25 septembrie 2022

Dezbaterile generale ale celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Intervenţia naţională susţinută de Preşedintele României, Klaus Iohannis, în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a susţinut marţi, 20 septembrie 2022, la New York, Statele Unite ale Americii, intervenţia naţională în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Vă prezentăm în continuare textul intervenţiei (traducerea în limba română şi textul original în limba engleză):

Domnule Preşedinte al Adunării Generale,
Domnule Secretar General,
Excelenţe,
Trăim vremuri dificile. Predecesorii noştri, care au adoptat Carta Naţiunilor Unite, au avut, citez, „hotărârea de a salva generaţiile următoare de calamitatea războiului”. Aproape opt decenii mai târziu, pacea este, în continuare, ameninţată, de această dată de noi provocări îngrijorătoare – cele mai grave de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.
Suntem martori din data de 24 februarie, la consecinţele dramatice ale războiului ilegal şi neprovocat declanşat de Federaţia Rusă, un membru permanent al Consiliului de Securitate, împotriva Ucrainei.
Suntem, de asemenea, martorii unei solidarităţi excepţionale din partea a numeroase ţări, unite în acordarea sprijinului lor Ucrainei, un membru suveran al acestei Adunări şi o victimă a luni de agresiune împotriva civililor, a infrastructurii de bază şi a economiei.
Consecinţele acestui război sunt globale şi nu se limitează la securitatea noastră. Ele implică încălcări flagrante ale normelor şi principiilor dreptului internaţional, inclusiv ale dreptului internaţional umanitar şi drepturilor fundamentale ale omului, precum şi ale dezvoltării sustenabile globale. Acestea ar trebui să constituie motive majore de îngrijorare pentru noi toţi, indiferent de distanţa la care ne aflăm faţă de conflict.

Distinşi colegi,
Nu există justificare pentru agresiunea militară împotriva unui stat suveran. Nu există justificare pentru vărsarea de sânge, distrugeri şi suferinţe umane. Este responsabilitatea noastră comună să fim uniţi şi să ne susţinem valorile comune, ca membri ai Naţiunilor Unite.
Democraţia şi drepturile universale ale omului sunt aspiraţii legitime pentru întreaga omenire. De aceea trebuie să acţionăm acum şi să îi sprijinim pe toţi cei care luptă pentru libertate şi democraţie. Trebuie să garantăm respectul pentru integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa tuturor Statelor.
România a sprijinit şi va continua să sprijine Ucraina şi pe cetăţenii săi care luptă inclusiv pentru valorile şi democraţia noastre.
România şi-a deschis frontierele şi inima pentru toţi cei care au căutat refugiu din calea războiului din Ucraina. De la începutul conflictului, peste 2,3 milioane de ucraineni ne-au trecut graniţele.
România a oferit nu doar asistenţă de urgenţă, dar şi sprijin pe termen mediu şi lung pentru cei care au decis să rămână în ţara noastră, acces liber la educaţie, servicii medicale şi piaţa muncii. În plus, am oferit asistenţă umanitară directă şi am constituit un hub logistic pentru coordonarea asistenţei umanitare internaţionale din întreaga lume. Sprijinul nostru nu se va opri aici.
Suntem conştienţi că răspunsul nostru, în special la acest război, va modela viitorul nostru comun. Sprijinul nostru pentru pace ar trebui exprimat acum, mai puternic ca oricând.
Pentru apărarea valorilor noastre comune, este esenţial să rămânem uniţi şi să îi aducem alături de noi pe toţi, inclusiv pe aceia care încă mai ezită. Angajamentul şi dialogul sunt cruciale pentru a depăşi divergenţele şi, în acelaşi timp, pentru a combate răspândirea neadevărurilor şi a propagandei.

Distinsă audienţă,
Provocările cu care ne confruntăm în prezent, precum impactul schimbărilor climatice şi pierderea biodiversităţii, insecuritatea energetică, lipsa accesului la alimente şi educaţie şi inechităţile sociale, devin din ce în ce mai grave. Acestea necesită răspunsuri şi soluţii, pe care cetăţenii noştri le solicită pe bună dreptate. Pentru toate aceste probleme, acţiunea comună reprezintă singura cale de a avansa.
Securitatea energetică este o preocupare globală, care necesită soluţii comune şi acţiune responsabilă. Trebuie să combatem utilizarea energiei ca instrument de şantaj. Securitatea energetică necesită investiţii strategice în surse regenerabile, în energie nucleară – cu implementarea unor proiecte de viitor, precum reactoarele modulare de mici dimensiuni – sau în hidrogen. De asemenea, necesită preţuri pentru energie care să fie accesibile cetăţenilor noştri.
Asigurarea securităţii energetice este strâns corelată cu tranziţia verde, pentru economii reziliente şi neutre din punct de vedere climatic.
Legătura dintre schimbările climatice şi pace şi securitate ar trebui să fie mai proeminentă în cadrul discuţiilor noastre, inclusiv la nivelul Consiliului de Securitate.
În pofida eforturilor noastre, nu am reuşit să depăşim criza triplă a schimbărilor climatice, a poluării şi a pierderii biodiversităţii. Toate eforturile noastre la nivelul Uniunii Europene şi în coordonare cu partenerii internaţionali au scopul de a identifica şi implementa cele mai bune soluţii la aceste probleme grave.
Peste două luni ne vom întâlni în Egipt pentru COP27, unde vor fi necesare angajamente suplimentare pentru atingerea neutralităţii climatice, alături de implementarea deciziilor deja anunţate. Timpul trece, iar planeta noastră nu mai poate aştepta.
Creşterea gradului de conştientizare, educarea generaţiilor viitoare cu privire la protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice sunt de importanţă majoră şi reprezintă subiecte foarte importante pentru mine.
Educaţia constituie o prioritate de top pentru România şi o investiţie strategică în viitorul nostru. Prin urmare, privim cu speranţă către Summitul Viitorului, care va avea loc în 2024.

Doamnelor şi domnilor,
Utilizarea accesului la alimente ca armă şi restricţionarea accesului la hrană pe plan global sunt inacceptabile. Pentru a sprijini economia Ucrainei şi a ajuta la gestionarea crizei alimentare globale, România a acţionat de o manieră responsabilă prin facilitarea exportului a peste 4 milioane de tone de cereale ucrainene, ceea ce reprezintă 60% din cantitatea de cereale exportate de Ucraina, prin porturile noastre de la Dunăre şi Marea Neagră, de la începutul crizei.
De asemenea, apreciem rolul Secretarului General al ONU în crearea Iniţiativei Grânelor la Marea Neagră, care constituie, aşa cum acesta a definit-o simbolic, o rază de speranţă într-o lume care chiar are nevoie de ea.

Distinsă audienţă,
România a promovat constant de-a lungul timpului menţinerea aşa-numitelor conflicte îngheţate sau prelungite printre priorităţile de pe agenda noastră şi concentrarea eforturilor pentru rezolvarea acestora.
Războiul împotriva Ucrainei ne-a arătat că, în asemenea condiţii, absenţa războiului nu înseamnă pace. Conflictele prelungite, precum cele din regiunea Mării Negre, trebuie gestionate fără întârziere.

Distinşi delegaţi,
Misiunile ONU de menţinere a păcii au fost întotdeauna un instrument de importanţă primordială pentru protejarea păcii şi a securităţii. Contribuţia solidă a României la diverse operaţiuni în jurul globului constituie o dovadă a angajamentului nostru. Trebuie să ne asigurăm că, în conformitate cu agenda Acţiunii pentru Menţinerea Păcii, misiunile ONU de menţinere a păcii devin mai eficiente şi contribuie la soluţii politice pentru rezolvarea conflictelor, plasând drepturile omului în centrul acţiunilor.
De asemenea, avem nevoie de acţiuni ferme ale comunităţii internaţionale pentru a proteja şi a promova drepturile omului. Trebuie să consolidăm sistemul ONU pentru Drepturile Omului şi să asigurăm finanţarea sustenabilă şi adecvată pentru toate activităţile acestuia.
Recunoaştem rolul esenţial jucat de actorii din societatea civilă şi de apărătorii drepturilor omului în promovarea şi protejarea drepturilor omului. Asigurarea funcţionării adecvate a instituţiilor democratice, susţinerea respectării statului de drept şi garantarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale rămân esenţiale .
În baza acestor convingeri ferme, România şi-a depus candidatura pentru un loc în Consiliul Drepturilor Omului, pentru mandatul 2023-2025.

Distinsă audienţă,
Doresc să închei prin a sublinia că trebuie să restabilim încrederea publicului în eficienţa multilateralismului. Doar împreună vom reuşi să identificăm şi să implementăm soluţii sustenabile pentru a asigura pacea globală, prosperitatea, respectarea drepturilor omului şi realizarea unui mediu înconjurător sănătos pentru generaţiile următoare!
______________________________________

Mr. President of the General Assembly,
Mr. Secretary General,
Excellencies,
We live in difficult times. Our predecessors, who adopted the Charter of the United Nations, were, I quote, „determined to save succeeding generations from the scourge of war”. Almost eight decades later, peace is still under threat, this time from worrying new challenges – the most severe since the end of the Second World War.
We are witnessing, since February 24th, the dramatic consequences of the unprovoked and illegal war started by the Russian Federation, a permanent member of the Security Council, against Ukraine.
We are also witnessing exceptional solidarity from numerous countries united in their support for Ukraine, a sovereign member of this Assembly and a victim of months of aggression against its civilians, basic infrastructure and economy.
The consequences of this war are global and are not limited to our security. They refer to blatant violations of norms and principles of international law, including international humanitarian law and fundamental human rights, and on sustainable development worldwide. These should be of major concern for all of us, irrespective of how far we are from the conflict.

