Publicat: 8 Aprilie, 2014 - 14:52

Guvernul României a trimis marţi către Comisia parlamentară de ancheta privind terenurile din comuna Nana, judeţul Călăraşi, raportul Corpului de Control al Primului-ministru privind verificarea respectării dispoziţiilor legale în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate în extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi. 

Raportul Corpului de control al Primului-ministru - reconstituirea dreptului de prorprietate asupra unor terenuri situate în extravilanul comunei Nana...

 

Corpul de control a făcut verificări la Primăria Comunei Nana, care au avut ca obiect respectarea prevederilor legale în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate în extravilanul comunei Nana.

Potrivit raportului, terenurile în cauză au aparținut, începând cu anul 1945, Întreprinderii Agricole de Stat Buciumeni, iar în 1999, prin privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, suprafețele de teren au fost preluate de către Agenția Domeniilor Statului (ADS). Ulterior, prin concesiune, terenul agricol a revenit în exploatarea societății Agromixt Buciumeni SA, în schimbul unei redevențe, până în 2004, când contractul a fost reziliat.

În anii următori, ADS a cedat Comisiei locale de fond funciar Nana o suprafață agricolă de 985,8912 ha, pentru reconstituirea dreptului de proprietate persoanelor îndreptățite.

"Membrii Comisiei locale de fond funciar Nana au aprobat și propus reconstituirea dreptului de proprietate atât în baza propriilor cereri, cât și a celor formulate de rudele sau afinii lor, ceea ce reprezintă posibile situații de conflict de interese", se arată în raport.

Inspectorii Corpului de control au mai constatat că, în perioada 2006-2007, la Primăria comunei Nana au fost înregistrate mai multe contracte de arendare încheiate, în calitate de arendatori, de persoane care nu aveau calitatea de deținători legali ai terenurilor agricole.

"La momentul încheierii contractelor de arendare, terenurile agricole, obiect al acestor contracte, făceau parte fie din domeniul privat al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului, fie din domeniul privat al comunei, respectiv din rezerva Comisiei locale de fond funciar Nana. (...) În concluzie, contractele de arendare înregistrate, în perioada 2006-2007, (...) erau nevalabile și neopozabile terților", arata raportul.

Corpul de control arata ca in anul 2009 terenurile agricole care au făcut obiectul arendării în condiții nelegale au fost cumpărate de societatea Berfige SRL de la mai multe persoane fizice.

"Prin aceste contracte, societatea Berfige a achiziționat un număr de 35 de parcele de teren agricol din extravilanul comunei Nana (...) în suprafață totală de 290,41 ha. Suma totală plătită de către societatea Berfige, în perioada 2009-2010, pentru cumpărarea celor 35 de parcele de teren agricol a fost de 3.437.647,92 lei", se arata în raport.

Conform datelor obținute de inspectori, societatea Berfige a fost înființată în 2009, asociați și administratori fiind cetățeni italieni fără domiciliu sau reședință pe teritoriul României.

"Obiectul principal de activitate al societății l-a reprezentat 'Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii' însă, potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Sector 5 a Finanțelor Publice, în perioada 2009-30.06.2013, societatea nu a înregistrat venituri din activitatea principală și (...) 'nu funcționează la sediul social declarat'".

Societatea Berfige, la data de 9 septembrie 2013, ar fi vândut Ioanei Băsescu suprafața de 290,41 ha de teren agricol din comuna Nana, pentru suma de 5.844.864,26 lei.

"Până la data formulării răspunsului către Corpul de control al prim-ministrului, societatea nu depusese bilanțul semestrial pentru activitatea desfășurată în perioada 31.06.2013 — 31.12.2013. De asemenea, societatea Berfige SRL nu a depus declarația privind impozitul pe profit aferentă anului 2013, în vederea stabilirii valorii impozitului datorat statului pentru profitul obținut în urma vânzării terenurilor. Conform prevederilor legale referitoare la introducerea și depunerea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale simplificate, termenul de depunere a acestora, pentru societăți, este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până la data de 30.05.2014", se mai arata în raport.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control privind verificarea respectării dispoziţiilor legale în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate în extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi

 

Din dispoziţia domnului Prim - Ministru, Corpul de control al primului- ministru a efectuat un control la Primăria Comunei Nana, care a avut ca obiect verificarea respectării prevederilor legale în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate în extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi.

Pentru clarificarea unor aspecte reieşite în cadrul verificărilor efectuate la Primăria Comunei Nana au fost folosite înscrisuri, date si informaţii transmise şi

de alte instituţii publice, cum ar fi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi, Arhivele Naţionale ale României - Biroul Judeţean Călăraşi al Arhivelor Naţionale, Instituţia Prefectului - Judeţul Călăraşi etc.

I.      Despre situaţia juridică a terenurilor agricole din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi, care au făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate

A.      Suprafeţele de teren agricol situate pe teritoriul administrativ al comunei Nana, judeţul Călăraşi, respectiv cele din tarlaua 28 şi din tarlaua 33, au intrat în proprietatea statului în baza Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare şi a Decretului nr. 83/1949 pentru completarea unor dispoziţiuni din Legea nr. 187 din 1945, fiind administrate de către întreprinderea Agricolă de Stat Buciumeni.

B.      Prin intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 266/1991 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni prin reorganizarea unor întreprinderi agricole de stat, întreprinderea Agricolă de Stat Buciumeni a fost reorganizată sub forma societăţii Agromixt Buciumeni S.A., aceasta din urmă preluând „activul şi pasivul unităţilor de stat care îşi încetează activitatea

Ulterior, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, suprafeţele de teren au fost preluate de către Agenţia Domeniilor Statului.

Prin contractul de concesionare nr. 78/06.12.2000, terenul agricol a revenit în exploatarea societăţii Agromixt Buciumeni S.A., fiind concesionat de către Agenţia Domeniilor Statului în schimbul unei redevenţe.

Potrivit adresei nr. 10517/24.01.2014, transmisă Corpului de control al primului-ministru de către Agenţia Domeniilor Statului, tarlalele nr. 28 şi nr. 33 s-au aflat în exploatarea societăţii Agromixt Buciumeni S.A. până la data de 05.04.2004, dată la care contractul de concesionare a fost reziliat de Agenţia Domeniilor Statului.

C.      Prin adresa nr. 97/17.01.2014, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi a comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul că tarlaua nr. 28 din planul cadastral al comunei Nana, întocmit în perioada 1989 - 1990, a rezultat din comasarea tarlalelor nr. 28 şi nr. 29. Cele două tarlale reprezintă echivalentul tarlalelor nr. 9 şi nr. 15 din planul de inventariere al societăţii Agromixt Buciumeni S.A., inventariere folosită pentru delimitarea suprafeţelor de teren preluate de Agenţia Domeniilor Statului de la societatea Agromixt Buciumeni S.A.

Totodată, tarlaua nr. 33 din planul cadastral al comunei Nana, întocmit în perioada 1989 - 1990, a rezultat din comasarea tarlalelor nr. 33 şi nr. 34, reprezentând echivalentul tarlalei nr. 11 din planul de inventariere al societăţii Agromixt Buciumeni S.A., folosit pentru delimitarea suprafeţelor de teren preluate de Agenţia Domeniilor Statului de la societatea Agromixt Buciumeni S.A.

D.      Prin protocoalele de predare-preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al statului, Agenţia Domeniilor Statului a predat Comisiei locale de fond funciar Nana, judeţul Călăraşi, o suprafaţă agricolă totală

 

Pagina 2 din 27

 

de 985,8912 ha, pentru reconstituirea dreptului de proprietate persoanelor îndreptăţite.

Din suprafaţa totală predată Comisiei locale de fond funciar Nana, suprafaţa de 535,395 ha a reprezentat tarlaua nr. 28, iar suprafaţa de 147,3462 ha a reprezentat tarlaua nr. 33.

E.      Din procesele-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, s-a constatat faptul că din totalul suprafeţei tarlalei nr. 28 de 535,395 ha, au fost atribuite 533,0881 ha.

Ulterior, 33 de parcele, în suprafaţă totală de 277,9101 ha, din perimetrul tarlalei nr. 28, au fost „comasate” prin achiziţionarea lor, în perioada 2009-2010, de către o singură persoană juridică, respectiv societatea BERFIGE S.R.L. Totodată, societatea BERFIGE S.R.L. a achiziţionat şi parcelele nr. 23 şi nr. 24, aflate în perimetrul tarlalei nr. 33, cu suprafaţa totală de 12,50 ha.

Potrivit contractelor de vânzare-cumpărare, societatea BERFIGE

S.R.L a plătit pentru cele 35 de parcele în suprafaţă totală de 290,41 ha, achiziţionate în perioada 2009-2010, suma totală de 3.437.647,92 RON.

în anul 2013, terenul în suprafaţă totală de 290,41 ha a fost vândut de către societatea BERFIGE S.R.L. unei persoane fizice, pentru suma de 5.844.864,26 RON.

II.     Despre organizarea si funcţionarea Comisiei locale de fond funciar Nana, judeţul Călăraşi. în perioada 2008-2013. fără respectarea prevederilor legale

A.      în conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi şi eliberării titlurilor de proprietate, în fiecare comună, oraş sau municipiu, se constituie, prin ordinui prefectului, o comisie condusă de primar[subl.ns ]

în perioada 25.08.2005 - 03.12.2013, Comisia locală de fond funciar Nana, judeţul Călăraşi, a funcţionat în baza Ordinului nr. 544/25.08.2005, emis de prefectul judeţului Călăraşi.

B.      în anul 2008, la comuna Nana s-a produs „reactualizarea comisiei de fond funciar”, conform Procesului-verbal nr. 1311/11.08.2008 întocmit de

 

Pagina 3 din 27

 

Comisia locală de fond funciar Nana, semnat de DOBRE Gheorghe, primarul comunei Nana, în care au fost consemnate următoarele:

„Domnul primar Dobre Gheorghe arată că la comisia de fond funciar s-au produs unele schimbări întrucât domnul Budeşteanu Dumitru nu mai este primar, domnul Militaru Nicolae este bolnav la fel ca domnul Pruneanu Nicolae

(...)"

Urmare celor mai sus prezentate, rezultă că, în fapt, componenţa Comisiei locale de fond funciar Nana a fost modificată la un moment dat, aceasta nemaifiind conformă cu prevederile Ordinului prefectului judeţului Călăraşi nr. 544/2005.

Cu toate acestea, până în anul 2013, prefectul judeţului Călăraşi nu a modificat, completat sau abrogat Ordinul nr. 544/2005, întrucât primarul comunei Nana nu a comunicat Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi, în scris, conform legii, modificările privind noua componenţă a Comisiei locale de fond funciar.

C.                    Modificarea componenţei comisiei locale de fond funciar s-a realizat abia după iniţierea de către Corpul de control al primului-ministru a acţiunii de control şi după ce au fost solicitate explicaţii privind modificarea şi actualizarea comisiei. Astfel, cu adresa nr. 557/27.01.2014, Instituţia Prefectului - Judeţul Călăraşi a comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul că „(...) Ordinul prefectului nr. 544/2005 a fost abrogat prin art. 2 al Ordinului prefectului nr. 407/2013"

D.                    Începând cu anul 2008, o parte din membrii Comisiei locale de fond funciar Nana, şi anume DOBRE Gheorghe, NIŢU Marin şi MANEA Constantin, au participat la luarea deciziilor în cadrul Comisiei locale de fond funciar Nana fără să fi fost numiţi ca membri ai comisiei prin ordin al prefectului, aşa cum prevedeau dispoziţiile legale.

III.                  Despre exercitarea defectuoasă a atribuţiilor legale în legătură cu soluţionarea cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate de către Comisia locală de fond funciar Nana

În perioada 1997-2005, la Primăria Comunei Nana au fost înregistrate un număr de 957 de cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

în conformitate cu prevederile art. 5 şi art. 6 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările si completările ulterioare, Comisia locală

 

Pagina 4 din 27

 

de fond funciar Nana avea, printre atribuţii, verificarea riguroasă a îndeplinirii condiţiilor legale, cu solicitarea în acest scop a tuturor relaţiilor şi datelor necesare, iar Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi avea, printre atribuţiile principale, verificarea legalităţii propunerilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, în special existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestora, precum şi validarea sau invalidarea propunerilor comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare şi parcelare.

Din verificările efectuate, prin sondaj, cu privire la modul de soluţionare a acestora de către Comisia locală de fond funciar Nana, au rezultat următoarele:

A.      Înregistrarea, verificarea si analizarea cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate s-a realizat în mod defectuos si cu nerespectarea condiţiilor legale.

1.     Analizarea şi soluţionarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate s-a realizat fără respectarea ordinii de înregistrare.

Din examinarea proceselor-verbale încheiate în urma şedinţelor de lucru ale Comisiei locale de fond funciar Nana, privind verificarea şi analizarea cererilor depuse conform legilor fondului funciar, s-a constatat faptul că verificarea, respectiv analizarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate nu a fost realizată în ordinea înregistrării acestora.

Analizarea şi aprobarea tuturor cererilor s-au realizat în mod defectuos, fără respectarea ordinii înregistrării lor.

Membrii Comisiei locale de fond funciar Nana au analizat şi aprobat unele cereri de reconstituire a dreptului de proprietate la scurt timp după depunerea acestora, iar în alte cazuri cererile au fost analizate chiar şi după doisprezece ani de la înregistrare.

2.             Întocmirea Anexelor prevăzute de Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005 s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor legale.

i)     Prevederi legale

Conform prevederilor art. 79 alin. (2) şi (4) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor,

 

Pagina 5 din 27

 

aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după analizarea şi verificarea cererilor de către comisiile locale de fond funciar, persoanele îndreptăţite se înscriu, după caz, în anexele prevăzute de Regulament, care se înaintează comisiei judeţene de fond funciar, pentru verificarea şi validarea acestora.

în Anexa nr. 23 prevăzută de Regulament se înscriu persoanele fizice pentru care nu există suprafeţe de teren agricol suficient pentru restituirea integrală a proprietăţii, cărora li se va acorda diferenţa de teren ori despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedată, precum şi în cazurile în care nu sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi reconstituite.

ii)                   În cazul Comisiei locale de fond funciar Nana, în urma fiecărei şedinţe de lucru privind verificarea şi analizarea cererilor depuse conform legilor fondului funciar, au fost constituite exemplare diferite ale Anexei nr. 23, şi nu doar un exemplar unic care să fie actualizat prin validarea noilor poziţii cu persoanele îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate.

