de 224 mc masă lemnoasă, în valoare de 10.260,53 RON, fără a deţine autorizaţie de exploatare, partidă care nu a fost predată acesteia spre exploatare de către reprezentanţii Ocolului Silvic Strîmbu Băiuţ, cu încălcarea prevederilor art. 62 alin. (1) din Codul silvic, adoptat prin Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) şi (3) din instrucţiunile aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 606/2008, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii silvice prevăzută de art. 108 alin. (1) din Codul silvic, adoptat prin Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta reprezentanţilor Direcţiei Silvice Maramureş care, în exercitarea atribuţiilor de control privind respectarea regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care Ie administrează, luând cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni silvice constând în aceea că societatea ARIANA 2003 S.R.L. a tăiat, fără drept, un număr de 171 arbori din partida 115P, situată în unitatea amenajistică 75A, au omis sesizarea de îndată a procurorului sau a organului de urmărire penală, cu încălcarea prevederilor art. 227 din Codul de procedură penală, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de omisiune a sesizării organeior judiciare, prevăzută de art. 263 Cod penai (art. 267 Cod penai, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta lui MUREŞAN Vasile, inginer cu atribuţii de control în cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, care, în urma verificării modului de derulare a contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe termen lung nr. 6457/22.10.2003, încheiat între Direcţia Silvică Maramureş şi societatea HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L., a întocmit Referatul nr. 10591/30.10.2009, în conţinutul căruia a omis să precizeze faptul că societatea ARIANA 2003 S.R.L. nu era autorizată să exploateze masa lemnoasă din partida 115P, deşi societatea a tăiat din această partidă un număr de 171 arbori, cu un volum de 224 mc masă lemnoasă, autorizaţia fiind emisă, ulterior, în data de 16.12.2009, şi a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, consemnând că această faptă nu constituie infracţiune silvică, în condiţiile în care aceasta prezenta gradul de pericol social al infracţiunii silvice prevăzută de art. 108 alin. (1) din Codul silvic (actul în vigoare la data de 30.10.2009), adoptat prin Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de modul şi de mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă şi de urmarea produsă, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 289 Cod penal (art. 321 Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta lui MUREŞAN Vasile, inginer cu atribuţii de control în cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, de a întocmi şi prezenta Referatul nr. 10591/30.10.2009 spre avizare directorului Direcţiei Silvice Maramureş, cunoscând că acesta conţinea date incomplete sau necorespunzătoare adevărului, înscris care a avut drept consecinţă nesesizarea organelor de cercetare penală cu privire la tăierea, fără drept, de către societatea ARIANA 2003 S.R.L a unui număr de 171 arbori din partida 115P, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fafs, prevăzută de art. 291 Cod penai (art. 323 Cod penai, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta şefului Ocolului Silvic Strîmbu Băiuţ, TIVADAR llie, de a atesta în conţinutul autorizaţiei de exploatare nr. 293679/16.12.2009 împrejurări necorespunzătoare adevărului, constând în aceea că societatea ARIANA 2003 S.R.L. era autorizată să exploateze din partida nr. 115P un volum brut de 1.218 mc masă lemnoasă, aferent unui număr de 1.269 arbori, în condiţiile în care, în realitate, până la data emiterii autorizaţiei, respectiv data de 16.12.2009, societatea ARIANA 2003 S.R.L. exploatase deja, în mod ilegal, din partida 115P un număr de 171 arbori, cu un volum de 224 mc masă lemnoasă, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectualprevăzută de art. 289 Cod penal (art. 321 Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta membrilor comisiei de preselecţie numită prin Decizia directorului Direcţiei Silvice Maramureş nr. 43N/25.03.2010, de a-si exercita în mod defectuos atribuţiile de serviciu, constând în aceea că au admis participarea la licitaţiile de masă lemnoasă pe picior din datele de 29.03.2010, 07.06.2010, 09.09.2010 şi 30.11.2010, organizate de către Direcţia Silvică Maramureş, a societăţilor NOVA ARTIS S.R.L., PALPITANT CLUB S.R.L., TRANSPORT RUTIER DANDY S.R.L. şi VÂLCĂNESCU S.R.L., în condiţiile în care acestea aveau datorii la bugetul de stat şi nu au făcut dovada că dispun de mijloace financiare adecvate pentru exploatarea masei lemnoase, situaţii în care, conform dispoziţiilor art. 13 alin. (4) lit. b) din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 3 alin. (1) din acelaşi act normativ, acestea nu trebuiau admise să participe la licitaţii, societăţi care au adjudecat un volum net total de 11.923 mc masă lemnoasă la aceste licitatii si au încheiat cu Direcţia Silvică     Maramureş un număr de 4 „contracte de vânzare - cumpărare masă lemnoasă pe picior  în valoare totală de 848.963 RON, fără TVA, având drept consecinţă favorizarea acestor societăţi în admiterea la licitaţie şi obţinerea ilegală de către acestea a „contractelor de vânzare - cumpărare masă lemnoasă pe picior” nr. 2/30.11.2010, nr. 170/09.09.2010, nr. 125/07.06.2010 şi nr. 88/29.03.2010, precum şi vătămarea intereselor legale (iegitime) ale altor participanţi la licitaţie, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereseior persoanelor, prevăzută de art. 246 din Codul penal (art. 297 aiin. (1) din Codul penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare) raportat la art. 13? din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta directorului general al societăţii ECO-ENERG-LEMN S.A., CROITORU Vasile, care, în vederea admiterii societăţii ECO-ENERG- LEMN S.A. la licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de către Direcţia Silvică Maramureş la data de 27.05.2011, a declarat în continutu „Cererii de înscriere la licitaţie/negociere”, înregistrată la Direcţia Silvică Maramureş cu nr. 4523/20.05.2011, date necorespunzătoare adevărului constând în aceea că, Ia data de 20.05.2011, societatea ECO-ENERG- LEMN S.A. nu avea datorii restante faţă de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care datoriile restante ale acesteia faţă de subunităţile Direcţiei Silvice Maramureş erau, la acea dată, în sumă totală de 152.919 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută la art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Faptele reprezentanţilor nenominalizaţi ai Ocolului Silvic Sighet din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, de a falsifica un înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, prin omisiune, constând în aceea că, în conţinutul „SITUAŢIEI RESTANŢE AGENŢI ECONOMICI MASĂ LEMNOASĂ LA DATA DE23.05.201 T au omis să menţioneze că societatea ECO-ENERG-LEMN S.A. avea datorii restante la data de 23.05.2011, în valoare de 9.537 RON, faţă de Ocolul Silvic Sighet, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, prevăzută la art. 289 din Codul penal (art. 321 alin (1) din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentanţilor nenominalizaţi ai Ocolului Silvic Sighet din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, de a folosi un înscris oficial, cunoscând că este fals, respectiv a înscrisului intitulat „SITUAŢIE RESTANŢE AGENŢI ECONOMICI MASĂ LEMNOASĂ LA DATA DE 23.05.201 T transmis către Direcţia Silvică Maramureş, înscris ce a stat Ia baza actualizării listei persoanelor juridice înscrise la licitaţia de masă lemnoasă pe picior din data de 27.05.2011, cu privire la datoriile restante către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, prevăzută la art. 291 din Codui penal (art. 323 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta directorului executiv al societăţii ECO-ENERG-LEMN S.A., LOSIGAN Daniel, care, în vederea admiterii societăţii ECO-ENERG- LEMN S.A. Ia licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de către Direcţia Silvică Maramureş la data de 25.11.2011, a declarat în conţinutul „Cererii de înscriere ia licitaţie/negociere” nr. 17112011002/17.11.2011, înregistrată la Direcţia Silvică Maramureş cu nr. 1884/18.11.2011, date necorespunzătoare adevărului constând în aceea că, la data de 17.11.2011, societatea ECO-ENERG-LEMN S.A. nu avea datorii restante faţă de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care datoriile restante ale acesteia faţă de subunităţile Direcţiei Silvice Maramureş erau, Ia acea dată, în sumă totală de 70.869,29 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută la art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta administratorului societăţii C&l LEMN CONSTRUCT S.R.L., CRIŞAN Cornel, care, în vederea admiterii la licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de către Direcţia Silvică Maramureş la data de 25.11.2011, a declarat în conţinutul „Cererii de înscriere la licitaţie/negociere” nr. 163/18.11.2011, înregistrată la Direcţia Silvică Maramureş cu nr. 9911/18.11.2011, date necorespunzătoare adevărului constând în aceea că, la data de 18.11.2011, societatea C&l LEMN CONSTRUCT S.R.L. nu avea datorii restante faţă de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităti ale acesteia, în condiţiile în care datoriile restante ale acesteia fată de Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş erau, la acea dată, în sumă de 87.900 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută la art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta administratorului societăţii GRICON S.R.L., BUDA Marius, care, în vederea admiterii la licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de către Direcţia Silvică Maramureş la data de 19.04.2010, a declarat în conţinutul „Cererii de înscriere la licitaţie/negociere" nr. 495/13.04.2010, înregistrată la Direcţia Silvică Maramureş cu nr. 3426/13.04.2010, date necorespunzătoare adevărului constând în aceea că, la data de 13.04.2010, societatea GRICON S.R.L. nu avea datorii restante faţă de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care datoriile restante ale acesteia faţă de Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş erau, la acea dată, în sumă de 47.500 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută la art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta administratorului societăţii T EXFOR S.R.L., TAUT loan, care, în vederea admiterii la licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de către Direcţia Silvică Maramureş la data de 15.11.2010, a declarat în conţinutul „Cererii de înscriere la licitaţie/negociere”, înregistrată la Direcţia Silvică Maramureş cu nr. 10348/11.11.2010, date necorespunzătoare adevărului constând în aceea că, Ia data de 11.11.2010, societatea T EXFOR S.R.L. nu avea datorii restante faţă de Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care datoriile restante ale acesteia faţă de Ocolul Silvic Dragomireşti din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş erau, la acea dată, în sumă de 19.279 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută la art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentantului legal, nenominalizat, ai societăţii I.A.N.I.-SIG S.R.L., care, în vederea admiterii ia licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de către Direcţia Silvică Maramureş la data de 12.03.2010 a declarat în conţinutul „Cererii de înscriere la licitaţie/negocieri, înregistrată şi datată numai la Direcţia Silvică Maramureş cu nr. 2165/09.03.2010, date necorespunzătoare adevărului constând în aceea că, la data de 09.03.2010, societatea I.A.N.I.-SIG S.R.L. nu avea datorii restante faţă de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităti ale acesteia, în condiţiile în care datoriile restante ale acesteia fată de Ocolul Silvic Mara din cadru! Direcţiei Silvice Maramureş erau, la acea dată, în sumă de 33.951,38 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută ia art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta administratorului societăţii REMIR FOREST S.R.L., MUREŞAN Mircea, care, în vederea admiterii la licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de către Direcţia Silvică Maramureş la data de 27.01.2012 a declarat în conţinutul „Cererii de înscriere ia licitaţie/negociere” nr. 01/23.01.2012, înregistrată la Direcţia Silvică Maramureş cu nr. 693/24.01.2012, date necorespunzătoare adevărului constând în aceea că, la data de 23.01.2012, societatea REMIR FOREST S.R.L. nu avea datorii restante faţă de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care datoriile restante ale acesteia fată de Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş erau, ia acea dată, în sumă totală de 33.223,62 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută la art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentantului iegal al societăţii ROXANA IMPERIAL BUSINESS AGREMENT S.R.L., care, în vederea admiterii la licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de către Direcţia Silvică Maramureş la data de 24.02.2012, a declarat în conţinutul „Cererii de înscriere la licitaţie/negociere", înregistrată la Direcţia Silvică Maramureş cu nr. 1699/21.02.2012, date necorespunzătoare adevărului constând în aceea că, la data de 21.02.2012, societatea ROXANA IMPERIAL BUSINESS AGREMENT S.R.L. nu avea datorii restante faţă de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care datoriile restante ale acesteia faţă de Ocolul Silvic Baia Sprie din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş erau, la acea dată, în sumă de 18.800 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută la art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Faptele reprezentanţilor nenominalizaţi ai Ocolului Silvic Baia Sprie din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, de a falsifica un înscris oficial cu prilejui întocmirii acestuia, constând în aceea că, în conţinutul „SITUAŢIEI RESTANŢE AGENŢI ECONOMICI MASĂ LEMNOASĂ LA DATA DE 20.02.2012 nr. 447/20.02.2012, au omis să menţioneze că societatea ROXANA IMPERIAL BUSINESS AGREMENT S.R.L. avea, la data de 20.02.2012 o datorie în sumă de 18.800 RON, faţă de Ocolul Silvic Baia Sprie, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, prevăzută la art. 289 din Codul penal (art. 321 alin (1) din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentanţilor nenominalizaţi ai Ocolului Silvic Baia Sprie din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, de a folosi un înscris oficial, cunoscând că este fals, respectiv a „SITUAŢIEI RESTANŢE AGENŢI ECONOMICI MASĂ LEMNOASĂ LA DATA DE 20.02.2012\ nr. 447/20.02.2012, transmis Direcţiei Silvice Maramureş, în vederea actualizării listei persoanelor juridice înscrise la licitaţia de masă lemnoasă pe picior din data de 24.02.2012, cu privire la datoriile restante la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, prevăzută la art 291 din Codul penal (art. 323 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta administratorului societăţii SILVATICA S.R.L., BÎRLE Dorin, care, în vederea admiterii la licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de către Direcţia Silvică Maramureş Ia data de 29.04.2011, a declarat în conţinutul „Cererii de înscriere la licitaţie/negocieri, înregistrată Ia Direcţia Silvică Maramureş cu nr. 3661/22.04.2011, date necorespunzătoare adevărului constând în aceea că, la data de 22.04.2011, societatea SILVATICA S.R.L. nu avea datorii restante faţă de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care datoriile restante ale acesteia faţă de Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş erau, la acea dată, în sumă de 14.627,32 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută la art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentanţilor Ocolului Silvic Strîmbu Băiuţ din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, respectiv MAXIM Vasile, în calitate de şef ocol şi CHERMEZAN Teodor, în calitate de contabil şef, de a falsifica un înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, constând în aceea că, în conţinutul adresei datată 26.04.2011 au consemnat, contrar realităţii, faptul că societatea SILVATICA S.R.L. nu avea datorii restante Ia această unitate, întrucât a eliberat fila CEC nr. BUCU1BM 0011449 Ia data de 03.05.2011, dată ulterioară desfăşurării preselecţiei (26.04.2011) şi care nu a fost înregistrată la o unitate bancară, în condiţiile în care societatea SILVATICA S.R.L. înregistra, la data de 26.04.2011, o datorie restantă la Ocolul Silvic Strîmbu Băiuţ în sumă de 11.162,10 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, prevăzută la art. 289 din Codul penal (art. 321 alin (1) din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta reprezentanţilor Ocolului Silvic Strîmbu Băiuţ din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, respectiv MAXIM Vasile, în calitate de şef ocol şi CHERMEZAN Teodor, în calitate de contabil şef, de a folosi un înscris oficial, cunoscând că este fals, constând în transmiterea adresei datate 26.04.2011 către Direcţia Silvică Maramureş, în vederea actualizării listei persoanelor juridice înscrise la licitaţia de masă lemnoasă pe picior din data de 29.04.2011, cu privire Ia datoriile restante la Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva sau alte unităţi ale acesteia poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, prevăzută la art. 291 din Codul penal (art. 323 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta directorului societăţii DRIADA CONS S.R.L., ROSCO Nicoleta, care, în vederea admiterii societăţii la licitaţia de masă lemnoasă pe picior organizată de către Direcţia Silvică Maramureş la data de 01.07.2011, a declarat în conţinutul „Cererii de înscriere ia licitaţie/negociere", înregistrată la Direcţia Silvică Maramureş cu nr. 5623/27.06.2011, date necorespunzătoare adevărului constând în aceea că, la data de 27.06.2011, societatea DRIADA CONS S.R.L. nu avea datorii restante faţă de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităti ale acesteia, în condiţiile în care datoriile restante ale acesteia faţă de Ocolul Silvic Tăuţi Măgheruş din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş erau, la acea dată, în sumă de 6.500 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută la art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta membrilor comisiei de preselecţie numite prin Decizia directorului Direcţiei Silvice Maramureş nr. 43N/25.03.2010, respectiv ANDREICA lacob, în calitate de preşedinte al comisiei, PODUŢ Ciprian, SOPOIAN loan, PETRE Vaiter şi TĂTARU Florin, în calitate de membri ai comisiei, de a-şl exercita în mod defectuos atribuţiile de serviciu, constând în aceea că au admis participarea societăţii DRIADA CONS S.R.L. la licitaţia de masă lemnoasă pe picior din data de 01.07.2011, organizată de către Direcţia Silvică Maramureş, în condiţiile în care aceasta, la data preselecţiei, respectiv data de 28.06.2011, avea datorii restante la Ocolul Silvic Tăuţi Măgheruş din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş în sumă de 6.500 RON, cu încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. b) subpct. b3) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare, societate care în urma adjudecării unui volum net total de 371 mc masă lemnoasă a încheiat cu Direcţia Silvică Maramureş „contractul de vânzare - cumpărare masă lemnoasă pe picior nr. 165/01.07.2011, în valoare totală de 46.746 RON, fără TVA, având drept consecinţă favorizarea acestei societăti în admiterea la licitatie si obţinerea ilegală de către aceasta a acestui contract, precum şi vătămarea intereselor legale (legitime) ale altor participanţi la licitaţie, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 din Codul penal (art. 297 alin. (1) din Codul penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare) raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta reprezentanţilor Ocolului Silvic Mara, PETROVAN Gheorghe, în calitate de şef de ocol şi DĂBALĂ Mariana-Eugenia, contabil şef, responsabili cu derularea contractelor nr. 276/08.10.2010, nr. 319/03.12.2010 si nr. 43/25.02.2011, încheiate între Direcţia Silvică Maramureş şi societatea MARPET S.R.L., respectiv societatea STAŢIUNEA IZVOARE S.R.L., de a-şi îndeplini în mod defectuos atribuţiile de serviciu, constând în aceea că au acceptat efectuarea de livrări de masă lemnoasă fasonată către aceşti operatori economici, fără a încasa, anticipat, de la aceştia suma totală de 35.657,36 RON, cu încălcarea dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 din contractele nr. 276/08.10.2010, nr. 319/03.12.2010 şi nr. 43/25.02.2011, având drept consecinţă producerea unei pagube Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în cuantum total de 35.657,36 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 Cod penal (art. 297 Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

 

DIRECŢIA SILVICĂ MEHEDINŢI

Fapta membrilor comisiei de licitaţie, NICOLICIOIU Sorin şi CĂPRARU Lucretia, de a-si exercita în mod defectuos atributiile de serviciu,  constând în aceea că, prin încălcarea dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 85/2004, cu modificările şi completările ulterioare, au admis participarea la licitaţia din data de 15.09.2010, desfăşurată de către Direcţia Silvică Mehedinţi, a societăţii Fag International S.R.L. fără ca aceasta să facă dovada plăţii garanţiei de contractare în cuantum de 10.248 RON înainte de data licitaţiei, societate care în urma licitaţiei a încheiat cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcţia Silvică Mehedinţi, contractul nr. 109/15.09.2010, în valoare de 215.197,50 RON (fără TVA), având drept consecinţă favorizarea societăţii Fag International S.R.L. prin admiterea participării acesteia la licitaţie şi adjudecarea, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a masei lemnoase care a făcut obiectul contractului nr. 109/15.09.2010, precum şi vătămarea intereselor legale (legitime) ale altor participanţi la licitaţie, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art 246 din Codul penal (art. 297 alin. (1) din Codul penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare), raportat la art 132 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

Faptele membrilor comisiilor de licitaţie constituite la nivelul Direcţiei Silvice Mehedinţi, de a-si exercita în mod defectuos atributiile de serviciu, constând în aceea că, prin încălcarea dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 85/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 14 alin. (1) şi (2) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, au admis participarea la licitaţiile din datele de 26.08.2009, 30.10.2009, 12.01.2010, 02.02.2010, 16.02.2010, 18.03.2010, 15.09.2010, 30.09.2010, 09.12.2010, 15.09.2011 şi 23.04.2011 a societăţilor Genua Center S.R.L., lonma Forest S.R.L., Pampas Impex S.R.L., Trans Fag Forest S.R.L., For Company S.R.L., Biota Com S.R.L., Cadoco Impex S.R.L., Succes Nic Com S.R.L., Trans Exfor S.R.L., Emtex Turism S.R.L. şi Fag International S.R.L., fără ca acestea să facă dovada achitării garanţiilor de contractare, în cuantum total de 202.428 RON, înainte de data licitaţiilor, societăţi care în urma licitaţiilor au încheiat cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcţia Silvică Mehedinţi, contracte de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, având drept consecinţă favorizarea societăţilor respective în participarea la licitaţii şi obţinerea de către acestea, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, precum şi vătămarea intereselor legale (legitime) ale altor participanţi Ia licitaţii, pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 din Codul penal (art. 297 alin. (1) din Codul penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare), raportat la art. 13? din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta reprezentanţilor Ocolului Silvic Strehaia, de a atesta fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului în conţinutul Proceselor- verbale nr. 5261/22.10.2010 şi nr. 5871/23.11.2010, cu prilejul întocmirii acestora, constând în aceea că au atestat existenţa unor calamităţi în zona partizilor nr. 63 şi nr. 319 de pe raza Ocolului Silvic Strehaia, cu scopul de a prelungi ilegal perioadele de exploatare prevăzute iniţial în contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. 114/15.09.2010, încheiat cu societatea Cadoco Impex S.R.L., existând indicii că activitatea de exploatare s-a desfăşurat fără impedimente, întrucât în perioada de calamitate au fost efectuate predări-primiri spre exploatare ale postaţelor despre care s-a atestat că ar fi fost afectate de calamităţi, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, prevăzută la art. 289 din Codul penal (art. 321 alin. (1) din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Faptele reprezentanţilor Ocolului Silvic Strehaia, LĂZĂRESCU Ştefan, în calitate de şef al Ocolului silvic Strehaia şi PREDUŢ Marian, în calitate de responsabil fond forestier, de a folosi înscrisuri oficiale, cunoscând că sunt false, respectiv Proceselor-verbale nr. 5261/22.10.2010 şi nr. 5871/23.11.2010, care le-au transmis Direcţiei Silvice Mehedinţi cu adresele nr. 5261/22.10.2010 şi nr. 5889/24.11.2010, cu scopul de a prelungi ilegal perioadele de exploatare prevăzute iniţial în contractul de vânzare- cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. 114/15.09.2010, încheiat cu societatea Cadoco Impex S.R.L., pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, prevăzută la art. 291 din Codul Penal (art. 323 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta reprezentanţilor Ocolului silvic Topolniţa, PARASCHIV Constantin, CHESA Paula şi ROSIANU Doru, de a nu-şi îndeplini o îndatorire de serviciu, constând în aceea că nu au calculat si nu au încasat penalităţile de întârziere datorate de societatea Biota Com S.R.L. conform contractului nr. 34/18.03.2010, ca urmare a ridicării Autorizaţiei de exploatare nr. 321965/10.05.2010 de către operatorul economic cu o întârziere de 38 de zile faţă de data la care avea obligaţia contractuală de a o ridica, cauzând astfel o pagubă bugetului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în cuantum de 4.113,12 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de neglijenţă în serviciu, prevăzută la art. 249 alin. (1) din Codul penal (art. 298 din Codul penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentanţilor Ocolului Silvic Baia de Aramă de a nu- şi îndeplini o îndatorire de serviciu, constând în aceea că nu au calculat şi nu au încasat penalităţile de întârziere datorate de societatea Fag International S.R.L. conform contractului nr. 109/15.09.2010, ca urmare a ridicării Autorizaţiei de exploatare nr. 371788/16.11.2010 de către operatorul economic cu o întârziere de 49 de zile faţă de data la care avea obligaţia contractuală de a o ridica, cauzând astfel o pagubă bugetului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în cuantum de 10.544,67 RON, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de neglijenţă în serviciu, prevăzută la art. 249 alin. (1) din Codul penal (art. 298 din Codul penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Faptele reprezentanţilor ocoalelor silvice din cadrul Direcţiei Silvice Mehedinţi de a nu-şi îndeplini îndatoririle de serviciu, constând în aceea că nu au calculat şi nu au încasat penalităţile datorate de societăţile Emtex Turism S.R.L. (contractul nr. 129/30.09.2010), Galilex Forest S.R.L. (contractul nr. 10/21.12.2011), Trans Exfor S.R.L. (contractul nr. 136/30.10.2009 şi contractul nr. 10/21.12.2011) şi Trans Fag Forest S.R.L. (contractul nr. 81/09.06.2011), ca urmare a ridicării cu întârziere a autorizaţiilor de exploatare de către operatorii economici, cauzând astfel o pagubă bugetului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în cuantum total de 9.900,40 RON, pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de neglijenţă în serviciu, prevăzută la art. 249 alin. (1) din Codul penal (art. 298 din Codul penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Faptele reprezentanţilor Ocolului Silvic Simian NICOLICIOIU Vergii, SCOICA Maria şi GOGEA Puiu, de a-şi îndeplini în mod defectuos unele atribuţii de serviciu constând în aceea că au reprimit, cu încălcarea dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Instrucţiunile aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 606/2008, partiziie exploatate în baza contractului nr. 14/12.01.2010, fără a calcula şi încasa penalităţile de întârziere datorate de societatea Alexander Forest S.R.L în conformitate cu prevederile art. 8.3.2. din contract, cauzând astfel o pagubă bugetului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, constând în suma totală ce ar fi trebuit încasată cu titlu de penalităţi, reprezentând 0,1% din valorile de adjudecare ale volumului lemnului neexploatat din partiziie nr. 1605, nr. 1643, nr. 1644, nr. 1698 şi nr. 1735 şi consemnat în procesele-verbale de constatare la sfârşitul perioadelor de exploatare, pentru fiecare zi de întârziere, având drept consecinţă obţinerea de către societatea Alexander Forest S.R.L a unui avantaj patrimonial, reprezentat de suma ce trebuia plătită Direcţiei Silvice Mehedinţi cu titlu de penalităţi, pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută la art. 248 din Codul Penal (art. 297 alin. (1) din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare) raportat la art. 13f din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢ

Faptele reprezentanţilor ocoalelor silvice aflate în subordinea Direcţiei Silvice Neamţ de a omite, cu prilejul întocmirii, în perioada 16.03.2009 - 31.12.2012, inserarea în situaţiile solicitate de către Direcţia Silvică Neamţ referitoare la societăţile care nu puteau fi admise la licitaţii sau care aveau probleme legate de derularea contractelor încheiate cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, a unor date cu privire la existenţa unor datorii restante ale unor societăţi, în condiţiile în care acestea erau evidenţiate în fişele analitice ale contului „Clienţi - 4111 f, întocmite de către fiecare ocol silvic, pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, prevăzută la art. 289 din Codul penal (art. 321 alin (1) din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Faptele reprezentanţilor legali ai societăţilor KENOTHEOZ COM S.R.L., FORESTAR SA, IRAMEX S.R.L., KRONOSPAN S.A., TRANSLEMN YMG S.R.L., STATE PANCOM S.R.L., VALYSOR S.R.L., VALIDUM S.R.L., TOMA PROIND S.R.L, DACFOREST S.R.L., PETROFOREST S.R.L. şi LAFOR S.R.L., de a declara în cuprinsul declaraţiilor pe proprie răspundere, ataşate cererilor de participare la licitaţiile organizate de către Direcţia Silvică Neamţ, pentru valorificarea masei lemnoase pe picior sau fasonată din fondul forestier proprietate publică a statului şi administrat de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, date necorespunzătoare adevărului, constând în aceea că la datele întocmirii declaraţiilor societăţile respective nu înregistrau datorii restante către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care, în realitate, la acele date societăţile respective înregistrau datorii restante către Direcţia Silvică Neamţ, pot întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută la art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

Fapta membrilor Comisiei de licitaţie de a-şi exercita în mod defectuos atribuţiile de serviciu, constând în aceea că, prin încălcarea dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici, aprobat prin H.G. nr. 85/2004, cu modificările şi completările ulterioare, au admis participarea la licitaţia din data de 23.11.2010, desfăşurată de către Direcţia Silvică Suceava pentru masa lemnoasă de pe raza Ocolului Silvic Râşca, a societăţii Antinari Giulia Impex S.R.L. fără ca aceasta să facă dovada plăţii garanţiei de contractare în cuantum de 148.166 RON înainte de data licitaţiei, societate care în cadrul licitaţiei a adjudecat partizile 151, 169, 200, 202 şi 247 de pe raza Ocolului Silvic Râşca şi a încheiat cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcţia Silvică Suceava, Contractul de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. 21385/02.12.2010, în valoare totală de 551.812 RON, contract care a fost reziliat la data 16.05.2011 pe considerentul că cumpărătoarea nu-şi achitase ratele din eşalonare şi nu ridicase autorizaţiile de exploatare pentru partiziie 169 şi 202, având drept consecinţă favorizarea societăţii Antinari Giulia Impex S.R.L. în vederea participării la licitaţie şi obţinerea ilegală de către aceasta a Contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. 21385/02.12.2010, precum şi vătămarea intereselor legale (legitime) ale altor participanţi la licitaţie, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 din Codul penal (art. 297 alin. (1) din Codul penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare) raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta membrilor Comisiei de licitaţie de a-şi exercita în mod defectuos atribuţiile de serviciu, constând în aceea că, prin încălcarea dispoziţiilor art. 14 alin. (3), din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au admis participarea la licitaţia din data de 23.11.2011, desfăşurată de către Direcţia Silvică Suceava, pentru masa lemnoasă de pe raza Ocolului Silvic Brodina, a societăţii Mugur Silva S.R.L., fără ca aceasta să facă dovada plăţii garanţiei de contractare în cuantum de 13.844 RON înainte de data licitaţiei, societate care în cadrul licitaţiei a adjudecat partida 878 de pe raza Ocolului Silvic Brodina şi a încheiat cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcţia Silvică Suceava, Contractul de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. 20943/05.12.2011, în valoare totală de 73.848 RON, contract care a fost reziliat la data 28.12.2012 la solicitarea societăţii Mugur Silva S.R.L., având drept consecinţă favorizarea societăţii Mugur Silva S.R.L. în participarea la licitaţie şi obţinerea ilegală de către aceasta a Contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. nr. 20943/05.12.2011, precum şi vătămarea intereselor legale (legitime) ale altor participanţi la licitaţie, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 din Codul penal (art. 297 alin. (1) din Cod ui penai adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare) raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta reprezentantului legal al societăţii Forestar S.A. de a declara în cuprinsul Declaraţiei nr. 2461/17.08.2011, ataşată cererii de participare Ia licitaţia din data de 23.08.2011, organizată de către Direcţia Silvică Suceava pentru valorificarea masei lemnoase de pe raza Ocolul Silvic Crucea, date necorespunzătoare adevărului constând în aceea că ia data de 17.08.2011 societatea Forestar S.A. nu înregistra datorii restante către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care, în realitate, la acea dată societatea respectivă înregistra datorii restante, cu vechimi cuprinse între 1 zi şi 20 de zile în valoare de 73.093 RON către Direcţia Silvică Neamţ, în vederea admiterii societăţii Forestar S.A. la licitaţia respectivă, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută la art. 292 din Codul penai (art. 326 din Codui penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentantului nenominalizat al Biroului financiar - contabilitate din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, de a falsifica un înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, constând în aceea că în data de 17.08.2011 a confirmat că societatea Forestar S.A. nu avea datorii restante la data de ... către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care, la acea dată societatea respectivă înregistra datorii restante cu o vechime de 1 - 20 de zile, în valoare de 73.093 RON, faţă de Direcţia Silvică Neamţ, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, prevăzută la art. 289 din Codul penal (art. alin (1) din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare). Fapta reprezentantului legal al societăţii Melnic Com Prod S.R.L. de a declara în cuprinsul Declaraţiei nr. 187/11.11.2011, ataşată cererii de participare la licitaţia din data de 23.11.2011, organizată de către Direcţia Silvică Suceava pentru valorificarea masei lemnoase de pe raza Ocolul Silvic Vama, date necorespunzătoare adevărului constând în aceea că la data de 11.11.2011 societatea Melnic Com Prod S.R.L. nu înregistra datorii restante către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care, în realitate, la acea dată societatea respectivă înregistra o datorie restantă cu o vechime de 21 de zile, în valoare de 23.487 RON, faţă de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti, unitate a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în vederea admiterii societăţii Melnic Com Prod S.R.L. la licitaţia respectivă, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţiiprevăzută la art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
Fapta reprezentantului nenominalizat al Biroului financiar - contabilitate din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, de a falsifica un înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, constând în aceea că în data de 11.11.2011 a confirmat că societatea Melnic Com Prod nu avea datorii restante la data de 11.11.2011 către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care, la acea dată societatea respectivă înregistra o datorie restantă cu o vechime de 21 de zile, în valoare de 23.487 RON, faţă de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti, unitate a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, prevăzută ia art. 289 din Codul penal (art. 321 alin (1) din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare)
Fapta reprezentantului legal al societăţii Kronospan Sebeş S.A. de a declara în cuprinsul Declaraţiei nr. 1724/02.02.2012, ataşată cererii de participare la licitaţia din data de 07.02.2012, organizată de către Direcţia Silvică Suceava pentru valorificarea masei lemnoase de pe raza Ocolul Silvic Falcău, date necorespunzătoare adevărului constând în aceea că la data de 02.02.2012  societatea Kronospan Sebeş S.A. nu înregistra datorii restante către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care, în realitate, la acea dată societatea respectivă înregistra datorii restante cu o vechime de 10-12 zile , în valoare de 7.781 RON, faţă de Direcţia Silvică Neamţ si o datorie restantă cu o vechime de 3 zile, în valoare de 13.070 RON către Direcţia Silvică Sibiu, în vederea admiterii societăţii Kronospan Sebeş S.A. la licitaţia respectivă, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută la art. 292 din Codul penal (art. 326 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentantului nenominalizat al Biroului financiar - contabilitate din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, de a falsifica un înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, constând în aceea că în data de 02.02.2012 a confirmat că societatea Kronospan Sebeş S.A. nu avea datorii restante la data de 02.02.2012 către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva sau alte unităţi ale acesteia, în condiţiile în care, la acea dată societatea respectivă înregistra datorii restante cu o vechime de 10 - 12 zile , în valoare de 7.781 RON, faţă de Direcţia Silvică Neamţ şi o datorie restantă cu o vechime de 3 zile, în valoare de 13.070 RON către Direcţia Silvică Sibiu, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual, prevăzută la art. 289 din Codul penal (art. 321 alin (1) din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentanţilor Direcţiei Silvice Suceava de a-şi îndeplini în mod defectuos atribuţiile de serviciu constând în aceea că, după rezilierea contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. 20226/24.11.2011, încheiat cu societatea Mr. Lucass, nu au mai organizat o altă procedură de licitaţie pentru vânzarea partizii de masă lemnoasă 299 U.P. 1 Doroteia, în volum brut de 5.238 m3 (volum net, fără coajă, de 4.861 m3), constituită din produse principale, încălcând astfel dispoziţiile art. 35 din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare, având drept consecinţă neîncasarea, de către Direcţia Silvică Suceava, cel puţin a sumei de 228.467 RON, reprezentând diferenţa dintre valoarea partizii de masă lemnoasă pe care aceasta o putea încasa în cazul în care vindea partida respectivă către societatea Ray Wood Exploatare S.R.L. care, în cadrul licitaţiei din data de 23.11.2011 oferise un preţ de 251 RON/m3, şi valoarea efectiv încasată de la societatea Gaby Any Trans S.R.L. care, în urma negocierii a oferit preţul de 204 RON/m3, sumă ce poate constitui un prejudiciu adus patrimoniului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută ia art. 248 din Codul penal (art. 297 alin. (1) din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentanţilor Direcţiei Silvice Suceava de a-şî îndeplini în mod defectuos atribuţiile de serviciu constând în aceea că, după rezilierea Contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. 21082/05.12.2011, încheiat cu societatea R.G. Holz Company S.R.L., nu au mai organizat o altă procedură de licitaţie pentru vânzarea partizii de masă lemnoasă 2231 din cadrul Ocolului Silvic Vama, în volum brut de 4.359 m3 (volum net, fără coajă de 4.082 m3), constituită din produse principale, încălcând astfel dispoziţiile art. 35 din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare, având drept consecinţă neîncasarea, de către Direcţia Silvică Suceava, cel puţin a sumei de 355.134 RON, reprezentând diferenţa dintre valoarea partizii de masă lemnoasă pe care aceasta putea să o încaseze în cazul în care partida respectivă era vândută către societatea Gaby Any Trans S.R.L. care, în cadrul licitaţiei din data de 23.11.2011 oferise un preţ de 237 RON/m3, şi valoarea efectiv încasată de la societatea Mutare S.R.L. care, în urma negocierii a oferit preţul de 150 RON/m3, sumă ce poate constitui un prejudiciu adus patrimoniului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută la art. 248 din Codul penal (art. 297 alin. (1) din Codul penai, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentanţilor Direcţiei Silvice Suceava de a-şi îndeplini în mod defectuos atribuţiile de serviciu constând în aceea că, după „rezilierea” Contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. 2255/14.02.2012, încheiat cu societatea Castelo Junior S.R.L., nu au mai organizat o altă procedură de licitaţie pentru vânzarea partizii de masă lemnoasă 229 din cadrul Ocolului Silvic Vama, în volum brut de 485 m3 (volum net, fără coajă, de 453 m3), constituită din produse accidentale I (fără doborâturi), încălcând astfel dispoziţiile art. 35 din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare, având drept consecinţă neîncasarea, de către Direcţia Silvică Suceava, cel puţin a sumei 38.505 RON, reprezentând diferenţa dintre valoarea partizii de masă lemnoasă pe care aceasta putea să o încaseze în cazul în care vindea partida respectivă către societatea Vorlaz S.R.L. care, în cadrul licitatiei din data de 07.02.2012 i se oferise un preţ de 245 RON/m3, şi valoarea efectiv încasată de la societatea Oniroxy S.R.L. care, în urma negocierii a oferit preţul de 160 RON/m3, sumă ce poate constitui un prejudiciu adus patrimoniului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută ia art. 248 din Codul penal (art. 297 alin. (1) din Codui penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Fapta reprezentanţilor Ocolului Silvic lacobeni de a-şi îndeplini în mod defectuos atribuţiile de serviciu, constând în aceea că la expirarea perioadei de exploatare a partizii 1231/347936 din cadrul Ocolului Silvic lacobeni, respectiv 30.09.2011, nu au luat măsuri pentru reprimirea partizii sau pentru întocmirea unui act de constatare în care să se precizeze că exploatarea putea continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în Contractul de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. 9328/03.06.2011 sau cu luarea altor măsuri legale, precum şi în aceea că nu au luat măsuri pentru calcularea şi încasarea penalităţilor prevăzute în contractul menţionat, încheiat cu societatea Puiu Mare S.R.L., încălcând astfel dispoziţiile art. 26alin. (1) şi (2) din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1540/2011, având drept consecinţă neîncasarea de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Direcţia Silvică Suceava, a sumei de 6.854,47 RON, reprezentând cuantumul penalităţilor datorate de societatea Puiu Mare S.R.L pentru exploatarea masei lemnoase în afara termenului de exploatare prevăzut în Autorizaţia de exploatare nr. 418887/15.06.2011, emisă de Ocolul Silvic lacobeni, sumă ce constituie pagubă adusă patrimoniului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de neglijenţă în serviciu, prevăzută ia art. 249 din Codui penai (art. 298 din Codui penai, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificăriie şi completările ulterioare).

* * *

În vederea cercetării posibilelor fapte de natură penală, vă transmitem alăturat, în original, următoarele rapoarte de control, împreună cu fotocopii ale înscrisurilor care au stat la baza constatărilor, precum şi Sinteza rapoartelor de control privind verificările efectuate în legătură cu valorificarea produselor fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea unor direcţii silvice judeţene, unităţi din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva:

Raportul de control privind adoptarea de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în anul 2009, fără temei legal, a unui Regulament privind valorificarea, prin vânzare, a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva (22 file) - 1 dosar conţinând un număr de 30 de file.
Raportul de control privind verificările efectuate la Direcţia Silvică Bistriţa - Năsăud, unitate fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva (57 file) - 1 biblioraft conţinând un număr de 560 de file.
Raportul de control privind verificările efectuate la Direcţia Silvică Maramureş, unitate fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva (92 file) - 3 bibliorafturi conţinând un număr de 1.138 de file.
Raportul de control privind verificările efectuate la Direcţia Silvică Mehedinţi, unitate fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva (53 file) - 4 bibliorafturi conţinând un număr de 1.442 de file.

Raportul de control privind verificările efectuate la Direcţia Silvică Neamţ, unitate fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva (45 file) - 2 bibliorafturi conţinând un număr total de 630 de file.
Raportul de control privind verificările efectuate la Direcţia Silvică Suceava, unitate fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva (72 file) - 1 biblioraft conţinând un număr de 219 de file.

Cu stimă,

Ion LAZĂR

Secretar de Stat,
Şeful Corpului de control al primului-ministru