6 octombrie 2022

Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Începând cu data de 15 octombrie 2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Administrația Națională ”Apele Române”, proiectul „Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile”, cod SMIS2014+ 136810.
Valoarea totală a proiectului este de 191.094.390,22 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 162.430.231,69 lei (85%), cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 28.664.158,53 lei (15%), perioada de implementare a proiectului fiind de 26 de luni, între 15.10.2021 și 30.11.2023. Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.
Scopul Proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui laborator la nivel național, care colectează datele de monitorizare din 99 laboratoare pentru monitorizarea substanțelor prioritare, a altor substanțe poluante din apele uzate deversate și apele de suprafață, precum și monitorizarea indicatorilor de calitate din apa potabilă, în vederea raportării acestora, conform cu angajamentele din Tratatul de aderare al României la UE, ratificat prin Legea 157/2005, în ceea ce privește colectarea și epurarea apelor uzate și a alimentării cu apă potabilă.
Proiectul implementează Obiectivul Specific 3.2. “Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”, justifică sustenabilitatea investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată pentru apele uzate urbane și contribuie la îmbunătățirea calității resurselor de apă în care ajung apele uzate și la îmbunatățirea calității apei potabile furnizate populației, prin creșterea capacității instituționale de monitorizare a tuturor categoriilor de substanțe chimice din resursele de apă. De asemenea, contribuie la producerea de date adecvate necesare raportărilor solicitate de Directiva Cadru pentru Apă 2000/60/CE transpusă în Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a Directivei 98/83/CEE transpusă prin Legea apei potabile nr. 458/2002 cu modificările și completările ulterioare, Directiva 91/271/EEC transpusă în legislația națională prin HG nr. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare, Directiva 2013/39/EC și Directiva 2009/90/EC transpuse în legislația națională prin HG nr. 570/2016. Totodată, contribuie la îndeplinirea obligațiilor de monitorizare din acordurile internaționale și integrarea informațiilor în metodologia de evaluare a stării chimice prevăzută în Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 și raportată periodic către Comisia Europeană și la alte structuri de cooperare regională.
Proiectul furnizează echipamente care asigură analizele de laborator incluse în programul național de monitorizare a celor trei categorii de apă, în toate cele 99 de laboratoare care analizează calitatea apei uzate, a apei de suprafață și a apei potabile care formează rețeaua virtuală a laboratorului național în care se instalează și se operaționalizează echipamentele achiziționate și unde se vor produce anual toate datele din programul național de monitorizare necesare raportărilor asumate.
Prin implementarea Proiectului este vizată îndeplinirea a patru obiective specifice:
1. Realizarea infrastructurii adecvate de laborator și achiziția logisticii și a echipamentelor de analiză necesare monitorizării substanțelor prioritare, a altor poluanți și indicatori de calitate chimică, microbiologică și de radiații din resursele de apă uzată, apă de suprafață și apă potabilă.
2. Creșterea capacității profesionale de utilizare a echipamentelor nou achiziționate, prin instruirea personalului de laborator care operează cu aceste echipamente și de perfecționare în domeniul de analize de laborator.
3. Operaționalizarea completă a echipamentelor achiziționate prin implementarea unei metodologii de analiză pentru substanțele, poluanții și indicatorii din apă uzată și apă de suprafață care se analizează cu noile echipamente.
4. Asigurarea logisticii și infrastructurii necesare raportării către structurile europene a datelor și informațiilor privind apa uzată, apa de suprafață și apa potabilă într-o platformă integrată unică cu date de calitate a apelor uzate, a apelor de suprafață și a apelor potabile, cu operaționalizare completă aferentă laboratorului național prin integrarea tuturor datelor de la platformele locale și regionale de colectare date și a bazelor de date aferente din rețeaua națională de laboratoare de apă uzată și de suprafață și cele de sănătate publică locale și regionale, la nivelul MMAP – MS – ANAR, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Directiva 91/971/CE, Directiva 2013/39/EC, Directiva 2000/60/EC și în Directiva 98/83/EC, așa cum au fost transpuse în legislația națională.
Derularea Proiectului urmărește obținerea a patru rezultate:
1. 99 de laboratoare dotate cu echipamente de analize a calității apei, pentru substanțele și indicatorii apei uzate, apei de suprafață și apei potabile.
2. Instruirea specialiștilor din laboratoarele dotate cu echipamente de analize de calitatea apei în vederea utilizării echipamentelor nou achiziționate pentru analizele de ape uzate, ape de suprafață și apă potabilă.
3. Stabilirea unor metodologii de analiză standardizate implementate pentru substanțele și indicatorii de calitate analizați în laboratoarele dotate cu echipamentele nou achiziționate.
4. Proiectarea, construirea și operaționalizarea unei platforme informatice integrată de colectare și import date instalată pe rețeaua de hardware cu servere și periferice construită, instalată la sediul MMAP, sediul MS, sediul Institutului Național de Sănătate Publică București, sediul central ANAR și 11 sedii de Administrații Bazinale de Apă (ABA), funcțională si inter-operațională. Baza de date construită va avea motoare de căutare și selectare date pentru raportările de calitatea apelor uzate, de suprafață și potabilă și bază de date încărcată cu posibilitatea de extindere anuală a setului de date brute disponibil, cu rețele de comunicare și transfer de date interconectate și funcționale, cu sisteme de securitate și nivele de acces securizat instalate și funcționale.

Pentru mai multe detalii și informații referitoare la proiectul „Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile” vă rugăm să vă adresați d-lui Gheorghe CONSTANTIN, Manager proiect.