„Anexele întocmite în baza aceluiaşi act normativ se suplimentează cu poziţii noi, pe măsura soluţionării cererilor; fiind unice fa nivelul unităţilor administrativ-teritoriale” [subl.ns.], conform precizărilor Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, transmise cu adresa nr. 679/SPCI/13.03.2014.

în fapt, s-a constatat că în perioada 2006-2012, Comisia locală de fond funciar Nana a înaintat Comisiei judeţene de fond funciar Călăraşi, spre validare, 18 exemplare ale Anexei nr. 23 prevăzută de Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cereri depuse în perioada 1997-2005.

3.                    Validarea Anexei nr. 23 de către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi s-a făcut fără ca cererile unor persoane înscrise în acest document să fi fost analizate şi aprobate, în prealabil, de către Comisia locală de fond funciar Nana.

La data de 28.08.2009, au fost verificate, analizate şi aprobate de către Comisia locală de fond funciar Nana, potrivit procesului-verbal nr. 1693/2009, cererea nr. 126/30.11.2005, cererea nr. 100/20.11.2005, cererea nr.

103/30.11.2005 si cererea nr. 26/21.09.2005.

La data de 09.12.2008, prin Hotărârea nr. 1806/2008, Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi a validat Anexa nr. 23 de la comuna

 

                    Pagina 6 din 27

 

Nana, în care erau înscrise şi persoanele care au formulat cele 4 cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.

Validarea Anexei nr. 23 de către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, s-a realizat fără ca cererile să fi fost analizate şi aprobate, în prealabil, de către Comisia locală de fond funciar Nana, cu încălcarea prevederilor art. 5 lit. a), b), d), h) şi art. 6 lit. e) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora comisiile locale de fond funciar preiau şi analizează cererile privind reconstituirea dreptului de proprietate, completează anexele la Regulament cu persoanele îndreptăţite, pe care le înaintează comisiei judeţene de fond funciar care, la rândul său, validează sau invalidează propunerile comisiei locale.

B.                     Reconstituirea dreptului de proprietate s-a realizat pe alte terenuri decât vechile amplasamente ale foştilor proprietari, fără obţinerea consimţământului persoanelor îndreptăţite, cu încălcarea prevederilor legale.

La art. 10 şi art. 34 alin. (4) şi (5) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prevedea, în mod imperativ, obligaţia obţinerii de către Comisia locală de fond funciar Nana a acceptului persoanelor pentru terenurile oferite în alt amplasament şi obligaţia înştiinţării persoanelor îndreptăţite de către autorităţile locale cu privire la data efectuării punerii în posesie.

În cadrul acţiunii de control, în documentele transmise de către Primăria Comunei Nana, nu au fost identificate înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea acestor obligaţii prevăzute de lege.

Mai mult, prin adresa nr. 276/17.02.2014, Primăria Comunei Nana a comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul că „în situaţiile în care reconstituirea nu s-a făcut pe vechiul amplasament, nu avem consemnat în scris acceptul foştilor proprietari sau al moştenitorilor acestora [subl.ns.]

în concluzie, Comisia locală de fond funciar Nana nu a efectuat demersurile legale obligatorii în vederea obţinerii acordului persoanelor îndreptăţite pentru reconstituirea dreptului de proprietate pe alte amplasamente decât cele pe care s-au aflat terenurile în trecut.

CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

 

                 Pagina 7 din 27

 

C.     Majoritatea angajaţilor din cadrul Primăriei Comunei Nana, precum si rudele si afinii acestora, au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

1.     Despre angajaţii Primăriei Comunei Nana

în perioada 2005-2014, în cadrul Primăriei Comunei Nana, şi-au desfăşurat activitatea, ca angajaţi, 14 persoane, dintre care 9 persoane au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv:

>      DOBRE Gheorghe, primarul comunei Nana în perioada 2008- 2014, a depus 2 cereri pentru o suprafaţă totală de 12,63 ha;

>      BUDEŞTEANU Dumitru, primarul comunei Nana în perioada 2005-2008, decedat în anul 2011, a depus 3 cereri pentru o suprafaţă totală de 10,24 ha;

>      DECU Florian, viceprimarul comunei Nana în perioada 2005-2008 şi asistent social în cadrul primăriei la momentul desfăşurării controlului, a depus

4 cereri pentru o suprafaţă totală de 27,89 ha;

>      PREDA Vasilica. contabil în cadrul primăriei în perioada 2005- 2014, a depus o cerere pentru o suprafaţă de 3,24 ha;

>      DOBRE Marian, agent agricol în cadrul primăriei în perioada 2005- 2014, a depus 2 cereri pentru o suprafaţă totală de 10,25 ha;

>      NEAGU Marius-Gelu, inginer cadastru în cadrul primăriei în perioada 2005-2014, a depus 2 cereri pentru o suprafaţă totală de 11,80 ha;

>      TUDORACHE Nicolae, casier în cadrul primăriei în perioada 2005- 2014, a depus o cerere pentru o suprafaţă de 4,30 ha;

>              PREDA Simona-Alina, referent în cadrul primăriei în perioada

2008-ianuarie 2014, şi fiica secretarei Primăriei Comunei Nana în perioada 2005*2014, NICULAE Tudoriţa, a depus o cerere pentru o suprafaţă de 9,00 ha;

>      LUNGU Daniela, asistent social în cadrul primăriei în perioada 2005-2009, a depus o cerere pentru o suprafaţă de 5,00 ha.

2.     Pespre rudele şi afinii angajaţilor Primăriei Comunei Nana

Totodată, alături de angajaţii Primăriei Comunei Nana, au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate şi rudele sau afinii acestora, dintre care menţionăm:

 

Pagina 8 din 27

 

>                     DOBRE Tudora, mama primarului DOBRE Gheorghe şi a

agentului agricol DOBRE Marian, a depus 2 cereri pentru o suprafaţă totală de 18,75 ha;

>                     NICULAE Marin, soţul secretarei Primăriei Comunei Nana, NICULAE Tudoriţa, a depus o cerere pentru o suprafaţă de 4,00 ha;

>                     PREDA Daniel, fiul contabilei Preda Vasilica si soţul referentului

 

PREDA Simona-Alina, respectiv ginerele secretarei Primăriei Comunei Nana, NICULAE Tudoriţa, a depus o cerere pentru o suprafaţă de 8,84 ha;

>                     NEAGU Georgeta, soţia inginerului de cadastru NEAGU Marius- Gelu, a depus 2 cereri pentru o suprafaţă totală de 10,57 ha;

>                     ACHIM Marin, socrul inginerului de cadastru NEAGU Marius- Gelu, a depus 3 cereri pentru o suprafaţă totală de 20,28 ha.

D.                    Membrii Comisiei locale de fond funciar Nana au aprobat si propus reconstituirea dreptului de proprietate atât în baza propriilor cereri, cât si a celor formulate de rudele sau afinii lor, ceea ce reprezintă posibile situaţii de conflict de interese.

Potrivit proceselor-verbale încheiate în urma şedinţelor de lucru ale Comisiei locale de fond funciar Nana, privind verificarea şi analizarea cererilor depuse conform legilor fondului funciar, membrii comisiei au aprobat şi propus spre validare cererile de reconstituire a dreptului de proprietate depuse chiar de către unii membrii ai comisiei sau de către rude sau afini ai acestora, respectiv:

>                     BUDEŞTEANU Dumitru, primarul comunei Nana şi preşedintele Comisiei locale de fond funciar Nana în perioada 2005-2008, decedat în anul 2011, a participat la analizarea, verificarea şi aprobarea unui număr de 3 cereri depuse de el însuşi.

>                     DOBRE Gheorghe. primarul comunei Nana şi preşedintele Comisiei locale de fond funciar Nana în perioada 2008-2014, a participat la analizarea, verificarea şi aprobarea unui număr de 2 cereri depuse de el însuşi, 2 cereri depuse de mama sa, DOBRE Tudora, precum şi o cerere depusă de fratele său, DOBRE Marian.

>                     DOBRE Marian, membru al Comisiei locale de fond funciar Nana în perioada 2005-2014, a participat la analizarea, verificarea şi aprobarea unui număr de 2 cereri depuse de el însuşi, 2 cereri depuse de fratele său,

                   Pagina 9 din 27

 

DOBRE Gheorghe, o cerere depusă de soţia sa, DOBRE Georgeta, precum şi 2 cereri depuse de mama sa, DOBRE Tudora.

>                     DECU Florian, viceprimar şi vicepreşedinte a! Comisiei locale de fond funciar Nana în perioada 2005-2008, a participat la analizarea, verificarea şi aprobarea unui număr de 4 cereri depuse de el însuşi.

>                     NEAGU Marius-Gelu, membru al Comisiei locale de fond funciar Nana în perioada 2005-2014, a participat la analizarea, verificarea şi aprobarea unui număr de 2 cereri depuse de el însuşi, 2 cereri depuse de soţia sa, NEAGU Georgeta, fostă ACHIM, precum şi 2 cereri depuse de socrul său, ACHIM Marin.

>                     NICULAE Tudorita. secretar al Comisiei locale de fond funciar Nana în perioada 2005-2014, a participat la analizarea, verificarea şi aprobarea cererii depuse de ginerele său, PREDA Daniel.

Prin aprobarea propriilor cereri, precum şi a celor depuse de rudele sau afinii lor până la gradul II inclusiv, prin înscrierea în anexele prevăzute de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin propunerea lor spre validare de către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, membrii Comisiei locale de fond funciar Nana, BUDEŞTEANU Dumitru (decedat în anul 2011), DOBRE Gheorghe, DOBRE Marian, DECU Florian, NEAGU Marius-Gelu şi NICULAE Tudoriţa, au participat la luarea unor decizii care au avut ca rezultat validarea Anexelor nr. 23 şi reconstituirea dreptului de proprietate privind terenuri agricole atât în favoarea membrilor comisiei, cât şi în favoarea rudelor sau afinilor acestora, până la gradul II inclusiv, ceea ce reprezintă posibile situaţii de conflict de interese.

IV.                   Despre sancţiunea nulităţii absolute prevăzute de lege pentru unele acte de reconstituire emise cu încălcarea prevederilor legale de către Comisia locală de fond funciar Nana, judetul Călăraşi

Din verificările efectuate cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole situate în extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi, a rezultat faptul că, în perioada 2005-2010, Comisia locală de fond funciar Nana, judeţul Călăraşi, a aprobat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru persoane care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri, şi anume: NICULAE Drăgana, POPA Maria, ŞTOLEA Elisabeta, VASILESCU Alexandru, ŞTOLEAâ

 

               Pagina 10 din 27

 

Ion, LUNGU Daniela, SAVU Gherghina, NEAGU Marius-Gelu (2 cereri), MOISE Stanca, TUDORACHE Nicolae.

În baza acestor cereri, a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafaţă totală de 59,76 ha în favoarea unor persoane care nu au avut teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie ori la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri.

Reconstituirea dreptului de proprietate s-a realizat, în mod nelegal, în următoarele condiţii:

A.      O parte din cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au avut anexate documente care se refereau la alte persoane decât autorii moştenirilor, care aveau acelaşi nume si prenume, însă nu erau rude cu titularii cererilor de reconstituire.

Solicitanţii VASILESCU Alexandru, ŞTOLEA Ion, SAVU Gherghina şi TUDORACHE Nicolae au afirmat, în cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, faptul că sunt moştenitori ai unor persoane pentru care au depus documente doveditoare ale dreptului de proprietate cu privire la unele suprafeţe de teren agricol.

Cu toate acestea, din datele comunicate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a rezultat făptui că persoanele indicate ca fiind autori ai moştenirilor nu erau rude cu persoanele care au depus cererile, ci doar au avut acelaşi nume şi prenume cu ascendenţii acestora.

Spre exemplu:

1.      VASILESCU Alexandru a obţinut reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren în suprafaţă de 7,13 ha, prin utilizarea unor documente referitoare la dreptul de proprietate al defunctului VASILESCU V. Ilie, cu toate că, în realitate, tatăl său s-a numit VASILESCU A. Ilie (cu prenumele tatălui Alexandru);

2.      SAVU Gherghina a obţinut reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren în suprafaţă de 7,00 ha prin depunerea unor înscrisuri privind dreptul de proprietate pe care l-a avut defuncta CRĂCIUN S. Tudora cu toate că, în realitate, soacra sa se numea CRĂCIUN D. Tudora (cu prenumele tatălui Dumitru);

 

Pagina 11 din 27

 

3.                    NICULAE Drăgana (fostă TĂRICINEANU) a obţinut reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren în suprafaţă de 3,75 ha, făcând dovada faptului că „Drăgana St. TăriceafindescifrabilŢ [subl.ns.] a deţinut această suprafaţă, însă, în realitate, prenumele tatălui solicitantei a fost Dumitru.

B.                    Comisia locală de fond funciar Nana a aprobat reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoane care nu au făcut dovada calităţii de moştenitor al unor persoane care au avut teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat.

Din verificarea cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate depuse la Primăria Comunei Nana, judeţul Călăraşi s-a constatat faptul că solicitanţii ŞTOLEA Elisabeta, LUNGU Daniela (fostă NEGOIŢĂ), MOISE Stanca, MORARU Gherghina, SCHIAUC Paula şi POPESCU Marioara nu au

depus documente din care să rezulte calitatea de moştenitori ai unor persoane care au avut teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat.

Astfel, cu toate că, la cereri, au fost anexate documente doveditoare ale dreptului de proprietate, acestea nu au fost însoţite de documente din care să rezulte legătura de rudenie cu autorii moştenirii sau calitatea de moştenitori a solicitanţilor.

C.                    Comisia locală de fond funciar Nana a aprobat reconstituirea dreptului de proprietate pentru POPA Maria (mama contabilei Primăriei Comunei Nana. PREDA Vasilica), cu privire la o suprafaţă de 5.37 ha. cu toate că aceasta a solicitat doar 5.00 ha si nu a depus documente din care să rezulte suprafaţa terenului solicitat, intrarea acestuia în cooperativa agricolă de producţie sau preluarea sa de către stat.

„Dovada” dreptului de proprietate asupra terenului solicitat s-a realizat doar prin declaraţiile a trei persoane (NICULAE Drăgana, IOSIF I. Dumitru şi NEDELCIU Eleonora) cu privire la faptul că POPA Filip, autorul moştenirii, ar fi deţinut teren pe raza comunei Nana.

Conform art. 6 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, „în situata în care nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă în reconstituirea dreptului de proprietate

 

Pagina 12 din 27

 

când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea". [subl.ns.]

Din dispoziţiile legale menţionate, a rezultat faptul că proba cu martori nu constituia temei pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru POPA Maria, din următoarele considerente:

 Reconstituirea dreptului de proprietate nu s-a făcut pe vechiul amplasament;

 Din declaraţiile de martori, anexate cererii de reconstituire, a rezultat faptul că declaraţiile nu au fost date de „proprietarii vecini sau moştenitorii tor, pe toate iaturiie terenului pentru care s-a cerut reconstituirea”.

D.     Comisia locală de fond funciar Nana a aprobat. în mod nelegal. cererile de reconstituire a dreptului de proprietate depuse de NEAGU Marius-Gelu, „inginer topoaraf" în cadrul primăriei si membru al Comisiei, pentru suprafaţa totală de 11.75 ha.

Caracterul nelegal al aprobării rezultă din următoarele împrejurări:  NEAGU Marius-Gelu nu a depus documente care să ateste calitatea sa de moştenitor al defuncţilor NEAGU Gheorghe şi MARIN Alecsandru.

 În certificatul de naştere al autorului moştenirii, MARIN Alexandru, anexat cererii de reconstituire, la rubrica „numele de familie al tatălui’ este menţionat „MARIN”, iar la rubrica „prenumele tatălui este menţionat „Neagu”. [subl.ns.]

 La dosarul de reconstituire a dreptului de proprietate au fost depuse declaraţiile olografe ale doi martori, prin care s-a atestat faptul că MARIN Alecsandru a fost „cunoscut şi sub numele de NEAGU Alexandru" şi că a avut în proprietate o suprafaţă de 4,00 ha. Din declaraţiile martorilor şi din cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate, a rezultat faptul că scrierea declaraţiilor olografe ale celor doi martori, anexate cererii de reconstituire, prezintă asemănări evidente cu scrierea cererii lui NEAGU Marius-Gelu.

 Documentele privind dovada dreptului de proprietate al autorilor NEAGU Gheorghe şi MARIN Alecsandru au fost solicitate Biroului Judeţean Călăraşi al Arhivelor Naţionale de către Primăria Comunei Nana abia la data de

 

Pagina 13 din 27

 

17.12.2013, ulterior iniţierii acţiunii de control de către Corpul de control al primului-ministru.

 Prin adresa nr. BJANCL-9-C-2014/09.01.2014, Biroul Judeţean Călăraşi al Arhivelor Naţionale a comunicat Primăriei Comunei Nana faptul că, din verificările efectuate în baza solicitării primăriei „(...) a rezultat că cetăţeanul Neagu Gheorghe nu figurează înscris. ” [subl.ns.]

^ Prin adresele nr. BJANCL-6-C-2014/09.01.2014 şi nr. BJANCL-31- C-2014/13.01.2014, referitoare la suprafeţele de teren deţinute de „Marin Alexandru zis Neagu Alexandru’, Biroul Judeţean Călăraşi al Arhivelor Naţionale a comunicat Primărei Comunei Nana faptul că „Marin Alexandru zis Neagu Alexandru” nu figurează înscris cu suprafeţe de teren arabil în documentele deţinute de Arhivele Naţionale, iar într-un „Tabel nominal cu locuitorii cărora li s-au înmânat planurile de cultură pentru însămânţările din toamna anului 1952" de la Primăria Comunei Nana, figurează înscrisă o persoană MARIN Alexandru, cu o suprafaţă de teren mai mică decât suprafaţa reconstituită solicitantului NEAGU Marius-Gelu. [subl.ns.]

V.                     Despre emiterea unor titluri de proprietate în tarlaua 28 din extravilanul comunei Nana, prin încălcarea dispoziţiilor legale, sancţionată prin nulitatea absolută

A.                     Cu toate că NICULAE Drăgana, POPA Maria, ŞTOLEA Elisabeta, VASILESCU Alexandru, ŞTOLEA Ion, LUNGU Daniela, SAVU Gherghina, NEAGU Marius-Gelu, MOISE Stanca şi TUDORACHE Nicolae nu au făcut dovada calităţii de persoane îndreptăţite, cererile depuse de aceştia au fost aprobate de Comisia locală de fond funciar Nana care a înscris persoanele în mai multe exemplare ale Anexei nr. 23, pe care le-a înaintat Comisiei judeţene de fond funciar Călăraşi, în vederea validării.

B.                     Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi a validat propunerile Comisiei locale de fond funciar Nana prin hotărârile nr. 668/2006, nr. 2056/2006, nr. 2211/2006, nr. 24/2007, nr. 248/2007 şi nr. 382/2009, cu consecinţa emiterii titlurilor de proprietate pe numele titularilor cererilor, asupra unor terenuri situate în tarlaua 28 din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi.

C.                     Ca urmare a validării, de către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, a propunerilor Comisiei locale de fond funciar Nana, au fost emise 11 titluri de proprietate, pentru o suprafaţă totală de 59,76 ha, cu încălcarea

 

Pagina 14 din 27

 

dispoziţiilor legale, pentru care legea prevede sancţiunea nulităţii absolute întrucât nu s-a făcut dovada calităţii de persoane îndreptăţite, astfel:

 Titlul de proprietate nr. 163625/20.04.2007, pe numele NICULAE Drăgana, pentru suprafaţa de 3,75 ha teren agricol situată în tarlaua 28, parcela 21 din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi;

 Titlul de proprietate nr. 163624/20.04.2007, pe numele POPA Maria, pentru suprafaţa de 5,37 ha teren agricol situată în tarlaua 28, parcela 20 din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi;

 Titlul de proprietate nr. 163642/17.05.2007, pe numele ŞTOLEA Elisabeta, pentru suprafaţa de 9,25 ha teren agricol situată în tarlaua 28, parcela 23 din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi;

 Titlul de proprietate nr. 163643/17.05.2007, pe numele VASILESCU Alexandru, pentru suprafaţa de 7,13 ha teren agricol situată în tarlaua 28, parcela 30 din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi;

 Titlul de proprietate nr. 163628/20.04.2007. pe numele ŞTOLEA Ion, pentru suprafaţa de 6,27 ha teren agricol situată în tarlaua 28, parcela 25 din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi;

Titlul de proprietate nr. 163641/17.05.2007, pe numele NEGOIŢĂ Daniela, pentru suprafaţa de 2,00 ha teren agricol situată în tarlaua 28, parcela 12 din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi;

Titlul de proprietate nr. 163633/17.05.2007. pe numele SAVU Gherghina, pentru suprafaţa de 7,00 ha teren agricol situată în tarlaua 28, parcela 33 din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi;

Titlul de proprietate nr. 167641/17.08.2009. pe numele NEAGU Marius-Gelu, pentru suprafaţa de 7,75 ha teren agricol situată în tarlaua 28, parcela 97 din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi;

 Titlul de proprietate nr. 167640/17.08.2009. pe numele NEAGU Marius-Gelu, pentru suprafaţa de 4,00 ha teren agricol situată în tarlaua 28, parcela 94 din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi;

 Titlul de proprietate nr. 167635/17.08.2009, pe numele MOISE Stanca, pentru suprafaţa de 4,00 ha teren agricol situată în tarlaua 28, parcela 99 din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi;

 Titlul de proprietate nr. 163619/20.04.2007, pe numele TUDORACHE Nicolae, pentru suprafaţa de 3,24 ha teren agricol situată în tarlaua 28, parcela 15 din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi.

 

Pagina 15 din 27

 

VI.     Despre dispoziţiile legale privind nulitatea absolută a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate emise cu încălcarea dispoziţiilor legilor fondului funciar

în conformitate cu dispoziţiile art. III alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, emise cu încălcarea dispoziţiilor legilor fondului funciar, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum ar fi actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie ori la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri.