Distinguished colleagues,
There is no justification for a military aggression against a sovereign state.
There is no justification for bloodshed, destruction and human suffering. It is our joint responsibility to come together and uphold our common values as members of the United Nations.
Democracy and universal human rights are legitimate aspirations for all humankind. We therefore need to act now and support all those who fight for freedom and democracy. We should guarantee the respect of the territorial integrity, sovereignty and independence of all States.
Romania supported and will continue to support Ukraine as its people are also fighting for our values and democracy.
Romania opened its frontiers and its heart to all those seeking refuge from the war in Ukraine. Since the beginning of the conflict, over 2.3 million Ukrainians have crossed our borders.
Romania has offered not only emergency assistance, but also medium and long-term support for those who decided to stay in our country, with free access to education, health services and the labor market. In addition, we offered direct humanitarian assistance and put in place a logistic hub for coordinating the international humanitarian assistance from the entire world. Our support will not stop here.
We know that our response, especially to this war, will shape our common future. Our support for peace should be voiced now, louder than ever.
In defending our universal values, it is essential to stay united and bring everyone on board, including those who are still hesitating. Engagement and dialogue are crucial to overcome divisions and, at the same time, to counter the spread of falsehoods and propaganda.

Distinguished audience,
The challenges we face today, such as the impact of climate change and loss of biodiversity, energy insecurity, lack of access to food and education, and social inequities, are becoming more and more severe. They need responses and solutions, as our citizens are rightfully asking for them. For all these issues, common action is the only way forward.
Energy security is a global concern, requiring joint solutions and responsible action. We must avoid the use of energy as a tool of blackmail. Energy security requires strategic investments in renewables, in nuclear power – with new future-oriented projects such as small modular reactors – or in hydrogen. It also requires energy prices that are accessible for our citizens.
Ensuring energy security goes hand in hand with the green transition for resilient and climate-neutral economies.
The nexus between climate change and peace and security should be more prominent in our discussions, including in the Security Council.
Despite our efforts, we have not moved past the triple crisis of climate change, pollution and biodiversity loss. All our efforts in the European Union, and in coordination with international partners, are meant to identify and implement the best solutions to these serious difficulties.
In two months’ time, we shall meet in Egypt for the COP27 and additional commitments towards climate neutrality are necessary, along with the implementation of the decisions already made. The clock is ticking and the Planet cannot wait any longer.
Raising awareness, educating future generations on environmental protection and fighting climate change is of utmost importance and a topic very close to my heart.
Education is a top priority for Romania, and a strategic investment in our future. Thus, we also look forward to the Summit of the Future, to be held in 2024.

Ladies and gentlemen,
Weaponizing access to food and restricting it around the world are unacceptable. In order to support the Ukrainian economy and help manage the global food crisis, Romania has acted in a responsible way by facilitating the export of more than 4 million tons of Ukrainian grain, which represents 60% of the grain exported by Ukraine, through our ports on the Danube and at the Black Sea, since the beginning of the crisis.
We also commend the role of the UN Secretary General in reaching the Black Sea Grain Initiative, which is, as he symbolically put it, a beacon of hope in a world that truly needs it.

Distinguished audience,
Romania has been arguing for a long time to keep the so-called protracted or frozen conflicts high on our agenda and to focus on how to solve them.
The war against Ukraine taught us that, in such contexts, the absence of war does not mean peace. Protracted conflicts such as those in the Black Sea region need to be addressed without delay.

Distinguished delegates,
United Nations peacekeeping has always been an instrument of paramount importance in safeguarding peace and security.
Romania’s solid contribution to various operations around the globe stands proof of our commitment. We need to ensure that, in line with the Action for Peacekeeping agenda, the UN peacekeeping missions become more effective and contribute to political solutions to conflicts, placing human rights at the core of their action.
We also need a steadfast action of the international community to protect and promote human rights. We must strengthen the UN Human Rights system and ensure sustainable and adequate funding of all its activities.
We recognize the essential role played by civil society actors and the human rights defenders in the promotion and protection of human rights. Ensuring proper functioning of democratic institutions, upholding respect for the rule of law and guaranteeing the fundamental rights and freedoms remain fundamental. It is with these firm convictions that Romania has presented its candidacy for a seat in the UN Human Rights Council, for the term 2023-2025.

Distinguished audience,
I would like to conclude by stressing that we need to restore public trust in effective multilateralism. Only together will we be able to identify and implement sustainable solutions in order to achieve world peace, prosperity, fulfilment of human rights and a healthy environment for the future generations!

Departamentul Comunicare Publică

Sursa foto Administratia Prezidentiala