Publicat: 28 Februarie, 2017 - 17:17

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 28 februarie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor (PH CD 13/2017) – 263 voturi pentru.
2. Proiectul de Hotărâre privind eliberarea din funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților, ca urmare a cererii de demisie (PHCD 14/2017) – 272 voturi pentru.
3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 15 /2017) – 279 voturi pentru.
4. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 474/2015) – lege ordinară – 279 voturi pentru, 2 abţineri.
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 264/2013) – lege ordinară – 281 voturi pentru, 1 abţinere.
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea art.1¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PL-x 416/2016) – lege ordinară – 283 voturi pentru.
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea alin.(4) al art.24¹ din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr.1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1.191/69 şi nr.1.107/70 ale Consiliului (PL-x 311/2016) – lege ordinară – 284 voturi pentru.
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE co-finanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016 (PL-x 13/2017) – lege ordinară – 288 voturi pentru.
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE co-finanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la București, la 15 iulie 2016 (PL-x 14/2017) – lege ordinară – 288 voturi pentru.
10. Legea privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 810/2015/2016) – lege ordinară – 287 voturi pentru, 1 abţinere.
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 420/2016) – lege ordinară – 291 voturi pentru, 1 abţinere.
12. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 303/2016) – lege ordinară Procedură de urgenţă – 201 voturi pentru, 31 împotrivă, 61 abţineri.
13. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 415/2016) – lege ordinară Procedură de urgenţă – 205 voturi pentru, 32 împotrivă, 59 abţineri.
14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei între România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 (PL-x 19/2017) – lege ordinară – 294 voturi pentru.
15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016 (PL-x 18/2017) – lege ordinară – 298 voturi pentru.
16. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015 (PL-x 17/2017) – lege ordinară – 296 voturi pentru.
17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucureşti (PL-x 16/2017) – lege ordinară – 295 voturi pentru, 1 împotrivă.
18. Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 (PL-x 15/2017) – lege ordinară – 297 voturi pentru.
19. Proiectul de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (PL-x 423/2016) – lege ordinară – 296 voturi pentru, 2 abţineri.
20. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor (PL-x 396/2016) – lege ordinară – 265 voturi pentru, 29 împotrivă, 2 abţineri.
21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PL-x 176/2015) – lege ordinară – 292 voturi pentru.
22. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL-x 673/2015) – lege ordinară – 297 voturi pentru, 1 împotrivă.
23. Proiectul de Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL-x 327/2016) – lege ordinară – 296 voturi pentru.
24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.5 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (PL-x 159/2016) – lege ordinară – 296 voturi pentru.
25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe (PL-x 128/2016) – lege organică – 298 voturi pentru.
26. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital (PL-x 30/2017) – lege organică – 293 voturi pentru, 1 împotrivă.
27. Proiectul de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale (PL-x 421/2016) – lege organică – 291 voturi pentru 1 abţinere.
28. Proiectul de Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (PL-x 422/2016) – lege organică – 289 voturi pentru.
29. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 242/2008/2009)– lege organică – 296 voturi pentru, 1 împotrivă.

Camera Deputaţilor a adoptat, de asemenea, tot prin vot final, 10 proiecte de lege (6 ordinare, 4 organice), pentru care au fost întocmite rapoarte de respingere de partea comisiilor de specialitate.

În aceeaşi zi, au fost retrimise comisiilor sesizate în fond un număr de 4 proiecte de lege, în vederea reanalizării şi redactării de rapoarte suplimentare:
1. Propunerea legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" (Pl-x 466/2016) - lege ordinară.
2. Proiectul de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (PL-x 199/2015) - lege ordinară.
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (PL-x 111/2016) - lege ordinară.
4. Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio" situat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr.174-176 sect.1 (Pl-x 117/2016) - lege ordinară.

Trei propuneri legislative au fost adoptate tacit, prin depăşirea termenelor pentru dezbatere şi vot final, în conformitate cu prevederile art.75 alin. (2) din Constituţie şi ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (Pl-x 364/2016) - lege organică.
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării (PL-x 320/2016) - lege organică.
3. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.48/2002 (Pl-x 366/2016) - lege organică.