4 octombrie 2022

Decizii ale Curții Constituționale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

I. În şedinţa din data de 29 iunie 2022, Curtea Constituţională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi:

– a admis sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare este neconstituţională, în ansamblul său.

În esenţă, Curtea a reţinut că transferul unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, cu schimbarea titularului dreptului de proprietate, nu se poate realiza în mod implicit prin anexele la lege, fără a exista un temei-cadru pentru acesta. Totodată, nu există acordul valid al unităţii administrativ- teritoriale pentru realizarea acestui transfer. În consecinţă, legea criticată creează confuzii cu privire la regimul juridic al terenurilor din domeniul public al statului.

– a admis sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Avocatul Poporului şi a constatat că Legea privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară este neconstituţională, în ansamblul său.

În esenţă, Curtea a reţinut că, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004, s-au născut raporturi juridice care se află în curs de derulare, iar abrogarea acestei ordonanţe de urgenţă, deşi reprezintă opţiunea legiuitorului, trebuie însoţită de norme tranzitorii. Or, legiuitorul nu a reglementat astfel de norme. Totodată, legea criticată transferă administrarea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară de la Agenţia Domeniilor Statului la consiliile locale, fără a exista un acord al unităţilor administrativ-teritoriale. Curtea a constatat că un asemenea transfer se poate realiza prin hotărâre a Guvernului şi doar cu acordul unităţilor administrativ-teritoriale vizate.

II. În aceeaşi şedinţă, Curtea Constituţională a amânat dezbaterile în următoarele cauze:

– pentru data de 6 iulie 2022, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, obiecţie formulată de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România;

– pentru data de 14 septembrie 2022:
1. Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea art.56 ind.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, obiecţie formulată de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România;

2. Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, obiecţie formulată de Guvernul României;

3. Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii precum şi pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, precum şi ale art.V din Ordonanţa Guvernului nr.18/2021, obiecţie formulată de Avocatul Poporului.

Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale