Publicat: 26 Aprilie, 2012 - 09:09

Conform datelor operative, execuţia bugetului general consolidat pe primul trimestru al anului 2012, s-a încheiat cu un deficit de - 3,4 miliarde lei, respectiv 0,56 % din PIB, încadrându-se în ţinta de deficit stabilită cu organismele financiare internaţionale.

1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 45,7 miliarde lei au fost cu 9,9% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali şi cu 0,3 pp ca pondere în PIB.

Veniturile fiscale au înregistrat în termeni nominali o creştere cu 16,5% faţă de anul precedent, dintre acestea creşteri semnificative s-au înregistrat la taxa pe valoarea adăugată (+7,6%), accize (+7,3%), impozit pe venit (+21,2%).

Începând cu anul 2012, la alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii sunt incluse şi veniturile din contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii conform art.1 din OUG nr. 77/2011 în sumă de 282,8 mil.lei.

Contribuţiile de asigurări au fost în sumă de 12,8 miliarde lei în creştere cu 8,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent atât în cazul veniturilor din impozite şi taxe pe proprietate (+3,8%), cât şi în cazul veniturilor nefiscale (+21,7%).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate din resurse  publice au crescut cu 35,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

 2. Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 49,1 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 4,9% faţă de anul precedent , dar s-au redus cu 0,1 pp ca procent în PIB.

Creşterea s-a înregistrat în principal la proiectele finanţate din fonduri UE, cu 54,7% mai mari faţă de anul 2011 şi dobânzi cu 17,9%.

Au crescut de asemenea cheltuielile cu bunuri şi servicii cu 4,6%, ca urmare a plăţilor făcute din fondul de sănătate pentru servicii medicale şi medicamente.

Cheltuielile de personal au crescut cu 0,9%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent întrucât în luna ianuarie 2011 nu este inclusă majorarea de 15% acordată personalului bugetar şi nici plăţile aferente contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatorii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (salariile majorate şi contribuţiile s-au platit începând cu luna februarie 2011).

Cheltuielile  pentru   investiţii  care  includ  cheltuielile  de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 7,3 miliarde lei  crescând în termeni nominali cu 43,2%  faţă de aceeaşi perioadă a anului  precedent.

Conform Scrisorii de Intenţie, ţinta deficitul bugetului general consolidat se calculează pornind de la 3,1 miliarde lei care se ajustează cu valoarea cu care cheltuielile de investiţii depăşeşte plafonul de 6,7 miliarde lei.