Publicat: 14 August, 2017 - 13:56
Share

În perioada ianuarie - iunie 2017p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 745 milioane euro, comparativ cu 1 958 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2016; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1051 milioane euro, balanța veniturilor secundare și balanța serviciilor s-au încheiat cu excedente mai mici cu 247 milioane euro, respectiv cu 51 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 562 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  ianuarie - iunie 2016p ianuarie - iunie 2017p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 37 733 39 691 -1 958 41 626 44 371 -2 745
A. Bunuri şi servicii 34 118 34 490 -372 37 600 39 074 -1 474
a. Bunuri 25 499 29 664 -4 165 28 126 33 342 -5 216
b. Servicii 8 619 4 826 3 793 9 474 5 732 3 742
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 283 97 1 186 1 373 101 1 272
- transport 2 663 895 1 768 2 945 1 132 1 813
- turism - călătorii 731 855 -124 909 1 389 -480
- alte servicii 3 942 2 979 963 4 247 3 110 1 137
B. Venituri primare 1 132 3 859 -2 727 2 181 4 346 -2 165
C. Venituri secundare 2 483 1 342 1 141 1 845 951 894

p) date provizorii

 

 

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 841 milioane euro (comparativ cu 2 124 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 179 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 338 milioane euro.

În perioada ianuarie – iunie 2017, datoria externă totală a crescut cu 1889 milioane euro. În structură:

datoria externă pe termen lung a însumat 69 401 milioane euro la 30 iunie 2017 (73,6 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 0,6 la sută faţă de 31 decembrie 2016;
datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2017 nivelul de 24 865 milioane euro (26,4 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 6,3 la sută faţă de 31 decembrie 2016.
 

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, 6 luni 2017p
Sold la 31.12.2016p Sold la 30.06.2017p
I. Datoria externă pe termen lung 68 979 69 401 8 844
I.1. Datoria publică 32 239 33 756 1 932
I.1.1. Datoria publică directă 31 694 33 277 1 870
I.1.2. Datoria garantată public 545 479 62
I.2. Datoria negarantată public,
     din care:
35 485 34 444 6 897
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 3 787 3 197 888
I.3. Datoria autorităţii monetare,
     din care:
1 255 1 201 15
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 255 1 201 15
II. Datoria externă pe termen scurt 23 398 24 865 23 064
Total datorie externă (I+II) 92 377 94 266 31 908

e) date estimate 
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 23,5 la sută în perioada ianuarie – iunie 2017, comparativ cu 27,4 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 iunie 2017 a fost de 6 luni, faţă de 6,3 la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2017 a fost de 85,9 la sută, comparativ cu 90,1 la sută la 31 decembrie 2016.