Publicat: 9 Noiembrie, 2017 - 10:23

În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcționare a piețelor financiare nebancare supravegheate — asigurări, piață de capital și pensii private, printre care:

Reglementare

Modificarea și completarea Normei ASF nr. 39/ 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.

Supraveghere și control

Rezultatele controlului periodic desfășurat la societatea AG — Broker de Asigurare S.R.L.;

Retragerea autorizației de funcționare a brokerilor de asigurare și/ sau reasigurare care nu au respectat prevederile deciziilor emise de ASF cu privire la reînceperea activității/ menținerea suspendării/ încetării activității de intermediere;

Retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare ca broker de asigurare a societății First Car Broker de Asigurare S.R.L.;

Radierea colaboratorilor din registrele intermediarilor/ societăților de asigurare care nu mai dețin autorizație de funcționare.

Autorizare — Avizare

Numirea doamnei Judit Agnes Havasi în funcția de membru si Presedinte al Consiliului de Supraveghere la societățile BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A. și Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea doamnei Judit Agnes Havasi în funcția de membru si Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească — Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnilor Francois Benoit Jean-Baptiste Pierre Coste și Gabriel Marcu în funcția de membru al Consiliului de AdministraȚie la societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);

Numirea domnului Toma Cătălin în funcția de conducător executiv (Director general) al societății Crux Insurance Broker S.R.L.;

Modificarea actului constitutiv al societății Kunden Broker de Asigurare S.R.L. ca urmare a majorării capitalului social cu suma de 1.250.000 lei, de la valoarea de 250.000 lei la valoarea de 1.500.000 lei;

Modificarea Actului constitutiv al societății Artimm General Asig Broker de Asigurare S.R.L (numire administrator);

Retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea SIN S.A. București, ca urmare a radierii societății din Registrul Comerțului;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării la ASF a acțiunilor emise de societatea Sphera Franchise Group S.A. București;

Prospectul aferent emisiunii de noi acțiuni al societății Galfinband S.A. Galați;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus;

Avizarea și reavizarea a 29 agenți și retragerea avizelor pentru alți 6 agenți care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

Diverse

Informare cu privire la punctul de vedere al ASF referitor la Proiectul de Lege pentru modificarea art.19 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/ 1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31 /1990, precum și modificarea Legii nr.1/ 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

Analiza de specialitate referitoare la existența unor posibile indicii privind incidența dispozițiilor legale în materia abuzului pe piață în ceea ce privește activitatea de tranzacționare la BVB în perioada 30-31.08.2017 a acțiunilor emise de instituții de credit în contextul vehiculării în spațiul public a unor informații referitoare la o posibilă suprataxare a băncilor comerciale. Sub acest aspect analiza a relevat faptul că nu sunt întrunite condițiile impuse de cadrul legal pentru existența unei fapte de manipulare a pieței prin diseminarea de informații false sau înșelătoare, astfel cum aceasta este definită în Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.