Publicat: 16 Mai, 2018 - 20:00

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti maine, 17 mai, incepand cu ora 16.00, la sediul Municipalitatii, sala de Consiliu, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotarare privind preluarea de catre Municipiul Bucuresti a documentatiei tehnico-economice pentru 101 blocuri din sector 3, in vederea inscrierii in Programul local multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Bucuresti

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 101 blocuri din sector 3 in vederea inscrierii in Programul local multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Bucuresti

3. Proiect de hotarare privind preluarea de catre Municipiul Bucuresti a documentatiei tehnico-economice pentru 16 blocuri din sector 4, in vederea inscrierii in Programul local multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Bucuresti

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 16 blocuri din sector 4 in vederea inscrierii in Programul local multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Bucuresti

5. Proiect de hotarare privind preluarea de catre Municipiul Bucuresti a documentatiei tehnico-economice pentru 15 blocuri din sector 6, in vederea inscrierii in Programul local multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Bucuresti

6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 15 blocuri din sector 6 in vederea inscrierii in Programul local multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Bucuresti

7. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ,,Restaurarea si punerea in valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche”

8. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 346/17.12.2010, nr. 224/28.11.2011, nr. 352/15.11.2016 in vederea asigurarii finantarii de la bugetul local, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie pentru executia lucrarilor de consolidare la imobilele situate in Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1, Str. Stirbei Voda nr. 20, sector 1, Str. Spatarului nr. 36, sector 2

9. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor si tarifele serviciului la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor apartinand domeniului public si/sau domeniului privat al municipiului Bucuresti catre Compania Municipala Parking Bucuresti S.A.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor si tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciilor de construire, modernizare, reparare si intretinere a arterelor de circulatie, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere si pietonale subterane si supraterane si a lucrarilor de arta din compozitia acestora, din municipiul Bucuresti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban catre Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor si tarifele serviciului la contractul de delegare a gestiunii activitatilor privind organizarea si optimizarea circulatiei rutiere si pietonale, instalarea, intretinerea si functionarea sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane, in scopul asigurarii sigurantei traficului si pentru fluidizarea acestuia, in municipiul Bucuresti catre Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor si tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciului de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de intretinere a arborilor si spatiilor verzi in Municipiul Bucuresti catre Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor si tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciului public de administrarea a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si gradinilor din municipiul Bucuresti catre Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti S.A.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor si tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat de interes local aflat sub responsabilitatea Municipiului Bucuresti prind activitatile de amenajare, intretinere si exploatarea lacurilor, a strandurilor si a bazelor de odihna si tratament infiintarea, organizarea si exploatarea bailor publice catre Compania Municipala Agrement S.A.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor si tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciului de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din componenta serviciilor publice de administrarea a domeniului public si privat de interes local din municipiul Bucuresti catre Compania Municipala Cimitire Bucuresti S.A.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea listei bunurilor si tarifele serviciilor ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de intretinere, reparatii curente si administrarea a fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului Bucuresti si/sau administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (domeniul privat al statului) catre Compania Municipala Imobiliara Bucuresti S.A.

17. Proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului General al Municipiului Bucuresti sa semneze, in conditiile legii, Protocolul de colaborare intre Compania Nationala de Cai Ferate CFR S.A. si Municipiul Bucuresti in vederea realizarii obiectivelor de investitii ce vor fi dezvoltate de cele doua institutii

18. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 395/2016 modificata prin Hotararea C.G.M.B. nr. 225/2018

19. Proiect de hotarare privind declararea ca bunuri ce apartin domeniului public al Municipiului Bucuresti a imobilelor De 168/39 si De 168/40 situate in vecinatatea Drumului Regimentului din Sectorul 1

20. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie autentificata sub nr. 1029/25.04.2018 a domnului Tanase Florea

21. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Teatrului Excelsior in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, a imobilului situat in Bd. Bucurestii Noi nr. 66, sector 1

22. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Parohiei ”Pogorarea Sfantului Duh si Sfantul Nicolae – Militari” a terenului, situat adiacent imobilului din Aleea Politehnicii nr. 7, sector 6, in vederea construirii unei incinte cu gard, clopotnita si cancelarie parohiala

23. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea unei parti din imobilul situat in Bd. Unirii nr. 22, sector 3 din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

24. Proiect de hotarare concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Str. Prometeu f.n. , sector 1, in suprafata de 340 mp, teren aflat in proprietatea Municipiului Bucuresti, necesar realizarii extinderii unui imobil cu destinatia de hotel

25. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de Piata Leul Ierusalimului spatiului public situat la intersectia strazii Clucerul Udricani cu strada Olteni, sector 3

26. Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii Parcului 8 Mai situat pe raza administrativ teritoriala a sectorului 2 in Parcul Tei

27. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti filologului Eugen Simion

28. Proiect de hotarare privind cooperarea intre Municipiul Bucuresti si Corul National de Camera Madrigal in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului Cantus Mundi Bucuresti 2018

29. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii de Arta Bucuresti

30. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti

31. Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Sos. Berceni, nr. 84, sector 4, Bucuresti”

32. Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Bld. Expozitiei, nr. 24A, sector 1, Bucuresti”

33. Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Str. Popa Tatu nr. 29, sector 1, Bucuresti”

34. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de analiza a dosarelor cadrelor medicale, solicitanti de locuinte de serviciu, care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalelor aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, in vederea intocmirii listelor de prioritati

35. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti ca membri in Comisia de examinare a eventualelor contestatii depuse de ofertantii declarati necastigatori ca urmare a comunicarii hotararii de adjudecare a selectiei de oferte de inchiriere

36. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 195/25.08.2016 privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca membri in Comisia de analiza a dosarelor solicitantilor de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, altii decat beneficiarii Legii nr. 341/2004

37. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei Comisiei de negociere si Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concesionarea terenurilor apartinand domeniului public al Municipiului Bucuresti, precum si Regulamentul privind concesionarea terenurilor aflate in domeniul public al municipiului Bucuresti, aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta ce fac obiectul Legii nr. 550/2002

38. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de prioritati pentru atribuirea unui spatiu cu alta destinatie pentru sediu, persoanelor juridice constituite in temeiul Ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, intocmite conform Hotararii C.G.M.B. nr. 113/2017 de catre Comisia de analiza a dosarelor solicitantilor de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, altii decat beneficiarii Legii nr. 341/2004

39. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucuresti, prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, pentru activitati nonprofit de interes local, precum si a Modelului de Contract Cadru de Finantare nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005

40. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de asociere dintre Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti si Asociatia RE-Start Cauza Buna in vederea implementarii in comun a proiectului pilot ,,ABILITAXI – Servicii de transport gratuit dedicate persoanelor cu dizabilitati”

41. Proiect de hotarare privind cooperarea intre Municipiul Bucuresti si Federatia Romana de Tenis in vederea organizarii Turneului de tenis BRD Bucharest Open 2018 la Bucuresti in perioada 14-22 iulie 2018

42. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 1 sa hotarasca cu privire la cooperarea cu Asociatia Viitorul prin Educatie si Sport, in vederea finantarii si derularii in comun a proiectului ”Trofeul Micilor Campioni Grivita – Primaria Sectorului 1”

43. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 1 sa hotarasca cu privire la cooperarea cu Asociatia Play Kids Academy in vederea finantarii si derularii in comun a proiectului Cupa Intercartiere

44. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotari cu privire la asocierea/cooperarea cu Asociatia SOS Satele Copiilor in vederea derularii programului „SOS Satul Copiilor Bucuresti – SOS comunitati de tineri”

45. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 1 sa hotarasca cu privire la asocierea/cooperarea cu Fundatia Umanitara Health Aid Romania in vederea derularii parteneriatului ,,Ingrijire de tip familial a copiilor si tinerilor protejati prin masura de plasament a CPC Sector 1 la Fundatia Health Aid Romania”

46. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 1 sa hotarasca cu privire la asocierea/cooperarea cu Fundatia „Viata si Lumina” in vederea derularii proiectului ,,Centrul de Plasament Viata si Lumina”

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: