10 august 2022

Educație: Exemple de subiecte pentru examenul posturilor de directori de școli

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Educației a publicat miercuri exemple de subiecte pentru examenul scris din cadrul concursului de ocupare a posturilor de directori de școli. Este vorba de itemi tip grilă. Examenul scris va avea loc pe 15 octombrie, cu prezență fizică.

I.1. Raționament verbal, complex

Instructaj:

În acest set de sarcini veți primi un fragment de text, pe care va trebui să îl citiți. Veți primi apoi un set de enunțuri și va trebui să estimați dacă acele enunțuri sunt adevărate sau false, pe baza informațiilor oferite în fragment. Amintiți-vă în fiecare caz și și la fiecare problemă să vă bazați răspunsurile numai pe informațiile oferite în fragment!

”În general, cu cât un profesor rămâne mai mult timp fidel unei instituții de învățământ, cu atât acel profesor este mai valoros. Profesorii cu vechime sunt mai eficienți, cunoscând specificul școlii; au nevoie de mai puțin timp să se adapteze și sunt mai puțin sensibili la schimbări. De asemenea, sunt mai predispuși să aducă noi abordări în clasă. De obicei, profesorii seniori evaluează în notele pe care le dau performanța elevilor pe baza gradului în care elevii înțeleg materia predată, adică evaluările lor reflectă gradul real al abilităților elevilor din clasele lor. Rareori aceștia fac evaluări de suprafață, în care să testeze doar reproducerea de informații de către elevi.”

1. Nota la clasă a unui elev depinde în special de gradul în care poate reproduce materia predată.

a) adevărat
b) fals
c) nu se poate spune

2. Succesul pe termen lung al unui elev depinde în special de gradul în care poate înțelege materia predată.
a) adevărat
b) fals
c) nu se poate spune

3. Profesorii seniori acordă atenția cuvenită nivelului de abilitate dobândit de elevi.
a) adevărat
b) fals
c) nu se poate spune

4. Profesorii cu vechime sunt mai puțin eficienți decât cei fără experiență.
a) adevărat
b) fals
c) nu se poate spune

Abilități manageriale transversale

Instructaj: În acest set de sarcini veți primi un scenariu de muncă, pe care va trebui să îl citiți. Veți primi apoi un set de posibile comportamente pe care le puteți manifesta în acea situație. Va trebui să alegeți o singură alternativă, anume comportamentul optim sau cel mai oportun de adoptat în acea situație.

11. La o ședință de echipă pe care o conduceți în calitate de manager aflați că unul dintre membrii echipei, George, nu a fost suficient de atent, comițând o eroare din cauza căreia toată echipa va fi ținută în loc timp de o săptămână. Ce este optim să faceți în această situație?

a) exprimați în mod public nemulțumirea față de George și găsiți o modalitate de a recupera timpul pierdut;
b) comunicați echipei că toate responsabilitățile importante ar trebui retrase de la George;
c) încercați să arătați că George ar trebui înlocuit de îndată – proiectul în mod evident nu poate continua cu el în echipă;
d) nu spuneți nimic. Sunteți prea furios(oasă) ca să spuneți ceva corespunzător – dar țineți minte eșecul lui George pentru când se vor aduna mai multe.

Puțin peste 9.200 de persoane s-au înscris la concursul de ocupare a posturilor de directori de școală, în număr de 8.652. Ultima zi de înscrieri a fost 26 septembrie.

„Pentru cele 8.652 de funcții vacante publicate la nivel național (6.231 funcții de director și 2.421 funcții de director adjunct), au fost depuse un număr de 9.221 de dosare. Acestea vor fi verificate administrativ în perioada 27-29 septembrie, de către comisiile județene și a municipiului București.

Afișarea listelor candidaților ale căror dosare sunt conforme va fi afișată pe data de 30 septembrie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-urile acestora”, se preciza într-un comunicat de presă din 27 septembrie.

Ce trebuie să știi despre proba scrisă de la examenul de ocupare a funcțiilor de directori

a) Proba scrisă – rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:
– capacități cognitive;
– competențe de management și leadership.

Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor obținute. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.

Evaluarea testului standardizat se face în prezența candidatului și a observatorilor. Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație asigură elaborarea testelor standardizate, în colaborare cu experți în domeniul științelor educației, selectați în baza unei proceduri proprii și numiți prin ordin al ministrului educației. Colectivul de elaborare a testelor standardizate și toate persoanele care au dreptul de a opera cu acestea, semnează acord de confidențialitate privind conținutul testelor. Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație este responsabil și de transmiterea testelor standardizate către centrele speciale, în condiții de securitate informatică.

Proba de interviu

Interviul cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, în cadrul căruia se evaluează:
– competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unei
strategii de dezvoltare a unității de învățământ pentru care candidează.
– abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de
învățământ pentru care candidează;

– competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului.
Strategia de dezvoltare a unității de învățământ va conține maximum 5 pagini și va fi pusă la dispoziția membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru

susținerea probei.

Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare.

Punctajele se înregistrează în borderoul de notare conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii își motivează, în scris, punctajul acordat.

Ce notă trebuie să iei pentru a putea deveni director de școală

Este declarat ”admis” la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă.

Este declarat ”admis” la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.

În conformitate cu borderourile de notare și situația centralizatoare cuprinzând toți candidații și toate punctajele obținute de aceștia, comisia de organizare a concursului calculează nota finală conform formulei de la art.13 alin (3) și realizează ierarhia candidaților.

Este declarat ”reușit” candidatul care a obținut nota cea mai mare dintre candidații care optează pentru aceeași funcție.

În cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:
a) Punctajul la proba de interviu. Este declarat ”reușit” candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu.
b) Unitatea de învățământ la care este titular. Este declarat ”reușit” candidatul care este titularul unității pentru care candidează.
c) Gradul didactic. Este declarat ”reușit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.