Dispoziţiile art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997; cu modificările şi completările ulterioare, prevăd faptul că nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi de alte persoane care justifică un interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.

De asemenea, potrivit art. III alin. (24) din acelaşi act normativ, „în cazul unor înstrăinări succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat să remită preţul actualizat fostului proprietar rămas fără teren"

VII.    Despre soluţionarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate de către Comisia locală de fond funciar Nana, judeţul Călăraşi, cu încălcarea dispoziţiilor legale incidente în materia fondului funciar

Din verificările efectuate, prin sondaj, asupra cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, depuse la Primăria Comunei Nana, judeţul Călăraşi, a rezultat faptul că soluţionarea acestora s-a realizat cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia fondului funciar, respectiv:

 

Pagina 16 din 27

 

A.                    Unele documente privind dovada dreptului de proprietate, anexate cererilor, nu au fost semnate pentru conformitate cu documentele originale si nu poartă însemnele instituţiei emitente (Arhivele Nationale, primărie etc.).

Astfel de documente au fost anexate cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate depuse de NICULAE Drăgana, MOISE Stanca, MORARU Gherghina, ŞTOLEA Elena (2 cereri), FARJON Elena, BUDEŞTEANU Dumitru (decedat în anul 2011), ROTARU Dobriţa, DRĂGULIN Niculae.

B.                    Unele cereri nu au avut anexate certificatele de stare civilă. în conformitate cu dispoziţiile imperative ale art. 11 alin. (3) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005. cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate care nu au avut anexate certificatele de stare civilă au fost depuse de NICULAE Drăgana, VASILESCU Alexandru, ŞTOLEA Ion (2 cereri), LUNGU Daniela, MIHNEA Constantin, DECU Florian (2 cereri), ŞTOLEA Elisabeta, SAVU Gherghina.

C.                    Documentele anexate la majoritatea cererilor nu au fost semnate, pentru conformitate, de către solicitanţi, fiind încălcate dispoziţiile art. 11 alin. (6) si (7) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificăriie si completările ulterioare.

Astfel, documentele anexate, în copie xerox, la 23 de cereri din cele 31 de cereri verificate nu au fost certificate de către solicitanţi pentru conformitate cu documentele originale.

D.                    Unele extrase emise de Arhivele Naţionale privind suprafeţele de teren deţinute de autori au fost obţinute ulterior aprobării cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate de către Comisia locală de fond funciar Nana.

1.                    Comisia locală de fond funciar Nana a aprobat cererile de reconstituire depuse de SAVU Gherghina şi POPESCU Marioara, fără a deţine

                                Pagina 17 din 27

documente privind dovada dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole, acestea fiind emise de către Arhivele Naţionale, la solicitarea Primăriei Comunei Nana, ulterior aprobării cererilor.

Totodată, în procesele-verbale aferente şedinţelor Comisiei locale de fond funciar Nana în care s-au aprobat cererile de reconstituire a dreptului de proprietate depuse de către DECU Florian, ŞTOLEA Ion, ŞTOLEA Elisabeta, SCHIAUC Paula şi TUDORACHE Nicolae, pentru dovada dreptului de proprietate, au fost invocate documentele emise, la o dată ulterioară, de către Arhivele Naţionale, individualizate prin numărul de înregistrare şi data emiterii.

Spre exemplu, din procesul-verbal de şedinţă al Comisiei locale de fond funciar Nana nr. 1786 din data de 29.09.2006, a rezultat faptul că membrii comisiei au constatat că DECU Florian (la data respectivă viceprimar al comunei Nana şi membru al comisiei locale de fond funciar) a făcut dovada dreptului de proprietate întrucât „(...) a prezentat un extras de la Arhivele Naţionale cu numărul C-1447 din data de 09.11.2006, pentru care se va face comunicarea de propunere de reconstituire a proprietăţii", [subl.ns.]

2.     Primăria Comunei Nana a solicitat Biroului Judeţean Călăraşi al Arhivelor Naţionale documente doveditoare ale dreptului de proprietate la data de 17.12.2013, ulterior iniţierii acţiunii de control de către Corpul de control al primului-ministru, pentru mai multe persoane, printre care:

 NEAGU Marius-Gelu (2 cereri), angajat al primăriei şi membru în Comisia locală de fond funciar Nana;

 DECU Florian, angajat al primăriei şi membru în Comisia locală de fond funciar Nana;

 ŞTOLEA Elisabeta, soţia consilierului local ŞTOLEA Georgică, care este şi membru în Comisia locală de fond funciar Nana;

 LUNGU Daniela, fostă angajată a Primăriei Comunei Nana.

Ca urmare a solicitărilor primăriei, Biroul Judeţean Călăraşi al Arhivelor Naţionale a transmis documentele respective Primăriei Comunei Nana în luna ianuarie 2014. Aceste documente au fost anexate la cererile de reconstituire a dreptului de proprietate care erau deja aprobate de către Comisia locală de fond funciar Nana şi pentru care au fost emise titluri de proprietate solicitanţilor, în perioada 2007-2009.

 

Pagina 18 din 27

 

E.     Comisia locală de fond funciar Nana nu a aplicat sancţiunea

„decăderii" desi a solicitat titularilor cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, pentru susţinerea cererilor, să depună acte doveditoare, într- un anumit termen, „sub sancţiunea decăderii"

Comisia locală de fond funciar Nana a solicitat titularilor cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, pentru susţinerea cererilor, să depună acte doveditoare, într-un anumit termen, „sub sancţiunea decăderii’.

Deşi titularii cererilor nu au depus actele doveditoare solicitate în termenul stabilit de către comisie, nu s-a aplicat sancţiunea „decăderii". Mai mult, persoanele respective au fost chiar sprijinite de către reprezentanţii Primăriei Comunei Nana, prin efectuarea demersurilor la Arhivele Naţionale, pentru obţinerea acestor documente.

Astfel, deşi în cazul solicitanţilor ŞTOLEA Ion (2 cereri), SAVU Gherghina (3 cereri), NEAGU Marius-Gelu (2 cereri), MOISE Stanca, TUDORACHE Nicolae (2 cereri), MIHNEA Constantin, SCHIAUC Paula, ROTARU Dobriţa şi DRĂGULIN Niculae, Comisia locală de fond funciar Nana a solicitat documente doveditoare ale dreptului de proprietate, „sub sancţiunea decăderii" documentele au fost solicitate la Arhivele Naţionale chiar de către Primăria Comunei Nana, după expirarea termenului de depunere a acestora.

F.     Cererile aprobate de Comisia locală de fond funciar Nana nu au fost transmise către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi în termenul legal.

În conformitate cu prevederile art. 79 alin. (4) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Comisiei locale de fond funciar Nana avea obligaţia transmiterii cererilor către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, pentru verificarea şi validarea acestora, în termen de 45 de zile de data înregistrării.

Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost înaintate către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi în termene cuprinse între 197 de zile şi 1268 de zile, cu încălcarea obligaţiei legale de transmitere în termen de 45 de zile.

 

Pagina 19 din 27

 

G.                    Certificatele de stare civilă anexate cererilor de reconstituire a

dreptului de proprietate au fost emise în afara cadrului legal, fiind înscrisuri care nu produc efecte juridice.

În cazul cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate, depuse la Primăria Comunei Nana, judeţul Călăraşi, de către NICULAE Drăgana, POPA Maria, ŞTOLEA Elisabeta, ŞTOLEA Ion, SAVU Gherghina, NEAGU Marius-Gelu, MOISE Stanca, ŞTOLEA Elena, MIHNEA Constantin, DECU Florian, BUDEŞTEANU Dumitru (decedat în anul 2011), DOBRE Georgeta şi PREDA Vasilica, au fost anexate „certificate de stare civilă”, care nu au fost întocmite conform dispoziţiilor legale în vigoare la momentul emiterii acestora.

La solicitarea Corpului de control al primului-ministru, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a comunicat faptul că certificatele de stare civilă transmise de către Primăria Comunei Nana nu sunt înscrisuri oficiale potrivit dispoziţiilor legale în materie de stare civilă în vigoare la data eliberării acestora, făcând această menţiune pentru fiecare înscris în parte.

Aceste „certificate” de stare civilă, anexate cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, prezintă următoarele caracteristici principale:

 Documentele poartă menţiunea „Tipărit de ROTAREXIM S.A. Rm. VÂLCEA”, iar potrivit adresei nr. 3411811/19.02.2014, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, „certificatele de stare civilă tipărite de către societatea ROTAREXIM S.A. Râmnicu Vâlcea nu sunt înscrisuri autentice singura instituţie competentă să asigure confecţionarea acestora fiind Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. [subl.ns.]

 Cu toate că, în documentele respective s-a menţionat faptul că ar fi fost eliberate de Primăria Comunei Nana/Consiliul Local al Comunei Nana, în perioada 1913-1993, acestea poartă menţiunea „Tip Lg. 119/1996'. [subl.ns.] (n.n. - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă).

 „Certificatele” poartă im presiunea unei ştampile cu menţiunea „ROMÂNIA, CONSILIUL LOCAL NANA, JUD. CĂLĂRAŞI STARE CIVILĂ", cu stema României în centru.

Reprezentanţii Primăriei Comunei Nana, judeţul Călăraşi, au folosit formulare tipizate emise în afara cadrului legal, ca înscrisuri oficiale,

Pagina 20 din 27

 

în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra unor terenuri agricole, în condiţiile în care aceste documente nu erau înscrisuri oficiale, iar dispoziţiile art. 11 alin. (3), (6) şi (7) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prevedeau, în mod imperativ, anexarea la cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate a unor copii xerox ale certificatelor de stare civilă, semnate pentru conformitate, pe propria răspundere, de către solicitanţi, în vederea dovedirii calităţii de persoană îndreptăţită.

VIII.    Despre emiterea titlurilor de proprietate în tarlaua 28 din extravilanul comunei Nana. în baza cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate aprobate prin încălcarea prevederilor legale

A.      Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate depuse la Primăria Comunei Nana, judeţul Călăraşi, nu îndeplineau condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale incidente în materia fondului funciar. Cu toate acestea, cererile au fost aprobate de către Comisia locală de fond funciar Nana, care a înscris titularii cererilor în mai multe exemplare ale Anexei nr. 23, pe care le-a înaintat Comisiei judeţene de fond funciar Călăraşi, în vederea validării.

B.      Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi a validat propunerile Comisiei locale de fond funciar Nana prin hotărârile nr. 668/2006, nr. 1183/2006, nr. 2056/2006, nr. 2211/2006, nr. 24/2007, nr. 248/2007, nr. 90/2009, nr. 382/2009 şi nr. 471/2009, cu consecinţa emiterii titlurilor de proprietate pe numele titularilor cererilor, asupra unor terenuri situate în tarlaua 28 din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi.

C.      Ca urmare a validării, de către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, a propunerilor Comisiei locale de fond funciar Nana, au fost emise, cu încălcarea dispoziţiilor legale, 22 de titluri de proprietate, pentru o suprafaţă totală de 218,15 ha, situată în extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi, tarlaua 28 parcelele 10,11,13,14,15,17,18,19, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 95, 96, 98,100 şi 101.

 

Pagina 21 din 27

 

IX.                    Despre încheierea, în condiţii nelegale, a contractelor de arendare a terenurilor agricole obţinute prin reconstituirea dreptului de proprietate, cu încălcarea legii

A.                    În perioada 2006-2007, la Primăria Comunei Nana, judeţul Călăraşi au fost înregistrate mai multe contracte de arendare încheiate, în calitate de arendatori, de persoane care nu aveau calitatea de deţinători legali ai terenurilor agricole ce au făcut obiectul acestor contracte.

Contractele de arendare au fost încheiate de arendatori, menţionându- se că sunt titulari ai dreptului de proprietate, în condiţiile în care titlurile de proprietate au fost emise ulterior încheierii contractelor de arendare, respectiv:

✓ DECU Florian, ŞTOLEA Elena, TUDORACHE Nicolae, SFETESCU Petre-Viorel şi ŞTOLEA Elisabeta, au încheiat în anul 2006, contracte de arendare cu societatea CRIS TIM 2002 S.R.L, reprezentată de ŞTOLEA Elena, fără ca aceştia să fie proprietari ai terenurilor sau deţinători legali ai acestora;

Contractele de arendare au fost încheiate în condiţiile în care Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi nici măcar nu aprobase anexele în care au fost          înscrise persoanele                respective, în vederea       reconstituirii dreptului de

proprietate.

                      SCHEAUC Paula, POPESCU Marioara, DOBRE Zoia, SAVU Gherghina, MIHNEA Constantin, PREDA Vasilica, VASILESCU ALexandru şi NICULAE Drăgana, au încheiat în anul 2007, contracte de arendare cu societatea AMYGO M.T. S.R.L., reprezentată de NICULAE Marin şi PREDA Simona-Alina, fără ca aceştia să fie proprietarii terenurilor sau deţinătorii legali ai acestora.

La momentul încheierii contractelor de arendare, terenurile

agricole, obiect al acestor contracte, făceau parte fie din domeniul privat al statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, fie din domeniul privat al comunei, respectiv din rezerva Comisiei locale de fond funciar Nana, judeţul Călăraşi.

în                 conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin.    (4) din Legea arendării nr. 16/1994, cumodificările                            şi

completările ulterioare, în vigoare la momentul

încheierii contractelor de arendare, erau „valabile şi opozabile numai contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local, în condiţiile prezentei legt’, iar potrivit prevederilor art. 2 din acelaşi act normativ, contractele

Pagina 22 din 27

 

de arendare trebuiau să fie încheiate de către „proprietar; uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri agricole”, [subl.ns.]

În concluzie, contractele de arendare înregistrate, în perioada 2006- 2007, la Primăria Comunei Nana, încheiate, în calitate de arendatori, de persoane care nu aveau calitatea de deţinători legali ai terenurilor agricole ce au făcut obiectul acestor contracte, contrar dispoziţiilor legale în vigoare la momentul încheierii acestora, erau contracte nevalabile şi neopozabile terţilor.

B.      În anul 2009, terenurile agricole care au făcut obiectul arendării, în condiţii nelegale, au fost cumpărate de societatea BERFIGE S.R.L., de la mai multe persoane fizice.

Ulterior, în calitate de proprietar, societatea BERFIGE S.R.L. a încheiat contractele de arendare nr. 122/28.09.2009, nr. 123/28.09.2009 şi nr. 152/28.09.2009 cu societatea AMYGO M.T. S.R.L., reprezentată de PREDA Simona-Alina (referent în cadrul Primăriei Comunei Nana şi fiica doamnei NICULAE Tudoriţa, secretarul unităţii administrativ-teritoriale), contractele având ca obiect tocmai aceste terenuri arabile extravilane.

Contractul de arendare nr. 152, încheiat în data de 04.03.2010 între societatea BERFIGE S.R.L., reprezentată de BERTOLA Fioravante (cetăţean italian), în calitate de arendator şi societatea AMYGO M.T. S.R.L., reprezentată de PREDA Simona-Alina, în calitate de arendaş, a fost înregistrat în registrul special al contractelor de arendare de la Consiliul Local Nana, judeţul Călăraşi, cu data de 28.09.2009.

X.      Despre vânzarea terenurilor agricole obţinute ilegal, prin reconstituirea dreptului de proprietate cu încălcarea legii

A.      După reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi, realizată cu încălcarea dispoziţiilor legale, în perioada 2009-2010, aceste suprafeţe au fost înstrăinate către societatea BERFIGE S.R.L., prin încheierea a 8 contracte de vânzare-cumpărare.

Prin aceste contracte, societatea BERFIGE S.R.L. a achiziţionat un număr de 35 de parcele de teren agricol din extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi, din care 33 de parcele situate în tarlaua 28 şi 2 parcele situate în tarlaua 33, în suprafaţă totală de 290,41 ha.

 

Pagina 23 din 27

 

Suma totală plătită de către societatea BERFIGE S.R.L., în perioada

2009-2010, pentru cumpărarea celor 35 de parcele de teren agricol, în suprafaţă totală de 290,41 ha, a fost de 3.437.647,92 RON.

B.                    Din documentele transmise Corpului de control al primului- ministru de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi, cu adresa nr. 25072/16.12.2013, a rezultat faptul că pentru 29 din cele 33 de parcele situate în tarlaua 28, însumând o suprafaţă de 277,91 ha, contractele de vânzare-cumpărare au fost încheiate, pentru vânzător, de către PREDA Simona-Alina, referent în cadrul Primăriei Comunei Nana şi fiica secretarului primăriei, NICULAE Tudoriţa, care a fost împuternicită, în acest sens, de către proprietarii terenurilor respective.

Totodată, din documentele transmise Corpului de control al primului- ministru de către Primăria Comunei Nana, a rezultat că PREDA Simona-Alina este căsătorită cu PREDA Daniel, fiul contabilei primăriei, PREDA Vasilica.

C.                    Societatea BERFIGE S.R.L. a fost înfiinţată la data de 23.07.2009, având ca asociat unic pe BERTOLA Mara, cetăţean italian, iar de la înfiinţare şi până la data de 03.12.2012, societatea a avut sediul provizoriu declarat la cabinetul de avocat „TOMA Gabriel".

în perioada 2009-2013, societatea a avut ca asociat unic pe BERTOLA Mara şi administratori pe cetăţenii italieni BERTOLA Fioravante, RETTAGLIATA

Gemma si BERTOLA Mara.

i

Prin adresa nr. 2686213/25.02.2014, Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul că BERTOLA Fioravante, RETTAGLIATA Gemma şi BERTOLA Mara nu figurează cu domiciliul sau reşedinţa înregistrate pe teritoriul României.

Potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu

adresa nr. G5-1/4568/25.03.2014, datele de identificare si documentele de legitimare ale administratorilor societăţii BERFIGE S.R.L. depuse la autorităţile statului român corespund cu informaţiile înregistrate în bazele de date ale autorităţilor judiciare italiene.

D.                    Obiectul principal de activitate al societăţii BERFIGE S.R.L. l-a reprezentat „Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii" însă, potrivit datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Sector 5 a

 

                             

Pagina 24 din 27

 

Finanţelor Publice, prin adresele nr. 65181/20.02.2014 şi nr. 123/27.02.2014, în perioada 2009-30.06.2013, societatea BERFIGE S.R.L. nu a înregistrat venituri din activitatea principală.

Prin adresa nr. 65181/20.02.2014, Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Sector 5 a Finanţelor Publice a comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul că societatea „a fost declarată inactivă începând cu data de 24.08.2012 ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor declarative”, precum şi faptul că, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societatea BERFIGE S.R.L. „nu funcţionează la sediul social declarat.” [subl.ns.]

E.                     La data de 09.09.2013, societatea BERFIGE S.R.L. a vândut suprafaţa de 290,41 ha de teren agricol, achiziţionată în perioada 2009-2010, pe teritoriul administrativ al comunei Nana, judeţul Călăraşi, către o persoană fizică, pentru suma de 5.844.864,26 RON.

Potrivit documentelor şi informaţiilor transmise prin adresele nr. 65181/20.02.2014 şi nr. 123/27.02.2014 ale Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Sector 5 a Finanţelor Publice, până la data formulării răspunsului către Corpul de control al primului-ministru, societatea nu depusese bilanţul semestrial pentru activitatea desfăşurată în perioada 31.06.2013-31.12.2013. De asemenea, societatea BERFIGE S.R.L. nu a depus declaraţia privind impozitul pe profit aferentă anului 2013, în vederea stabilirii valorii impozitului datorat statului pentru profitul obţinut în urma vânzării terenurilor.

Conform prevederilor legale referitoare la introducerea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate, termenul de depunere a acestora, pentru societăţi, este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până la data de 30.05.2014.

                                 *  * *

Raportul de control privind verificarea respectării dispoziţiilor legale în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate în extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi nu constituie un act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Raportul de control reprezintă un act de informare a primului-ministru şi de sesizare a organelor de urmărire penală competente, în legătură cu posibile fapte de natură

 

Pagina 25 din 27

 

penală, ca formă de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control.

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, organele de control au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală competente, în vederea efectuării de cercetări, ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni care constituie o încălcare a dispoziţiilor a căror respectare o controlează.

Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuţii de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind operaţiunile sau actele ilicite în legătură cu care au rezultat indicii de săvârşire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunilor şi asupra vinovăţiei.

* * *

În vederea valorificării aspectelor constatate în Raportul de control privind verificarea respectării dispoziţiilor legale în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate în extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi, acesta va fi transmis la:

1.     Primăria Comunei Nana, judeţul Călăraşi;

2.     Instituţia Prefectului - Judeţul Călăraşi;

3.     Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor;

4.     Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

5.     Agenţia Domeniilor Statului;

6.     Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

7.     Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru verificarea aspectelor constatate la capitolul II.2.;

8.     Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, spre informare;

9.     Ministerul Afacerilor Interne, spre informare;

10.    Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, spre informare;

11.    Secretariatul General al Guvernului, spre informare;

                                      Pagina 26 din 27

12.    Cancelaria Primului-Ministru, spre informare;

13.    Agenţia Naţională de Integritate, pentru verificarea aspectelor constatate la capitolul II.2.;

14.    Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru cercetarea posibilelor fapte de natură penală.

La Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Secretariatul General al Guvernului şi Cancelaria Primului-Ministru se va transmite, în copie, şi sinteza raportului de control.

 

Ion LAZĂR

Secretar de Stat,                        

Şeful Corpului de control al primului-ministru

 

Constantin LICA

Director General

 

Ion-Adrian BASARABĂ

Director, coordonator

 

Echipa de control:

 

Irina-Oana ISBĂŞESCU - consilier, coordonator

Marinei-Mihai ILISEI - consilier