Publicat: 20 Mai, 2014 - 21:30
A XlX-a ediţii a Zilei lntreprinzătorilor
Ovidiu Nicolescu

Forumul naţional al IMM-urilor-2014 desfășurat la hotelul Marshal Garden a debutat cu punctul de vedere al CNIPMMR privind direcţiile de îmbunătăţire a mediului de faceri pentru IMM-uri, susţinut de Ovidiu Nicolescu, preşedinte CNIPMMR. A urmat Mesajul primului-ministru, Victor Ponta prezentat de dl.Dragoş Andrei, consilier de stat.

Joanna Drake, director SMEs & Entrepreneurship and Deputy SME Envoy in cadrul DG Enterprise and Industry, European Commission a prezentat "Politica europeană privind IMM-urile: un instrument pentru accelerarea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă".

Anca-Laura Ionescu, secretar de stat, Departamentul pentru IMM-uri, mediu de afaceri şi turism a prezentat „Obiective şi măsuri pentru creearea unui mediu de afaceri etic pentru dezvoltarea IMM-urilor"

Au urmat alocuţiunile lui Attila Gyorgy, secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice și Alin Mitrică, secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene.

Silvia Ciornei, preşedinte Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a prezentat "Garanţiile FNGCIMM, instrumente financiare adaptate nevoilor de finanţare a IMM-urilor în contextul economic actual."

Măsuri de perfecţionare a managementului din România - cuprinse în „Starea de sănătate a managementului din România-2013" (Editura Prouniversitaria, 2014) realizată sub auspiciile Societăţii Academice de Management din România şi Consiliului Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, prezentate de autori - Ovidiu Nicolescu, Ion Popa și Ciprian Nicolescu - şi de Constantin Boştină, preşedinte ASPES / vicepreşedinte AGER.

După pauză în Panelul "Groupama", Dana Baciu, director IMM şi corporate Groupama, a prezentat "Contribuţia asigurărilor la continuitatea afacerilor mici şi mijlocii", în Panelul "Visa Europe" Cătălin Creţu, director regional Visa Europe pentru România şi Croaţia, a vorbit despre „Card-ul business - un instrument eficient în managementul financiar al IMM-urilor" iar în ultimul Panel "Patronatul Tinerilor întreprinzători din România", Vasile Priceputu, preşedinte PTIR a cules aplauze cu tema „Cultura intreprenorială - deziderat sau necesitate!?"

A urmat adoptarea Rezoluţiei lucrărilor Forum-ului Naţional al IMM-urilor prezentată de Ioan Mintaş, Prim- vicereşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mijlocii din România​.

 

Rezoluţia celei de a XIX-a ediţii a Zilei lntreprinzătorilor

Cu prilejul celei de a XlX-a ediţii a Zilei lntreprinzătorilor şi Forumului naţional al IMM-urilor, cu tema “Direcţii de îmbunătăţire a mediului de afaceri etic pentru dezvoltarea IMM-urilor", organizate de Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în parteneriat cu FNGCIMM, FRC şi Groupama Asigurări S.A., în data de 20 mai 2014 în cadrul „Săptămânii europeane a IMM-urilor”, ediţia 2014, coordonată de către Direcţia Generală Intreprinderi şi Industrie a Comisiei Europene, s-a realizat o amplă consultare a întreprinzătorilor, IMM-urile susţinând necesitatea adoptării de măsuri pentru realizarea următoarelor priorităţi majore ale mediului de afaceri, inclusiv cu privire la agenda europeană:

A. Priorităţi majore pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri

1.              Punerea în aplicare a legii nr. 62/2014 de modificare a legii IMM-urilor şi adoptarea de măsuri pentru crearea unui mediul mediu de afaceri favorabil:

- Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi prietenos, a unui cadru legal stabil şi predictibil, bazat pe reducerea birocraţiei şi a sarcinii fiscale;

- Aplicarea pe deplin a principiului “Gândiţi mai întâi la scara mică”-„Reglementaţi mai întâi pentru IMM-uri”, în procesul legislativ, de realizare a politicilor şi pentru procedurile administrative; o Aplicarea celor 3 componente ale reglementării inteligente (smart regulation) la nivel naţional, prin:

- -Realizarea sistematică a analizei cost-benficiu pentru IMM-uri, a Testului IMM, a evaluărilor ex ante a impactului tuturor noilor reglementări şi ale modificărilor acestora;

- -Consultarea periodică şi sistematică a organizaţiilor reprezentative ale IMM-urilor;

- -Evaluarea periodică a rezultatelor implementării noilor reglementări.

- Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative, cu reducerea cu cel puţin 10% a numărului de autorizaţii, avize, licenţe şi permise pentru agenţii economici; o Reducerea cu minimum 25% a numărului de plăţi fiscale pentru întreprinzători, care în România este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai mare decât media UE (România - 39 plăţi/an, media UE27 - 12,5 plăţi/an), de 9,75 ori mai mare decât în Suedia (locul 1: 4 plăţi/an) şi de 1,3 ori mai mare decât în Cipru (locul 26: 30 plăţi/an).

2.              Relansarea procesului investiţional, prin îmbunătăţirea cadrului legal privind stimularea investiţiilor

şi schemele de ajutor de stat, cu reducerea criteriilor de acordare pentru a le face mai accesibile IMM-urilor, prin suplimentarea bugetului Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului lor la finanţare (START), recapitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) şi a Fondului Român de Contragarantare (FRC).

3.              Stimularea creării de locuri de muncă în sectorul privat, prin continuarea flexibilizării pieţei muncii din România, concomitent cu adoptarea de măsuri de stimulare a înfiinţării de noi locuri de muncă, de ocupare a persoanelor defavorizate şi de creştere a productivităţii muncii, dat fiind faptul că România înregistrează cel mai redus nivel (din 21 state analizate din UE) al ponderii salariaţilor din sectorul privat în total populaţie (13,76%), fiind cu 14,73 p.p. mai mică decât cea a Elveţiei (locul 1: 28,49%) şi cu 12,82 p.p. mai mică decât cea a Danemarcei (locul 2. 26,51%f.

4.              Îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor structurale prin respectarea strictă a termenelor de finanţare prevăzute în contracte, finanţarea în întregime de la bugetul statului a cheltuielilor efectuate, care vor fi ulterior rambursate de CE, inclusiv garantarea creditelor bancare necesare cofinanţării beneficiarilor proiectelor finanţate din fonduri structurale.

5.              Crearea prin intermediul programelor finanţate din fondurile europene, de fonduri similare cu cele din uniunea europeană, privind:

- Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprimderi de către tineri;

- Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea meşteşugurilor şi serviciilor în mediul rural;

- Fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/start-up-urilor inovative şi a proiectelor din industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial din fondurile europene şi cele de la bugetul statului.

6.         Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare, prin:

- susţinerea înfiinţării unei bănci speciale dedicate IMM-urilor sau a programelor speciale de creditare a micilor întreprinzători;

- instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ, după model francez, care să asigure realizarea a 3 scopuri: creşterea creditării IMM-urilor, oferirea de soluţii întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obţine finanţări de la bănci şi sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme nerezolvate majore.

7.          Reducerea fiscalităţii şi îmbunătăţirea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală, prin:

- Reducerea TVA de la 24% la 19%;

- Reducerii fiscalităţii asupra forţei de muncă cu 5 puncte procentuale; o Măsuri de stimulare a înfiinţării de noi întreprinderi;

- Îmbunătăţirea reglementărilor privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit;

- Reglementarea principiului "in dubio contra fiscum", cu aplicarea interpretării cele mai favorabile contribuabilului, pentru ca acesta să nu fie sancţionat pentru imperfecţiunile cadrului normativ;

- Îmbunătăţirea reglementărilor privind controalele, pentru exercitarea cu prioritate a funcţiei preventive a controlului, cu informarea corespunzătoare şi stabilirea de avertismente prealabile sancţiunilor pentru IMM-uri.

8.        Creşterea accesului IMM-irilor la achiziţiile publice, prin:

- Îmbunătăţirea legislaţiei: obligativitatea împărţirii obiectului achiziţiei în loturi mai mici pentru a fi accesibile IMM- urilor, simplificarea birocraţiei pentru IMM-uri şi a procedurii acordării de avansuri, etc.;

- Operaţionalizarea efectivă a obligaţiei de plată a valorii contractelor de achiziţie publică în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la recepţie, cu sancţiuni ferme, potrivit Legii nr. 72/2013 şi Directivei 2011/7/UE, cu eliminarea blocajului financiar generat de arierate, care afectează grav funcţionalitatea şi relansarea economiei;

- Îmbunătăţirea legislaţiei privind parteneriatul public-privat, în vederea reducerii plafoanelor stabilite de dispoziţiile legale, pentru a le face operaţionale pentru întreprinzătorii din România, inclusiv pentru IMM-uri.

9.        Susţinerea distribuţiei şi comercializării produselor IMM-URILOR:

- Extinderea măsurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, privind protecţia împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale şi accelerarea plăţilor comercianţilor către toate IMM- urile furnizoare - din industria uşoară, mobilă, produse chimice, etc., care va stimula creşterea producţiei industriale autohtone şi va reduce importurile;

- Instituirea unei reţele de colectare în vederea distribuţiei produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari, cu implicarea financiară a fondurilor UE;

- Instituirea obligativităţii pentru marile lanţuri de magazine de a asigura un spaţiu minim de desfacere (30%) pentru prezentarea şi comercializarea produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari.

10.           Creşterea implicării autorităţilor publice centrale şi locale în:

- Dezvoltarea parcurilor industriale şi tehnologice, incubatoarelor de afaceri, clusterelor, precum şi a unei infrastructuri de afaceri adecvate, prin instrumente specifice nevoilor IMM-urilor, cu surse de finanţare adecvate şi garanţii asociate, cu avantajele tehnice ale serviciilor societăţii informaţionale şi cu cooperarea activă cu mediul universitar şi de cercetare, pentru exploatarea cunoştinţelor ştiinţifice şi valorificarea potenţialului creativ;

- Dezvoltarea reţelelelor şi centrelor de consultanţă şi informare pentru IMM-uri,a serviciilor de sprijin în afaceri, a portalurilor de soluţii pentru IMM, susţinerea reţelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de cercetare şi universităţi, organizaţii de formare profesională şi formare profesională continuă, instituţii financiare şi consultanţi;

-  Susţinerea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor şi întreprinderilor sociale;

- Susţinerea consolidării organizaţiilor IMM-urilor, pentru asigurarea de servicii complexe, adaptate specificului micilor întreprinzători.

11.           Profesionalizarea managementului naţional.

 

B. Priorităţile IMM-urilor pentru agenda europeană şi a europarlamentarilor

1.        Îmbunătăţirea mediului de afaceri la nivel european, prin valorificarea pe deplin a pieţei unice, definitivarea reglementărilor pieţelor financiare, a politicilor şi reformele structurale necesare pentru stimularea creşterii economice, asigurarea concurenţei loiale pentru toţi actorii de pe piaţă, inclusiv pentru întreprinderile din România, şi a unui mediu de afaceri atractiv pentru IMM-uri, pentru investiţii şi pentru crearea de noi locuri de muncă.

2.        Asigurarea accesului imm-urilor la mijloacele necesare, care include accesul la finanţare, inclusiv accesul simplificat la programe cu finanţare din fondurile structurale, Ia garanţii pentru credite, accesul la noi tehnologii şi servicii de susţinere a inovării, accesul la infrastructura adecvată, la forţa de muncă calificată şi la măsurile de formare profesională, precum şi accesul la procesul de standardizare şi la servicii publice eficiente de înaltă calitate, cu respectarea caracterului eterogen al IMM-urilor şi cu asigurarea accesului efectiv şi real la aceste mijloace pentru toate IMM-urile.

3.        Îmbunătăţirea cadrului legal la nivel european, cu aplicarea consecventă a principiului "Gândiţi mai întâi la scară mică", cu eliminarea sarcinilor administrative inutile, cu adaptarea legislaţiei la specificul IMM-urilor, cu măsuri de sprijin concepute pentru a satisface nevoile şi interesele IMM-urilor, prin aplicarea pe deplin a "Small Business Act" (SBA).

4.        Asigurarea implementării şi aplicării efective a directivelor U.E, de către instituţiile europene, autorităţile publice şi instanţele naţionale, în scopul valorificării pe deplin a pieţei unice şi asigurării concurenţei libere şi loiale pentru toţi actorii de pe piaţă, inclusiv pentru IMM-urile din România (exp. Directiva 2006/123/CE privind serviciile, Directiva 2011/7/UE privind combaterea plăţilor întârziate, etc).

5.        Susţinerea creării şi dezvoltării organizaţiilor intermediare şi de sprijin pentru IMM, care sunt deosebit de necesare în toate fazele dezvoltării unei afaceri şi prin implicarea acestora în îmbunătăţirea cadrului legal.

Participanţii la cea de-a XIX-A ediţii a Zilei Întreprinzătorilor solicită valorificarea şi punerea în aplicare a măsurilor necesare realizării priorităţilor prezentate.

Prezenta rezoluţie va fi înaintată: Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului, tuturor partidelor politice din România cu candidaţi la alegerile europarlamentare, CES, organizaţiilor patronale şl de IMM-uri internaţionale - UEAPME, BUSINESSEUROPE, WASME.