Publicat: 11 Iunie, 2014 - 17:58
Share
LEGEA pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care permite avioanelor fără pilot să opereze în spaţiul aerian naţional ​cu un nr. de 311 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abtineri.

Proiectul introduce prevederi în Codul aerian civil pentru a permite operarea avioanelor fără pilot (UAV - unmanned aerial vehicle) sau drone, cum mai sunt cunoscute, în spaţiul aerian naţional. În expunerea de motive se arată că, prin intervenţiile legislative propuse, legislaţia naţională este adusă la cea europeană.

Propunerea legislativă mai prevede înlocuirea sintagmei aeronave militare româneşti cu aeronave de stat.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată anterior de Senat.

Atasat avem varianta pentru promulgare catre Președintele României.

                                              PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                                                          SENATUL

                                                      L E G E

 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, punctul 3.8. se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.8. aeronave de stat - aeronavele folosite de instituţiile statului pentru servicii în domeniile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, precum şi pentru servicii vamale;”

2.   La articolul 3, după punctul 3.8 se introduce un nou punct, punctul 3.81., cu următorul cuprins:

„3.81. aeronave fără pilot - aeronavele ghidate fie de către un pilot automat de la bordul său, fie prin telecomandă de la un centru de control de la sol sau dintr-o altă aeronavă pilotată de echipaj uman;”

3.   La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), certificatul de înmatriculare trebuie să se afle în permanenţă la persoana care asigură pilotarea aeronavei fără echipaj de conducere la bord.”

4.   La articolul 31 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) aeronavele de stat româneşti;”

5.   La articolul 34 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Din categoria personalului aeronautic civil navigant face parte şi personalul care asigură pilotarea aeronavelor fără echipaj de conducere la bord.”

6.   După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431, cu următorul cuprins:

„Art. 43 . - În cazul aeronavelor fără echipaj de conducere la bord, personalul care asigură pilotarea acestor aeronave răspunde de la începerea şi până la terminarea operaţiunii de zbor cu aeronava civilă, de conducerea tehnică şi de siguranţa aeronavei, putând lua orice măsuri pentru realizarea siguranţei zborului.”

7.   La articolul 73, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul aeronavelor fără echipaj de conducere la bord, certificatul de navigabilitate trebuie să se afle în permanenţă asupra persoanei care asigură pilotarea acesteia.”

8. La articolul 93 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) refuzul comandantului unei aeronave civile, respectiv al persoanei care asigură pilotarea unei aeronave fără echipaj de conducere la bord, de a prezenta persoanelor împuternicite, în condiţiile legii, documentele obligatorii prevăzute, după caz, la art. 17 alin. (2) şi (21), art. 36 alin. (2) şi art. 73 alin. (2) şi (3);”

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE                                          PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTATILOR                                         SENATULUI

VIOREL HREBENCIUC                           CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti,

Nr.