5 august 2021

Curtea de Conturi: Nereguli grave la TVR

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Curtea de Conturi a efectuat un control la TVR, iar în urma acestuia s-au găsit o serie de nereguli legate de modul în care instituția a cheltuit fondurile avute la dispoziție.

”Societatea Română de Televiziune (SRTv) funcționează ca un serviciu public autonom de interes național, independent editorial, ce își desfășoară activitatea sub controlul Parlamentului. SRTv a fost înființată în baza Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare.În urma misiunii de audit desfășurate au fost constatate unele erori și omisiuni în evidența contabilă, precum și abateri de la legalitate, regularitate, economicitate, eficacitate și eficiență în utilizarea fondurilor publice și administrării patrimoniului, care au avut drept consecință denaturarea semnificativă a situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2019, astfel încât opinia exprimată de echipa de audit a fost o opinie contrară.

Cu privire la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare:

– menținerea nejustificată în evidența contabilă, ca mijloace fixe, a unor active fixe corporale în valoare totală de 1.531,2 mii lei, complet amortizate, în condițiile în care valoarea de intrare a bunurilor, stabilită de HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, impunea înregistrarea acestora ca obiecte de inventar. În timpul misiunii de audit, abaterea a fost remediată operativ;

– nevalorificarea unor studii de fezabilitate în valoare de 1.207,2 mii lei, întocmite în anul 2008 și neutilizate în realizarea obiectivelor de investiții, fiind menținute nejustificat în soldul contului „Imobilizări corporale în curs de execuţie” și în situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2019;

– neînregistrarea în contabilitate și nereflectarea în situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2019 a contravalorii unor echipamente transferate către SRTv, în baza unui acord-cadru de servicii, în care SRTv a fost parte în contract. În timpul misiunii de audit, abaterea a fost remediată operativ;

– contabilitatea furnizorilor, respectiv a obligațiilor rezultate din contractele civile-activitate independentă, convenții civile, drepturi de autor, colaboratori și drepturi conexe colaboratori nu este organizată din punct de vedere analitic, pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte;

– înregistrarea direct pe cheltuieli în contul „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” a sumei de 36,3 mii lei, reprezentând contravaloarea achiziției tâmplăriei termopan. Abaterea a fost remediată în timpul misiunii de audit;

– neevidențierea în conturi în afara bilanțului a unor garanții de bună execuție în valoare de 103,6 mii lei. Cu privire la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern:

– nestabilirea indicatorilor de performanță pentru activitățile desfășurate, în vederea monitorizării eficacității și atingerii obiectivelor, Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor nefiind implementat;

– neexercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor categoriilor de operațiuni economice, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la calitatea gestiunii economico-financiare:

– nerespectarea prevederilor OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, prin semnarea și înregistrarea unor contracte de achiziții (angajamente legale) înainte de rezervarea creditelor bugetare necesare plății acestora;

– în baza unui contract de leasing operațional au fost utilizate resurse financiare în valoare de 60,7 mii lei, pentru plata chiriei pentru trei autovehicule pe care entitatea nu le-a folosit.

efectuarea unei analize pentru identificarea cauzelor care au condus la nevalorificarea studiilor de fezabilitate realizate în anul 2008 și, după caz, întreprinderea demersurilor care să conducă la introducerea lor în circuitul economic;

 analiza sumelor înregistrate în contul „Imobilizări corporale în curs de execuţie”, astfel încât în această evidență să fie reflectate doar operațiunile stabilite conform prevederilor legale;

 organizarea, ținerea și conducerea contabilității instituției, astfel încât să se asigure controlul operațiunilor și determinarea cuantumului obligațiilor pe fiecare persoană fizică și juridică în parte, potrivit cerințelor art. 16 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;

analizarea procedurilor de achiziție în derulare, pentru care s-au constituit garanții de bună execuție a contractelor și înregistrarea acestora în contul „Garanția bancară pentru bună execuție”, după caz, astfel încât soldul contului să ofere o imagine corectă a angajamentelor primite de entitate la un moment dat;

finalizarea demersurilor inițiate în vederea implementării Standardului 7 – Monitorizarea performanţelor, astfel încât, prin intermediul unor indicatori relevanţi, să se poată asigura supravegherea și urmărirea performanţelor activităţilor aflate sub coordonare, să se poată identifica eventualele abateri de la ţintele stabilite şi să se dispună luarea măsurilor de corecţie necesare;

 elaborarea unei proceduri de lucru actualizate, privind organizarea și exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu în SRTv pe categoriile de operațiuni economice;

dispunerea măsurilor care se impun, astfel încât angajamentele legale, respectiv toate actele prin care SRTv contractează o datorie faţă de terţii creditori să fie precedate de angajamente bugetare, respectiv de rezervarea creditelor necesare plăţii angajamentelor legale.”, arată un raport al Curții de Conturi.