Publicat: 17 Mai, 2018 - 08:43

FIŞĂ DE PREZENTARE - UAT MUNICIPIUL SIBIU

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară: 3 SPRIJINIREA TRANZIŢIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON

Prioritatea de investiţii: 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENŢEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A

ENERGIEI ŞI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE,
INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, ŞI ÎN SECTORUL LOCUINŢELOR
OPERAŢIUNEA: B-CLĂDIRI PUBLICE

Proiectul aferent cererii de finanţare: COD SMIS 118154

Titlul: REABILITAREA ŞCOLII GIMNAZIALE NR.21 SIBIU ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII EFICIENŢEI ENERGETICE

Solicitant - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SIBIU

Localizare proiect - Regiunea 7 Centru, jud. Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Luptei, nr. 27. Durata de implementare: 52 luni, respectiv între data 16.12.2015 şi data 31.03.2020, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Sibiu prin reabilitarea termică a clădirii Şcolii Gimnaziale nr. 21 Sibiu, str. Luptei, nr.27.

Obiectivele specifice al proiectului: Scăderea consumului anual de energie primară din surse neregenerabile cu cel puţin 40% la Şcoala Gimnazială nr.21 Sibiu.

Realizarea unui consum de energie din surse regenerabile de cel puţin 20% din consumul total, prin utilizarea sistemelor alternative de producere a energiei la Şcoala Gimnazială nr.21 Sibiu.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu minim 40% generând un efect pozitiv asupra mediului şi schimbărilor climatice la Şcoala Gimnazială nr.21.

Ameliorarea aspectului urbanistic prin măsurile unitare de anvelopare termică a unităţii de învăţământ - Şcoala Gimnazială nr.21 Sibiu.

Indicatori prestabiliţi de realizare:

Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice - 639.763,25 Kwh/an.

Reducerea gazelor cu efect de seră - scăderea anuală estimată : 116,66 tone de CO2.

Beneficiarii direcţi ai proiectului

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cei 711 elevi, 35 de cadre didactice şi 10 persoane aferente

personalului auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.21 din Municipiul Sibiu pe strada Luptei nr. 27.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului

Populaţia oraşului Sibiu şi în special locuitorii din cartierul Hipodrom prin măsurile care vor conduce la reducerea emisiilor de CO2.

Municipiul Sibiu va beneficia în urma proiectului prin îmbunătăţirea aspectului urbanistic.

Directorul Şcolii Gimnaziale nr.21, d-na Tetileanu Cerasela - Mihaela a fost consultat pe parcursul elaborării documentaţiei tehnico-economice cu privire la măsurile necesare în vederea creşterii eficienţei energetice a imobilului. Dânsa va fi implicat pe parcursul derulării proiectului prin asigurarea desfăşurării investiţiei fără dificultăţi. Municipalitatea Sibiu, prin Biroul pentru Proiecte cu Finanţare Internaţională va urmării desfăşurarea proiectului în concordanţă cu documentaţia tehnico-economică şi va asigura derularea investiţiei potrivit calendarului de activităţi.

Bugetul proiectului:

Valoare totală a proiectului (RON) 7.459.258,93; Valoare eligibilă (RON); Total eligibil 7.459.258,93; din care: FEDR 6.340.370,09; Buget naţional 969.703,66; Contribuţie beneficiar 149.185,18 din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 7.310.073,75 lei (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.618.275,43 euro, 1 euro = 4,5172 lei (cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului).