Publicat: 19 Octombrie, 2020 - 17:00
Share

Deficiențe grave au fost găsite de Corpul de Control al premierului la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB). Potrivit raportului, fostul director nu a organizat concursuri pentru șefii de secție, unii aveau funcții de conducere și lucrau în privat. Și achiziția de măști ridică probleme.

Potrivit raportului Corpului de control al prim-ministrului, fostul manager al Spitalului Universitar de Urgență București nu a organizat concursuri pentru toate posturile de șef de secție (în perioada 2017-2020), așa cum prevede legea.

„Din documentele puse la dispoziție s-a constatat că, în perioada supusă controlului (01.01.2017 – 12.08.2020), din totalul de 24 de secții clinice , 2 secții neclinice, un centru de hemodializă, o unitate de primiri urgențe și 5 laboratoare, au fost organizate de către entitate concursuri doar pentru 9 posturi de șef de secție”, se arată în raport.

De asemenea, au fost constatate o serie de posibile stări de incompatibilitate și conflicte de interese, în care s-ar afla mai multe persoane din conducerea spitalului (manager, șefi de secții), în special legate de deținerea unei funcții de conducere și prestarea unor activități în cadrul unei clinici private.

„Având în vedere înlocuirile din funcție a unor șefi de secție (cadre universitare), din data de 12.06.2020, de către managerul interimar, s-a constatat că au fost împuternicite prin delegare atribuției de șefi de secție un număr de 5 medici ce nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 185 alin (7) din Legea 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și anume nu dețin calitatea de cadru didactic universitar”, se mai arată în raportul Corpului de Control.

Cu privire la respectarea prevederilor legale ce vizează constituirea și realizarea veniturilor, precum și angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul entității, în ceea ce privește constituirea și fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la nivel de SUUB, pentru anul 2017 (bugetul întocmit în 2016) elaborarea BVC s-a făcut fără fundamentarea necesarului de fonduri, în baza propunerilor conducătorilor de secții și compartimente existente din cadrul spitalului, de către directorul financiar contabil.

Pentru anii 2018 și 2019, BVC nu s-a elaborat de către conducerea spitalului la propunerea șefilor de secție, așa cum prevede Ordinul Ministrului Sănătății (OMS) nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare , ci au fost anexate filele de buget aprobate, aferente fiecărei secții medicale.

„Astfel, membrii comitetului director care au participat la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, nu au respectat prevederile pct. 6 din Anexa nr.1 la OMS nr. 1628/2007, cu modificările și completările ulterioare. BVC a fost întocmit fără a avea la bază centralizările efectuate de compartimentul economico- financiar, a propunerilor fundamentate, ale conducătorilor secţiilor din structura spitalului. De asemenea, managerul spitalului nu a respectat prevederile pct.1 alin. (3) lit. l din Normelor metodologice de aplicare aprobate prin OMS nr. 1043/2010, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește întocmirea BVC, care nu s-a făcut la propunerea șefilor de secție, fiind ulterior anexate doar filele de buget aprobate, aferente fiecărei secții medicale”, se arată în raportul Corpului de Control al primului ministru.

Cu privire la aplicarea prevederilor legale vizând atribuirea, încheierea și derularea contractelor de achiziții la nivelul entității (perioada 2017-2019) precum și în anul 2020 au fost constatat că nu au fost respectate prevederile art. 46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în toată perioada supusă controlului.

Astfel, serviciul achiziții nu a depus în SEAP notificări cu privire la achizițiile directe, grupate pe necesități, care să cuprindă cel puțin obiectul, cantitatea achiziționată, valoarea și codul CPV .

Pentru perioada 2017-2019, spitalul, prin serviciul achiziții a încheiat mai multe contracte cu o societate cu obiect principal lucrări de reparații punct termic, fără a fi puse la dispoziția echipei de control documentele justificative pentru atribuirea acestor contracte. S-au identificat mai multe erori/lipsuri, respectiv: lipsa caietului de sarcini, încadrarea eronată a obiectului contractelor (furnizare produse și prestare servicii, în loc de lucrări), lipsa proceselor verbale de recepție la finalizarea lucrărilor. Două dintre aceste contracte nu aveau nici măcar semnătura reprezentantului legal al entității controlate, se arată în raportul Corpului de Control.

Din analiza celor patru contracte, precum și a documentelor puse la dispoziție de către personalul angajat în cadrul serviciului achiziții, Corpul de Control a constatat încălcarea, de către conducerea spitalului, a normelor legale cu privire la inițierea, încheierea, derularea contractelor precum și nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor publice pentru aceste contracte.

Cu privire la alte șase contracte, încheiate pentru perioada 2017-2019 cu o societate având ca obiect principal achiziția de mobilier medical, echipa de control a constatat că într-un caz autoritatea contractantă a asigurat finanțarea cheltuielilor de natura investițiilor (mijloace fixe) din alte surse, respectiv din sursele de finanțare aferente bunurilor și serviciilor (obiecte de inventar), în alte două contracte s-a depășit valoarea pragului de achiziție directă ori a fost divizată valoarea contractului, împărțind-o în mai multe contracte de achiziție directă.