Publicat: 6 Iunie, 2012 - 08:59

Pentru a asigura un regim cât mai transparent al procesului de luare a deciziilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului face publice criteriile care stau la baza repartizării către universităţi a cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013. Conform legislaţiei în vigoare, studiile universitare de licenţă se pot organiza în regim de finanţare de la bugetul de stat de către instituţii de învăţământ superior de stat, respectiv în regim cu taxă de către instituţii de învăţământ superior de stat şi particular acreditate şi instituţii de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu.

 Cifra de şcolarizare pentru studiile organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat este aprobată anual de Guvern (HG nr. 549/2012). MECTS alocă universităţilor de stat cifra de şcolarizare aprobată de Guvern, având în vedere următoarele criterii: Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor, rezultatele ierarhizării programelor de studii ale universităţilor acreditate din sistemul naţional de învăţământ din România, capacitatea de şcolarizare a programelor de studii performante şi numărul estimat al absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promoţia 2012 şi din promoţiile anterioare. Un alt criteriu îl reprezintă cifrele de şcolarizare finanţate de la bugetul de stat în ultimii ani, fundamentate pe propunerile înaintate de conducerile instituţiilor de învăţământ superior de stat pe baza capacităţii lor de şcolarizare.
 
Repartizarea cifrei de şcolarizare către universităţi ţine cont şi de propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior privind repartizarea cifrelor de școlarizare, prin alocarea de granturi de studii finanţate de la buget pentru universităţile de stat, respectiv propunerile universităţilor de stat privind programele de studii şi numărul de locuri pentru şcolarizarea unor tineri de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diaspora..
 
Cifra de şcolarizare alocată de MECTS unei universităţi de stat se repartizează de către senatul universitar, astfel încât să fie stimulate domeniile prioritare şi programele de studii performante.
Cifra de şcolarizare pentru studiile organizate în regim cu taxă este aprobată de către senatul universitar. Acesta aprobă cifra de şcolarizare cu taxă numai pentru programe de studii universitare de licenţă care funcţionează legal, în condiţiile stabilite prin actul de autorizare provizorie, respectiv acreditare, pentru fiecare formă de învăţământ, fiecare limbă de predare şi pentru fiecare locaţie geografică în care se desfăşoară. Cifra totală de şcolarizare pentru fiecare program de studii universitare de licenţă, finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă, nu poate depăşi capacitatea maximă de şcolarizare aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.