25 iunie 2022

Eliberarea actelor de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în România, precum şi a celor aflaţi temporar în străinătate

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, informează cetăţenii judeţului Sibiu cu privire la următoarele:
Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de Covid-19, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi 90 de zile de la încetarea acestei stări. Menţionăm faptul că, în componenta informatizată privind evidenţa persoanelor este înregistrat un număr de 7.684 de cărţi de identitate expirate de la momentul instituirii stării de urgenţă, dar a căror valabilitate se va păstra până la data de 8 iunie 2022, potrivit normelor legale amintite.

De asemenea, tot la nivelul judeţului, un număr de 4.201 de cărţi de identitate au expirat anterior datei de 1 martie 2020, rezultând, aşadar, un număr total de 11.885 de cărţi de identitate având termenul de valabilitate expirat.

Prin urmare, invităm locuitorii judeţului nostru, care se regăsesc în situaţiile expuse, să consulte, în prealabil, informaţiile din conţinutul paginilor de internet ale serviciilor publice de profil, şi să se adreseze acestora, în scopul eliberării de noi acte de identitate, cu respectarea termenelor legale, pentru a se evita producerea de aglomerări la ghişeele instituţiilor de profil, generate de încetarea restricţiilor specifice stării de alertă.

În acest context, precizăm că, atât la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, cât şi la nivelul celor 19 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor aflate în coordonarea instituţiei noastre, cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate, pot depune cereri pentru eliberarea actului de identitate, potrivit prevederilor legale în vigoare, prin intermediul persoanei împuternicite; depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate putându-se face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Astfel, reprezentantul legal – persoana mandatată prin această procură – al solicitantului actului de identitate va efectua demersurile necesare pentru eliberarea documentului în cauză, prezentând serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor competent teritorial următoarele documente:
a) cererea-tip pentru eliberarea actului de identitate, însoţită de procura specială şi 2 fotografii ale solicitantului actului de identitate de mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, certificate cu prilejul autentificării procurii speciale;
b) actul de identitate, după caz;
c) certificatul de naştere, original;
d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;
e) certificatul/hotărârea de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original. Dacă nu se poate prezenta certificatul/hotărârea de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui, se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni;
f) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul, original;
g) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original;
h) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Precizăm faptul că, depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.

În schimb, eliberarea actului de identitate pentru prima dată, pentru minori precum şi pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani, cetăţeni români cu domiciliul în România, aflaţi în străinătate şi care, din motive obiective (se află la studii, urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia, prestează o activitate care nu permite deplasarea în ţară, ş.a.) nu se pot prezenta în ţară pentru a solicita eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu, se realizează prin depunerea cererii şi a documentelor necesare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, urmând a fi soluţionate, în ţară, de serviciile de profil.

Reiterăm faptul că, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, are obligaţia să solicite eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, sau după caz, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţită de 2 fotografii ale solicitantului actului de identitate de mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, certificate cu prilejul autentificării procurii speciale;
b) certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române, original;
c) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
e) certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, definitivă/irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original;
f) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

DIRECTOR EXECUTIV,
Florin-Ioan MUNTEANU