10 august 2022

Declaraţie comună a miniştrilor afacerilor externe cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Tratatului româno-german

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Declaraţie comună a miniştrilor afacerilor externe cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Tratatului româno-german privind cooperarea prietenească şi parteneriatul în Europa, din 21 aprilie 1992

Astăzi aniversăm semnarea Tratatului privind cooperarea prietenească şi parteneriatul în Europa dintre România şi Republica Federală Germania, la 21 aprilie 1992, exact acum 30 de ani. În cadrul Europei unite, Tratatul reprezintă fundamentul cooperării noastre strânse politice, economice şi culturale, marcate de încredere reciprocă, respect şi adeziune la valorile noastre comune.

Noi, miniştrii afacerilor externe ai României şi Republicii Federale Germania, ne exprimăm satisfacţia pentru nivelul înalt al dialogului politic bilateral şi al cooperării în diverse domenii. Reiterăm angajamentul ambelor ţări de a aprofunda în continuare relaţiile bilaterale, precum şi de a intensifica parteneriatul nostru privilegiat de natură strategică în promovarea unei Europe puternice şi coezive, unite de valorile democraţiei, statului de drept şi respectului pentru drepturile omului, aşa cum este prevăzut în Tratatul nostru bilateral.

Condamnăm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei în cei mai puternici termeni posibili şi ne exprimăm solidaritatea cu guvernul şi poporul ucrainean. Ca state membre UE şi Aliaţi în cadrul NATO, ne reafirmăm angajamentul faţă de unitatea europeană şi subliniem angajamentul nostru pentru o unitate transatlantică tot mai puternică şi pentru contribuţia sa esenţială la pacea şi stabilitatea în Europa. Dorim să ne intensificăm dialogul bilateral pe tema securităţii şi apărării, precum şi a Vecinătăţii Estice, în sprijinul ţărilor din această zonă, Ucraina, Georgia şi Republica Moldova, şi a regiunii Mării Negre. De asemenea, suntem hotărâţi să ne consolidăm cooperarea în domeniul securităţii energetice, al cercetării, cooperării ştiinţifice şi inovării.

În ultimii treizeci de ani, după căderea Cortinei de Fier, prietenia româno-germană s-a consolidat, fiind înregistrate multe realizări. Legăturile noastre economice sunt mai puternice ca niciodată, reliefate de investiţii solide care generează locuri de muncă şi inovaţie. Legăturile noastre instituţionale şi diplomatice s-au aprofundat şi multiplicat, contribuind la creşterea încrederii reciproce şi la dezvoltarea a numeroase proiecte concrete în beneficiul ţărilor noastre şi al Europei în ansamblu. Situaţii de o complexitate fără precedent, precum pandemia de COVID-19, au fost depăşite pe baza valorilor care au construit Europa: solidaritate şi unitate. Cooperarea noastră în timpul primului mandat al României la Preşedinţia Consiliului UE, în prima jumătate a anului 2019, precum şi în timpul Preşedinţiei germane a Consiliului UE, în a doua jumătate a anului 2020, când am promovat împreună teme importante precum protecţia lucrătorilor sezonieri, reprezintă exemple semnificative de cooperare de succes la nivel european.

În acelaşi timp, relaţia noastră bilaterală datează de mult mai mult timp, iar interacţiunile româno-germane vechi de secole oferă o bază fertilă, pe care construim continuu. Relaţiile noastre sociale şi culturale strânse sunt întărite de moştenirea noastră culturală comună, precum şi de numeroasele contacte la nivelul societăţii civile, intensificate de libertatea de circulaţie a persoanelor şi a lucrătorilor în cadrul UE. Atât minoritatea germană din România, cât şi numărul tot mai mare de cetăţeni români care trăiesc în Germania reprezintă o punte culturală, lingvistică, economică şi umană remarcabilă între societăţile noastre. Recunoaştem protejarea exemplară a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii germane din România, care poate servi drept model pentru respectarea drepturilor minorităţilor. Ne angajăm, de asemenea, să consolidăm în continuare legăturile sociale, în special în rândul generaţiei tinere şi, prin aceasta, să intensificăm schimburile noastre culturale.

Dorim să profităm împreună de noile oportunităţi rezultate din transformarea actuală a economiilor şi societăţilor noastre şi să ne adaptăm la provocări.

Combaterea schimbărilor climatice, depăşirea repercusiunilor pandemiei de COVID-19 şi salvgardarea păcii, democraţiei, ordinii internaţionale bazate pe reguli, stabilităţii şi prosperităţii necesită eforturi comune şi acţiuni urgente. În acest scop, dorim să consolidăm rezilienţa europeană şi să contribuim la succesul transformării economice şi ecologice, vizând un viitor durabil, neutru din punct de vedere climatic şi ecologic. Pornind de la parteneriatul de succes dintre ţările noastre şi pe baza viziunii şi intereselor noastre comune, dorim să cooperăm şi mai strâns pentru asigurarea tranziţiei verzi şi resetarea economiilor noastre către o abordare mai durabilă, în domeniul energiei precum şi în exploatarea pe deplin a potenţialului transformării digitale. Ne angajăm să dezvoltăm în continuare potenţialul de creştere durabilă şi de inovare al economiilor noastre.

Treizeci de ani de prietenie româno-germană reprezintă atât o realizare, cât şi un stimulent: împreună dorim să dezvoltăm în continuare parteneriatul nostru bilateral şi să lucrăm pentru o Uniune Europeană unită, rezilientă, sigură şi orientată spre viitor. Împreună vom continua să susţinem Europa, partenerii noştri europeni, prietenia noastră şi legături din ce în ce mai puternice între cetăţenii noştri.

*

Joint declaration by the Foreign Ministers on the occasion of the 30th anniversary of the Romanian-German Treaty on Friendly Cooperation and Partnership in Europe of 21 April 1992

Today we celebrate the signing of the Treaty on Friendly Cooperation and Partnership in Europe between Romania and the Federal Republic of Germany on 21 April 1992, exactly thirty years ago. Within a united Europe, the Treaty represents the foundation of our close political, economic and cultural cooperation marked by mutual trust, respect and adherence to our common values.

We, the Ministers of Foreign Affairs of Romania and of the Federal Republic of Germany, express our satisfaction for the high level of the bilateral political dialogue and cooperation in various fields. We reiterate the commitment of both our countries to further deepen our bilateral relations, as well as to intensify our privileged partnership of strategic nature in fostering a strong and cohesive Europe united by the values of democracy, rule of law and respect for human rights, as envisioned by our bilateral Treaty.

We jointly condemn Russia’s war of aggression against Ukraine in the strongest possible terms and express our solidarity with the Ukrainian government and the Ukrainian people. As EU Member States and Allies in NATO, we reaffirm our commitment to European unity and stress our commitment for an even stronger transatlantic unity and its essential contribution to peace and stability in Europe. We wish to enhance our bilateral exchange on security and defense, as well as on Eastern Neighborhood, in support for the countries in this area, Ukraine, Georgia and the Republic of Moldova, and the Black Sea region. We are also determined to strengthen our cooperation in the field of energy security and in the areas of research, scientific cooperation and innovation.

Over the last thirty years, after the fall of the Iron Curtain, the Romanian-German friendship has grown and much has been achieved. Our economic ties are stronger than ever, underscored by solid investments generating jobs and innovation. Our institutional and diplomatic exchanges have deepened and multiplied, contributing to the growing mutual trust and to the development of numerous concrete projects to the benefit of our countries and to Europe as a whole. Situations of unprecedented complexity, such as the COVID-19 pandemic, were surpassed based on the values that have built Europe: solidarity and unity. Our cooperation during Romania’s first mandate at the helm of the EU Council in the first half of 2019, as well as during the German Presidency of the EU Council in the second half of 2020, when we promoted together important subjects such as the protection of seasonal workers, represent significant examples of successful common work at European level.

At the same time, our bilateral relationship goes back much longer and the centuries old Romanian-German interactions provide a fertile basis, upon which we are building on continuously. Our close social and cultural relations are strengthened by our common cultural heritage as well as manifold civil society contacts, enhanced by the freedom of movement of persons and workers within the EU. Both the German minority in Romania and the growing number of Romanian citizens living in Germany are an outstanding cultural, linguistic, economic and human bridge between our societies. We acknowledge the exemplary preservation of the rights of persons belonging to the German minority in Romania, which can serve as a model for the respect of minority rights. We also commit to further strengthening our social ties, especially among the younger generation, and, in doing so, expanding our cultural exchange.

Together, we want to take up new opportunities resulting from the topical transformation of our economies and societies and to adapt to challenges. Fighting climate change, overcoming the repercussions of the COVID-19 pandemic and safeguarding peace, democracy, rules based international order, stability and prosperity require joint efforts and urgent actions. To this end, we want to strengthen European resilience and contribute to a successful economic and ecological transformation aiming at a sustainable, climate neutral and environmentally friendly future. Building on the successful partnership between our countries and based on our shared vision and interests, we want to cooperate even closer in ensuring the green transition and resetting our economies towards a more sustainable approach, in energy as well as in fully exploiting the potential of digital transformation. We are committed to further developing the potential for sustainable growth and innovation of our economies.

Thirty years of Romanian-German friendship are both an achievement and an incentive: together we want to further develop our bilateral partnership and work for a united, resilient, secure and future-oriented European Union. Together we will continue to stand up for Europe, for our European partners, for our friendship, and for increasingly stronger ties between our citizens.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Relaţii cu Mass-media