Publicat: 19 Iunie, 2019 - 09:56

Membrii Alianţei Române a Universităţilor Tehnice - ARUT, reprezentate prin rectorii şi prorectorii de resort, au participat, la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, în luna iunie 2019, la o întâlnire de lucru. La sesiunile lucrărilor au participat prof.univ.dr.ing. Claudia Popescu - preşedintele CNFIS şi Paul Baran, reprezentantul Fundaţiei Româno-Americane. De asemenea, la lucrări a a participat, în calitate de invitat, prof.dr.arh. Marian Moiceanu, rectorul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti.

Temele de pe agenda de lucru au fost următoarele:

- analiza modului de alocare a locurilor la admitere pentru cele trei cicluri de studii universitare pentru anul universitar 2019 - 2020;
- evaluarea şcolilor doctorale şi a studiilor universitare de doctorat - stadiul actual şi implicaţii;
- prezentarea sintetică şi analiza rezultatelor competiţiei 2019 a proiectelor FDI;
- educaţia antreprenorială în universităţile cu profil tehnic;
- analiza stadiului actual al granturilor ARUT.

Membrii ARUT îşi exprimă nemulţumirea pentru modul de alocare a cifrei de şcolarizare pentru acest an universitar. Dacă la ciclul de studii de licenţă şi master acordarea cifrei de şcolarizare s-a bazat pe numărul de locuri ocupate anul trecut, aceasta regulă nu a mai fost aplicată studiilor doctorale, unde majoritatea universităţilor tehnice au primit mai puţine locuri decât cele ocupate în 2018, aplicând de data aceasta regula numărului de locuri alocate în anul precedent.

Utilizarea acestui principiu, al repartiţiei cifrei de şcolarizare "după istoric" (adică după numărul de locuri ocupate, respectiv alocate în anii precedenţi), a avut ca efect, pentru universităţile tehnice membre ARUT, acordarea unui număr de locuri pentru admitere, per total, mai mic decât în anul precedent, în total dezacord cu prevederile "Strategiei Naţionale pentru Învăţământul Terţiar Românesc 2015 - 2020 în care se precizează (art.71) "datorită faptului că majoritatea sectoarelor performante din economia românească sunt asociate ştiinţelor inginereşti, este absolut necesară corelarea ofertei actuale a învăţământului terţiar cu nevoile pieţei muncii".

Se poate constata că, în ciuda tuturor semnalelor date de mediul economic privind necesarul, în continuă creştere, de absolvenţi în domeniul tehnic, numărul acestora va fi şi în perioada următoare în descreştere.

În ciuda demersurilor făcute în anii anteriori, nici acum nu există o metodologie de repartizare a cifrei de şcolarizare pentru admiterea în universităţi în funcţie de priorităţile economice ale României, precum şi în baza unor indicatori de performanţă ai universităţilor şi şcolilor doctorale.

Numărul redus de locuri alocat studiilor doctorale în Ştiinţe inginereşti şi distribuirea lor cu preponderenţă pentru domeniile socio-economice nu pot fi privite (în condiţiile în care locurile la doctorat au o finanţare net superioară) decât o ca o modalitate indirectă de susţinere financiară a anumitor universităţi.

ARUT solicită Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior, (CNSPIS) şi Ministerului Educaţiei Naţionale elaborarea metodologiei de alocare a locurilor bugetate pentru cele trei cicluri de studii, având în vedere priorităţile date de strategiile naţionale şi cerinţele pieţei muncii, precum şi de alte criterii de performanţă cum ar fi: rata angajării în domeniul de studii, rezultatele ştiinţifice obţinute - pentru ciclul de studii doctorale.

Universităţile membre ARUT constată cu îngrijorare că evaluarea scolilor doctorale este în impas, desi mai multe universităţi (majoritatea din ARUT) au depus dosarele de autoevaluare în termenul specificat de lege (15 martie 2019). Solicităm Agenţiei Române de Asigurarea a Calităţii -ARACIS- demararea acestui proces chiar şi cu o fază de pilotare, universităţile noastre exprimându-şi disponibilitatea în acest sens.

În cadrul reuniunii s-au prezentat câteva observaţii privind derularea primului an al granturilor ARUT, destinate tinerelor cadre didactice din cadrul institutelor noastre, menite să compenseze parţial lipsa unor competiţii de granturi lansate de Ministerul Cercetarii şi Inovării. S-a discutat despre posibilitatea introducerii acestor granturi în categoria granturilor naţionale, din criteriile minimale stabilite la nivelul CNATDCU.

În urma analizei rezultatelor competiţiei 2019 a proiectelor FDI şi a modului de desfăşurare, membrii ARUT apreciază creşterea bugetului alocat acesteia şi consideră necesară continuarea acestei competiţii. Se propune acordarea unor sume mai mari proiectelor câştigătoare, cu reducerea corespunzătoare a numărului proiectelor ce pot fi finanţate.

S-au discutat aspectele privind aplicarea principiilor antreprenoriale universităţilor tehnice, în baza parteneriatului dintre acestea şi Fundatia Româno-Americană. În acest sens, s-a propus extinderea numărului de cadre didactice care să participe la pregătirea antreprenorială în SUA, prin cofinanţarea stagiilor, în vederea creării în universităţi a unor structuri solide, care să promoveze aceste principii în rândul studenţilor şi să contribuie la dezvoltarea managementului universităţilor.

S-a căzut de comun acord ca următoarea reuniune ARUT să aibă loc în luna octombrie 2019, la Bucureşti.

Preşedinte ARUT
Viorel-Aurel ŞERBAN
Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara

Mihnea COSTOIU
Rectorul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti

Vasile ŢOPA
Rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca

Dan CAŞCAVAL
Rectorul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" Iaşi

Radu Sorin VĂCĂREANU
Rectorul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti